Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakres działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - tekst łatwy do czytania (ETR)

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

 1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
  • dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
 2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
 3. komendant komisariatu Policji.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)), innych obowiązujących przepisów prawa, statutu. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Główny Policji. Obszarem działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Na obszarze działania Komendy działają następujące jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy:

 1. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy;
 2. Komenda Miejska Policji w Grudziądzu;
 3. Komenda Miejska Policji w Toruniu;
 4. Komenda Miejska Policji we Włocławku;
 5. Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie;
 6. Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy;
 7. Komenda Powiatowa Policji w Chełmie;
 8. Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu;
 9. Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu;
 10. Komenda Powiatowa Policji w Lipnie;
 11. Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie;
 12. Komenda Powiatowa Policji w Nakle;
 13. Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie;
 14. Komenda Powiatowa Policji w Rypinie;
 15. Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie;
 16. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu;
 17. Komenda Powiatowa Policji w Tucholi;
 18. Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie;
 19. Komenda Powiatowa Policji w Żninie;
 20. Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy”. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej właściwego, w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa  i porządku publicznego na obszarze działania. Zakres działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Komendą kieruje Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów Komendy oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy. Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcami określa Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach. Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 

Film zawiera treści z "Zakresu działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy" przedstawiony przez lektora w polskim języku migowym:

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 23.12.2020
Data modyfikacji : 04.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Anna Frencel Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry