Archiwa - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwa

 
Organizację i zakres działania archiwum oraz zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną Policji reguluje Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSW i A.08.9.42) oraz Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 
Działalność archiwalną prowadzi sieć archiwów, w której skład wchodzi Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz 33 składnice akt w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz w komisariatach na terenie Bydgoszczy i Torunia.
 
W Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przechowywane są archiwalia zgromadzone przez zniesione komendy wojewódzkie w Toruniu i we Włocławku.
 
Do zakresu działania Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy należy m.in.:
 
  • udostępnianie akt – po zastosowaniu obowiązujących procedur - upoważnionym osobom, komórkom i jednostkom organizacyjnym,
  • udzielanie informacji na podstawie posiadanych materiałów archiwalnych, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów.
 
Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy posiada w swoich zbiorach archiwalnych:
 
  • materiały o znaczeniu historycznym, przechowywane trwale, które nie podlegają brakowaniu – dokumentacja ta stanowi część składową narodowego zasobu archiwalnego,
  • materiały kategorii „B” stanowiące dokumentację niearchiwalną, o czasowym znaczeniu praktycznym, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlegają brakowaniu,
  • materiały kategorii „BC”, o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, które po ich wykorzystaniu mogą być za zgodą Archiwum brakowane w jednostkach organizacyjnych, które je wytworzyły.
 
 
Materiały archiwalne mogą zostać udostępnione do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli. Udostępnianie materiałów archiwalnych poza resort spraw wewnętrznych i administracji możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osób przez niego upoważnionych. Udostępnianie akt dla innych celów niż naukowo- badawczych wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
 
Wszelkie wnioski i zapytania o możliwość korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum i składnicach należy kierować w formie pisemnej do Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy tel.  47 751 12 41.
 
Dokumentacja wytworzona przez organa Bezpieczeństwa Publicznego i część dokumentacji Milicji Obywatelskiej, podlegająca przekazaniu zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej przekazana została do Oddziału IPN w Gdańsku i Delegatury IPN w Bydgoszczy. Do Instytutu Pamięci Narodowej przekazano również zbiór depozytu akt paszportowych.

Metryczka

Data publikacji : 07.02.2006
Data modyfikacji : 21.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Maciej Wołczek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry