Deklaracja dostępności - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie dostępna jest duża liczba plików do pobrania i w związku z tym, niektóre pliki mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.
  • Nieczytelne pliki PDF przy użyciu czytników ekranu użytkownicy mogą odczytać korzystając z narzędzia OCR.
  • Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Nie istnieje możliwość publikacji wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i podpisywane odręcznie.
  • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły.

Oświadczenie sporządzono w dniu: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP KWP Bydgoszcz prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Piotr Pawlaczyk, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.

Adres poczty elektronicznej piotr.pawlaczyk@bg.policja.gov.pl. Nr telefonu: 47 751 13 93 lub numer telefonu do sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej 47 751 13 90.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w której interesanci mogą załatwić swoją sprawę urzędową, znajduje się na ulicy Powstańców Wielkopolskich 7 w Bydgoszczy. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane automatycznie.

Po prawej stronie od wejścia, w holu głównym, znajduje się biuro przepustek oddzielone ladą. Troje pracowników ochrony biura przepustek posiada przeszkolenie z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi (SKOGN). Po prawej stronie od biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać chcąc połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

W holu znajduje się interaktywna tablica ogłoszeniowa, umożliwiająca zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie, dotyczącymi na przykład ogłoszonych przetargów czy naborów do służby.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Z biura przepustek odbiera ich policjant lub pracownik KWP w Bydgoszczy. Interesanci poruszają się po terenie KWP w obecności osoby wprowadzającej. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami. Dojście do bramek wymaga pokonania schodów lub skorzystania z platformy podnoszącej osoby korzystające z wózka inwalidzkiego. Bramki umożliwiają przejazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku jest także winda.

Interesanci mogą być również obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, na parkingu od ulicy Powstańców Wielkopolskich, wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, proszę przejść do strony Policja e-usługi.

Metryczka

Data wytworzenia : 23.09.2020
Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Anna Frencel
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry