(Sprawozdanie zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w dniu 10.01.2007 roku)

 I. ORGANIZACJA KOMÓRKI KONTROLNEJ ORAZ WPROWADZONE W NIEJ ZMIANY W 2006 ROKU.

 W skład kierownictwa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy wchodzi naczelnik wydziału oraz zastępca naczelnika wydziału.

Z dniem 01.07.2006 r., na podstawie Rozkazu organizacyjnego nr 2/2006 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy:

-        § 1 ust. I pkt 4 w/wym. Rozkazu - zlikwidowano komórkę organizacyjną o nazwie „Inspektorat Komendanta”, o stanie etatowym - 19 stanowisk policyjnych w korpusie oficerów oraz 4 stanowiska w korpusie służby cywilnej,

-        § 1 ust. I pkt 17 w/wym. Rozkazu - utworzono komórkę organizacyjną o nazwie „Wydział Kontroli” o następującej strukturze (stan etatowy – 18 stanowisk policyjnych oraz 4 stanowiska w korpusie służby cywilnej):

naczelnik + zastępca naczelnika wydziału,

a) sekcja kontroli ogólnopolicyjnej: kierownik sekcji + 4 ekspertów + 2 specjalistów

-       zespół  kontroli finansowo-gospodarczej: 1 ekspert + 1 specjalista + 1 specjalista korpusu służby cywilnej,

-       zespół audytu i analiz: 1 ekspert + 1 specjalista,

b) zespół skarg i wniosków: 1 ekspert + 3 specjalistów,

c) zespół ochrony pracy: 1 specjalista + 1 starszy inspektor korpusu służby cywilnej + 1 inspektor korpusu służby cywilnej + 1 starszy referent korpusu służby cywilnej

 

Na koniec 2006 roku w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy nie było wakatów. W ciągu roku zachodziły zmiany kadrowe na stanowisku kierownika sekcji kontroli oraz poszczególnych stanowiskach wykonawczych, jednakowoż bez naruszania ciągłości realizacji służby we wszystkich przypadkach. Dokonywane zmiany nie miały wpływu na całokształt działalności kontrolnej Wydziału Kontroli i nie były spowodowane wydarzeniami nadzwyczajnymi.

  

II. ILOŚĆ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2006 ROKU.          

 W 2006 roku funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy przeprowadzili (lub aktualnie realizują) łącznie 34 kontrole, z czego:

-        0 kontroli kompleksowych,

-        22 kontrole problemowe,

-        4 kontrole sprawdzające,

-        8 kontroli doraźnych.

 

III., IV. PROBLEMATYKA KONTROLI, ILOŚĆ SKONTROLOWANYCH PODMIOTÓW; STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – JEDNOSTKI, PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I ODPOWIEDZIALNE ZA NIE OSOBY.

 

 KONTROLE KOMPLEKSOWE:

 Nie przeprowadzano.

 

KONTROLE PROBLEMOWE:

 

1.[1./7.] „Realizacja poleceń Zastępcy Komendanta Głównego Policji, zawartych w piśmie T-III-1236/835/06, dot. kierunków działań naprawczych w Policji, w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej”

 

a)    kontrolą zaplanowano objąć Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy, KMP w Toruniu i KMP we Włocławku, lecz w wyniku dokonanych ustaleń w Wydziale Kryminalnym KWP – ostatecznie odstąpiono do kontroli pozostałych 2. jednostek (skontrolowano 1 podmiot),

b)    kontrola wykazała brak realizacji poleceń Zastępcy KGP, zawartych w piśmie l.dz. T-III-1236/835/06, w zakresie obowiązku przystąpienia do budowy wojewódzkiego, długofalowego programu rozwoju rozpoznania i doskonalenia form i metod pracy operacyjnej,

c)     w związku z powyższym stanem faktycznym podjęto następujące działania:

-        zarządzono kontrolę doraźną z zakresu realizacji funkcji nadzorczych, przez kierownictwo Wydziału Kryminalnego w Bydgoszczy (opisana w pkt. 3 kontroli doraźnych, niniejszego sprawozdania),

-        zobowiązano Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP do:

-        natychmiastowej realizacji poleceń zawartych w piśmie T-III/1236/835/06 i przystąpienia do budowy wojewódzkiego, długofalowego programu rozwoju rozpoznania, wdrożenia wielokierunkowych działań naprawczych stymulujących rozwój pracy operacyjnej i zainicjowania opracowania przez wszystkie jednostki Policji woj. kujawsko-pomorskiego rocznych planów poprawy rozpoznania,

-        przeprowadzenia – po zrealizowaniu poleceń określonych w piśmie KGP – analizy i oceny sposobu wdrażania programów naprawczych pracy operacyjnej oraz zapewnienia właściwego nadzoru nad realizacją systemowych przedsięwzięć stymulujących rozwój pracy operacyjnej.

 

2.[2./11.] „Prawidłowość realizacji zadań w zakresie spraw kadrowych pracowników Policji, przez osoby obsługujące sekretariaty KWP w Bydgoszczy”

 

a)    kontrolą objęto wydziały KWP w Bydgoszczy: Transportu, Inwestycji i Remontów, Kryminalny, Postępowań Administracyjnych, Łączności i Informatyki, Wywiadu Kryminalnego (skontrolowano 1 podmiot),

b)    nie formułowano wniosków dyscyplinarnych,

c)     w wyniku kontroli istotnych uchybień nie stwierdzono – na podstawie dokonanych ustaleń zobowiązano Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, do:

-        opracowania procedur określających sposób i zakres prowadzenia ewidencji w sprawach kadrowych pracowników Policji,

-        wytworzenia i rozpowszechniania w wydziałach KWP, jednakowych formularzy dot. zagadnień kadrowych pracowników,

-        przeprowadzenia szkolenia osób obsługujących sekretariaty oraz pozostałych, zajmujących się sprawami pracowników, o charakterze kadrowym – w zakresie wymaganym Kodeksem pracy,

-        opracowania procedur pozyskiwania z wydziałów nieaktualnych zaświadczeń lekarskich z badań profilaktycznych – celem uzupełnienia akt osobowych.

 

3.[3./8.] „Rzetelność rejestracji statystycznej przestępczości w jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w KPP w Radziejowie, KMP w Toruniu i KPP w Inowrocławiu (skontrolowano 3 podmioty),

b)    wniosków dyscyplinarnych nie formułowano, dokonano poniższych ustaleń:

c)     KPP Radziejów:

-        w 4. spośród 24. postępowań przygotowawczych wykrytych, stwierdzono nieprawidłowości w rejestracji statystycznej przestępstw stwierdzonych i wykrytych – zawyżono o 4 ilość czynów stwierdzonych i wykrytych, przy czym skala stwierdzonych nieprawidłowości nie miała wpływu na rzeczywiste wskaźniki statystyczne,

-        ujawniono ponadto uchybienia polegające na wypełnieniu 2. formularzy Stp-3 w przypadku, gdy sprawca popełnionym czynem wyczerpywał znamiona więcej niż jednego przepisu ustawy karnej, oraz 2 przypadki niewłaściwej kwalifikacji prawnej, przyjętej za podstawę wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego,

-        w trakcie kontroli stwierdzono jednocześnie niestosowanie unormowań zawartych w art. 325f KPK, pozwalających na uproszczenie i przyspieszenie prowadzonych postępowań przygotowawczych,

-        Komendantowi Powiatowemu Policji w Radziejowie zalecono m.in. wdrożenie postępowań przygotowawczych w oparciu o art. 325f KPK, w zakresie umarzania dochodzeń z powodu niewykrycia sprawcy i wpisywaniu  spraw do rejestru przestępstw, w celu uproszczenia i przyspieszenia procedur przy prowadzeniu tego rodzaju postępowań,

d)    KPP Inowrocław:

-        w 5. spośród 43. postępowań przygotowawczych wykrytych stwierdzono nieprawidłowości w rejestracji statystycznej przestępstw stwierdzonych i wykrytych (zawyżono o 4 ilość czynów stwierdzonych i wykrytych),

-        Komendantowi Powiatowemu Policji zalecono m.in. zapoznanie, poszczególnych policjantów, z zasadami rejestracji statystycznej zawartymi w Zarządzeniu nr 350 KGP i wprowadzenie do bieżącej praktyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, w oparciu o art. 325f KPK – w zakresie umarzania dochodzeń z powodu niewykrycia sprawcy,

e) KMP Toruń:

-        w 7. spośród 38. postępowań przygotowawczych wykrytych stwierdzono nieprawidłowości w rejestracji statystycznej przestępstw stwierdzonych i wykrytych (zawyżono o 16 ilość czynów stwierdzonych i wykrytych),

-        Komendantowi Miejskiemu Policji zalecono m.in. zapoznanie, poszczególnych policjantów, z zasadami rejestracji statystycznej zawartymi w Zarządzeniu nr 350 KGP oraz intensyfikację nadzoru służbowego.

 

4.[4./1.] „Celowość i zasadność dokonywania wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy KWP w Bydgoszczy, w ramach obowiązku wynikającego z art. 46 Ustawy o finansach publicznych”

 

a)       kontrolę przeprowadzono w Gospodarstwie Pomocniczym przy KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot),

b)       wniosków dyscyplinarnych nie formułowano,

c)       w wyniku kontroli celowości i zasadności poniesionych wydatków w ramach wybranych (7) paragrafów klasyfikacji budżetowej:

-        nieprawidłowości stwierdzono w § 401 „wynagrodzenie osobowe pracowników”,

ujawnione nieprawidłowości polegały na ustaleniu kwoty wynagrodzenia zasadniczego w wysokości niezgodnej z tabelą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz zastosowaniu w zawartych umowach o pracę nazewnictwa stanowisk niezgodnych z w/wym. rozporządzeniem,

bezpośrednią odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosiła st. referent GP oraz z tytułu nadzoru ówczesny dyrektor GP,

-        ponadto ujawniono nieprawidłowości związane z rozpisywaniem delegacji służbowych (podawanie godzin przejazdu tylko w pierwszym dniu podróży) i brakiem na druku delegacji informacji o marce pojazdu prywatnego, użytego do odbycia podróży służbowej,

d)       celem wyeliminowania nieprawidłowości, dyrektorowi GP polecono wyrównanie stwierdzonej niedopłaty wynagrodzenia i wyegzekwowanie zwrotu stwierdzonej nadpłaty wynagrodzenia oraz dostosowania nazewnictwa stanowisk pracy do obowiązującego, w tym zakresie, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 

5.[5./9.] „Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg”

 

a)    kontrolą objęto KPP w Chełmnie, KPP w Lipnie, KPP w Wąbrzeźnie i KPP w Tucholi (skontrolowano 4 podmioty),

b)    sformułowano wniosek o przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej z I. Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie - m.in. za niewłaściwy nadzór nad funkcjonariuszami realizującymi postępowania skargowe, w wyniku czego doszło do 7. krotnego przekroczenia terminów załatwienia spraw, określonych w art. 35 §  3 KPA w zw. z art. 237 § 1 KPA,

c)     w wyniku poszczególnych kontroli postawiono następujące wnioski:

# Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi zobowiązano do:

-        wyznaczenia policjanta odpowiedzialnego za rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

-        wprowadzenia zmian w systemie obiegu korespondencji skargowej,

-        przestrzegania poszczególnych przepisów KPA i Rozporządzenia Rady Ministrów z 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

# Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie zobowiązano do:

-        wyznaczenia policjanta odpowiedzialnego za rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

-        wprowadzenia zmian w systemie obiegu korespondencji skargowej,

-        przestrzegania poszczególnych przepisów KPA i Rozporządzenia Rady Ministrów z 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

-        rozważenia powierzenia obowiązków koordynatora skargowego – innemu policjantowi,

# Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie zobowiązano do:

-        rozważenia możliwości powierzenia obowiązków koordynatora skargowego innemu funkcjonariuszowi,

-        realizacji wniosków zawartych  w sprawozdaniu z postępowania skargowego, w przypadku skarg potwierdzonych,

-        przeprowadzenia szkolenia dla funkcjonariuszy prowadzących postępowania skargowe, z zakresu Działu VIII KPA, w celu bezwzględnego stosowania procedury określonej w w/wym. przepisach,

-        egzekwowania od koordynatora skargowego każdorazowego zapoznawania się z ustaleniami dokonanymi w toku postępowania, weryfikacji zebranych materiałów i potwierdzenia powyższego faktu stosownym zapisem,

-        egzekwowania, od podległych funkcjonariuszy prowadzących postępowania skargowe, precyzyjnego uzasadniania konieczności przedłużania terminów postępowań skargowych, zgodnie z art. 36 § 1 KPA, obiektywnego rozpatrywania skarg, formułowania wniosków adekwatnych do poczynionych ustaleń,

# protokół kontroli KPP w Chełmnie, w chwili sporządzania niniejszego sprawozdania, nie był jeszcze opracowany – z relacji kontrolera wynikało, że sformułowane zostaną wyłącznie wnioski naprawcze o zbliżonym (do powyższych) charakterze.

 

6.[6./14.] „Ocena prowadzonych postępowań powypadkowych”

 

a)    kontrolą objęto KPP w Żninie i KPP w Tucholi (skontrolowano 2 podmioty),

b)    nie formułowano wniosków dyscyplinarnych,

c)     w wyniku kontroli przeprowadzonej w KPP Żnin stwierdzono poprawny poziom prowadzenia postępowań powypadkowych; ujawniono formalne uchybienia dotyczące: stosowania niewłaściwych druków (tzn. protokołów oględzin), braku niezwłocznego powiadomienia kierownika jednostki o zaistniałym wypadku, braku powiadomienia organizacji związku zawodowego, braku realizacji wniosków i środków profilaktycznych,

zalecono m.in.:

-        przeszkolenie z zakresu BHP dla pracodawców Komendanta Powiatowego Policji z Żninie,

-        stosowanie właściwych druków,

-        wykonywanie czynności wymagających formy protokołu, przez komisję,

-        realizację obowiązku niezwłocznego powiadomienia, kierownika jednostki, o zaistniałym wypadku.

d)    w wyniku kontroli przeprowadzonej w KPP w Tucholi stwierdzono dobry poziom prowadzenia postępowań powypadkowych; ujawniono znikome uchybienia o charakterze formalnym, dotyczące: niewłaściwego prowadzenia wspólnego rejestru wypadków dla policjantów i pracowników cywilnych, stosowania niewłaściwych druków w postępowaniach powypadkowych (tzn. protokołów oględzin), niewłaściwego wypełniania protokołów powypadkowych,

Komendantowi Powiatowemu Policji w Tucholi polecono wyeliminowanie powyższych uchybień.

 

7.[7./6.] „Ocena warunków bezpieczeństwa pełnienia służby w pionach prewencji i ruchu drogowego”

 

a)    kontrolą objęto KMP w Toruniu i KMP we Włocławku (skontrolowano 2 podmioty),

b)    wniosków dyscyplinarnych nie formułowano,

c)     w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, zobowiązano komendantów kontrolowanych jednostek Policji, m.in. do:

# Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

-        wyegzekwowania stosowania w trakcie służby umundurowania zgodnego z przepisami Zarządzenia nr 494 KGP oraz Załącznika nr 9 do Rozporządzenia MSWiA z dn. 30.11.2004 r. w sprawie umundurowania policjantów,

-        egzekwowania od policjantów każdorazowego zgłaszania dyżurnemu o fakcie przybycia na miejsce i podjęcia interwencji oraz wykonywania interwencji zawsze z ubezpieczaniem przez drugiego policjanta,

# Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

-        wyegzekwowania większej dbałości o pojazdy służbowe, w kontekście skutecznego nadzoru nad policjantami posiadającymi na stanie sprzęt transportowy,

-        wprowadzenia szkoleń dla policjantów SRD, zawierających zajęcia praktyczne związane z taktyką pełnienia służby,

-        spowodowania zainstalowania mocowań do gaśnic, w radiowozach.

 

8.[8./3.] „Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej (kontrola kasy)”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w Wydziale Finansów KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot),

b)    w wyniku kontroli nie ujawniono uchybień, wniosków dyscyplinarnych nie formułowano, nie formułowano również wniosków do realizacji.

 

9.[9./5.] „Stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach służbowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego”

 

a)    kontrolą objęto KPP w Tucholi, KPP w Radziejowie, KPP w Rypinie, KPP w Żninie i Wydz. Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 5 podmiotów),

b)    w wyniku kontroli nie formułowano wniosków dyscyplinarnych,

c)     celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, zobowiązano kierowników poszczególnych jednostek / komórek organizacyjnych, m.in. do:

# Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie

-        wyeliminowania licznych stwierdzonych nieprawidłowości dot. kontrolowanej tematyki,

-        opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

-        wdrożenia systemu udokumentowanych kontroli wewnętrznych z zakresu p.poż.,

-        uzupełnienia wpisów w „książkach obiektów budowlanych”,

-        spowodowania zabezpieczenia drewnianych konstrukcji dachów budynku „A” KPP,

# Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie

-        uaktualnienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

-        uzupełnienia wpisów w „książkach obiektów budowlanych”,

-        wyeliminowania składowania materiałów palnych z obszaru poddasza,

-        usunięcia materiałów palnych, składowanych w akumulatorowni,

-        usunięcia okładzin wykonanych z materiałów palnych, z sufitów,

-        usunięcia usterek instalacji elektrycznej,

-        wyposażenia garaży w koce gaśnicze,

# Komendanta Powiatowego Policji w Żninie

-        oddzielenia magazynu opałowego drzwiami przeciwpożarowymi,

-        w związku z zaadaptowaniem piwnic na cele użytkowe – wykonania stosownych zabezpieczeń,

-        prowadzenia udokumentowanych szkoleń w zakresie ochrony p.poż.,

# Naczelnika Wydz. Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy

-        dokumentowania wszystkich przeglądów budowlanych,

-        sporządzania zapisów w książkach obiektów budowlanych,

-        zapewnienia warunków ewakuacji w budynku magazynowym – istniejący stan faktyczny został zakwalifikowany jako mogący stwarzać zagrożenie dla życia ludzi,

-        wyeliminowania składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych w budynku magazynowym,

-        oznakowania hydrantów i bram pożarowych,

# Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi

-        dokumentowania przeglądów budowlanych,

-        wyeliminowania składowania materiałów palnych na nieużywanym poddaszu o konstrukcji palnej nad boksami garażowymi nr 1 i 2,

-        oddzielenia kotłowni i składów opału drzwiami p.poż. o wymaganej odporności ogniowej.

 

10.[10./10.] „Realizacja Decyzji nr 0304 KGP z dnia 18.12.2003 roku w sprawie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej Policji”

 

a)    kontrolą objęto KPP w Aleksandrowie Kujawskim i KPP w Mogilnie (skontrolowano 2 podmioty),

b)    sformułowano wnioski dyscyplinarne wobec:

-        naczelnika Sekcji Prewencji KPP w Mogilnie - za niedostateczny nadzór nad poprawnością pełnej realizacji wniosków zawartych w piśmie G-2275/05 z dn. 05.10.2005 r., podpisanym przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,

-        zastępcy naczelnika Sekcji Prewencji KPP w Mogilnie - za bezpodstawne zaniechanie pełnego wykonania zadekretowanego polecenia służbowego Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie,

c)     celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, polecono:

# Komendantowi Powiatowemu Policji w Aleksandrowie Kujawskim, m.in.

-        wyegzekwowanie zapoznawania się, w sposób udokumentowany, z całością dokumentacji związanej z podwyższaniem i obniżaniem gotowości obronnej jednostki Policji,

-        spowodowanie udokumentowanej i cyklicznej weryfikacji stanu wiedzy dyżurnych, w odniesieniu do dokumentacji obronnej i alarmowej KPP,

-        wyegzekwowanie od osób rejestrujących dokumenty niejawne – odmowy rejestracji dokumentu z poprawkami dokonanymi bez zachowania zasad pracy kancelaryjnej,

-        egzekwowanie obowiązku dokonywania wszelkich ustaleń związanych z terminowością realizacji poszczególnych decyzji, bądź poleceń – w tym zwłaszcza KWP – w formie pisemnej,

# Komendantowi Powiatowemu Policji w Mogilnie, m.in.

-        dokonanie weryfikacji poszczególnych „założeń do realizacji zadań”,

-        rzetelne dokumentowanie faktu zapoznawania się z dokumentacją dot. działania KPP w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny,

-        spowodowanie udokumentowanej i cyklicznej weryfikacji stanu wiedzy poszczególnych dyżurnych, w odniesieniu do dokumentacji obronnej i alarmowej KPP,

-        egzekwowanie obowiązku dokonywania wszelkich ustaleń związanych z terminowością realizacji poszczególnych decyzji, bądź poleceń – w tym zwłaszcza KWP – w formie pisemnej.

 

11.[11./4.] „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach służbowych Policji”

 

a)    kontrolą objęto KPP w Radziejowie, KPP w Rypinie i Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 3 podmioty),

b)    nie formułowano wniosków dyscyplinarnych,

c)     celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień, zobowiązano kierowników poszczególnych jednostek / komórek organizacyjnych, do:

# Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie

-        cyklicznego przeprowadzania kontroli z zakresu BHP i właściwego dokumentowania ustaleń kontroli,

-        uzupełnienia apteczek pierwszej pomocy o wykazy osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

-        uzupełnienia wyposażenia pojazdów służbowych w pakiety ochronne przeciwko HIV,

-        usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynków,

-        uregulowania kwestii agregatu prądotwórczego i elektronarzędzi (książki kontroli pracy, książki eksploatacji),

-        doprowadzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych we wszystkich budynkach do stanu określonego w Załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

# Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie

-        wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego budynków,

-        uzupełnienia wyposażenia w sprzęt ochrony indywidualnej policjantów,

-        przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bhp,

-        wzmożenia nadzoru nad przewodnikami psów służbowych w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń służbowych,

# Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy

-        oznakowania pomieszczenia pracowni badań krwi,

-        wyposażenia drzwi toalet w samozamykacze,

-        sporządzenia programów szkoleń stanowiskowych,

-        założenia rejestru prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne,

-        wymiany mebli biurowych,

-        założenia klimatyzacji,

-        wydania deklaracji zgodności maszynom i urządzeniom wprowadzonym do użytkowania przed dniem 01.01.2003 roku.

 

12.[12./18.] „Postępowanie z dowodami rzeczowymi, w tym zabezpieczonymi pojazdami, w postępowaniach karnych”

 

a)    kontrolą objęto KPP w Świeciu n.W. i KPP w Inowrocławiu (skontrolowano 2 podmioty),

b)    postawiono wniosek o przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej z asystentem Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Inowrocławiu, za zaniechanie przekazania Komendantowi Powiatowemu Policji w Inowrocławiu – kierowanej do komendanta poczty elektronicznej,

c)     celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień, zobowiązano komendantów kontrolowanych jednostek Policji, m.in. do:

# KPP w Inowrocławiu

-        zorganizowania szkolenia w zakresie zabezpieczania, przechowywania, przekazywania i ewidencjonowania dowodów rzeczowych – dla policjantów wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze,

-        wyeliminowania praktyki przechowywania dowodów rzeczowych, zabezpieczonych przez policjantów Sekcji dw. z PG, w pomieszczeniach nie odpowiadających warunkom określonym w Zarządzeniu nr 1426 KGP,

-        podjęcia działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczania pojazdów na parkingu komercyjnym, na potrzeby postępowań przygotowawczych prowadzonych w Sekcji Ruchu Drogowego,

-        dokonywania comiesięcznej analizy celowości zabezpieczania i przechowywania pojazdów mechanicznych, do prowadzonych postępowań przygotowawczych,

-        spowodowania prawidłowego dokumentowania procesowego zabezpieczanych przedmiotów, stanowiących dowody rzeczowe,

-        egzekwowania niezwłocznego sporządzania wykazów dowodów rzeczowych i postanowień o uznaniu za dowód rzeczowy, po ich uzyskaniu, z uwzględnieniem pełnego opisu przedmiotów, zgodnego z dokumentacją procesową, jak również bieżącego dokonywania zapisów w księdze dowodów rzeczowych,

-        zaprzestania praktyki zbędnego przechowywania przedmiotów, po uzyskaniu pisemnej decyzji o ich wydaniu,

-        egzekwowania od policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze – sporządzania, każdorazowo po zakończeniu postępowania, wniosku do prokuratury o podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi,

# KPP w Świeciu n.W.

-        zorganizowania szkolenia w zakresie zabezpieczania, przechowywania, przekazywania i ewidencjonowania dowodów rzeczowych – dla policjantów wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze,

-        wyeliminowania praktyki przechowywania dowodów rzeczowych w pomieszczeniach nie odpowiadających warunkom określonym w Zarządzeniu nr 1426 KGP,

-        spowodowania prawidłowego dokumentowania procesowego zabezpieczanych przedmiotów, stanowiących dowody rzeczowe,

-        egzekwowania niezwłocznego sporządzania wykazów dowodów rzeczowych i postanowień o uznaniu za dowód rzeczowy, po ich uzyskaniu, z uwzględnieniem pełnego opisu przedmiotów, zgodnego z dokumentacją procesową, jak również bieżącego dokonywania zapisów w księdze dowodów rzeczowych,

-        zaprzestania praktyki zbędnego przechowywania przedmiotów, po uzyskaniu pisemnej decyzji o ich wydaniu,

-        egzekwowania od policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze – sporządzania, każdorazowo po zakończeniu postępowania, wniosku do prokuratury o podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi.

 

13.[13./2.] „Wypłata równoważników mieszkaniowych oraz dofinansowanie za zakup mieszkania lub budowę domu – zasadność i prawidłowość wydania decyzji”

 

a)    kontrolą objęto KPP w Mogilnie, KMP w Bydgoszczy, KPP w Inowrocławiu i Wydz. Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 4 podmioty),

b)    postawiono wniosek o przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej:

-        z asystentem Zespołu Administracyjno-Gospodarczego KPP w Inowrocławiu - za szereg uchybień formalno-merytorycznych, zwłaszcza w aspekcie dokumentacyjnym, uznanych ostatecznie przez kontrolującą za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi,

c)     w celu eliminacji stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, kierowników poszczególnych kontrolowanych jednostek / komórek zobowiązano m.in. do:

# Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

-        wyegzekwowania przypomnienia poszczególnym pracownikom zespołu administracyjno-gospodarczego Sekcji Zaopatrzenia KMP – przy stwierdzeniu nadpłat w równoważniku pieniężnym za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego – zasad wynikających z:

Rozporządzenia MSWiA z dn. 28.06.2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,

Decyzji nr 212/04 KWP w Bydgoszczy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. szczegółowych zasad, trybu postępowania i terminów załatwiania szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji/…/,

# Naczelnika Wydz. Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

-        egzekwowania od podległych pracowników Sekcji Nieruchomości – przygotowania, zgodnie z § 7 Rozporządzenia MSWiA z dn. 28.06.2002 r., decyzji o zwrocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego na skutek nienależnego pobrania,

# Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu

-        przestrzegania, przez podległych policjantów, obowiązku wynikającego z § 5 Rozporządzenia MSWiA z dn. 28.06.2002 r. – niezwłocznego zawiadamiania o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, albo na jego wysokość,

-        wyegzekwowania, w postępowaniu szkodowym, stwierdzonych nadpłat równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego – w kwocie brutto 336,80 zł,

-        przeprowadzenia postępowania administracyjnego w trybie art. 75-88 i 107 KPA, w w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej policjanta w latach 2002-2006, a tym samym zasadności wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wg stawek określonych dla policjanta z rodziną,

-        bezwzględnego  przestrzegania przez realizującą kontrolowane zagadnienia, aktualnych przepisów dot. realizacji wypłat równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i przyznania pomocy finansowej,

-        wzmożenia nadzoru nad realizacją zagadnień z zakresu gospodarki mieszkaniowej, poprzez poddawanie wnikliwej ocenie dokumentacji, przed wydaniem decyzji powodujących skutki finansowe,

# Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie

-        przestrzegania, przez podległych policjantów, obowiązku wynikającego z § 5 Rozporządzenia MSWiA z dn. 28.06.2002 r. – niezwłocznego zawiadamiania o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, albo na jego wysokość,

-        wyegzekwowania, w postępowaniu szkodowym, stwierdzonych nadpłat równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego – w kwocie brutto 397,10 zł,

-        bezwzględnego przestrzegania przez realizującego kontrolowane zagadnienia, zasad wynikających z przepisów Rozporządzenia MSWiA z dn. 28.06.2002 r.

 

14.[14./13.] „Organizacja, funkcjonowanie oraz sprawowany nadzór w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w KPP w Aleksandrowie Kujawskim (skontrolowano 1 podmiot) – zmiany w zakresie kontrolowanych podmiotów nastąpiły zgodnie z: Aneksem nr 1, z dn. 07.03.2006 r., do Planu kontroli/…/ oraz Aneksem nr 2, z dn. 21.09.2006 r., do Planu kontroli/…/,

b)    wniosków dyscyplinarnych nie formułowano,

c)     w wyniku kontroli stwierdzono m.in.:

-        opieszały sposób prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (przekraczano termin 30. dni),

-        brak odnotowania akceptacji kierownika jednostki dla przekroczenia terminu prowadzenia czynności wyjaśniających,

d)    Komendantowi Powiatowemu Policji polecono m.in.:

-        zwiększenie efektywności nadzoru, ze strony kierownictwa KPP, nad prawidłowym dokumentowaniem przebiegu odpraw do służby policjantów RD, którzy nie dokonywali wpisów dot. wyposażenia w urządzenia kontrolno-pomiarowe,

-        wyeliminowanie praktyki sporządzania, w sprawach kolizji drogowych, wniosków o odstąpieniu od kierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, cyt. „z przyczyn wyłączających ściganie – ukaraniu MKK”,

-        niezwłoczne rejestrowanie, w komputerowej bazie danych, informacji – po uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia karty Prd-5,

-        stosowanie prawidłowego nazewnictwa w sporządzanych okresowych analizach stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach.

 

15.[16./17.] „Skuteczność działań Policji w zakresie ujawniania składników majątkowych podejrzanych, oraz ich zajęcia w postępowaniu przygotowawczym o przestępstwa przeciwko mieniu, w których straty przekraczają 50000 zł”

 

a)    kontrolą objęto wydziały: Kryminalny i dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1. podmiot), zmiana w zakresie kontrolowanych podmiotów nastąpiła zgodnie z Aneksem nr 1, z dn. 07.03.2006 r., do Planu kontroli/…/,

b)    wniosków dyscyplinarnych nie formułowano,

c)     celem wyeliminowania uchybień, stwierdzonych w trakcie kontroli, zobowiązano naczelnika Wydziału Kryminalnego, do:

-        wykorzystywania OZI do rozpoznawania składników majątkowych osób fizycznych i prawnych, pozostających w zainteresowaniu operacyjnym, poprzez odpowiednie zadaniowanie,

-        uwzględniania problematyki rozpoznania składników majątkowych figurantów / podejrzanych, w decyzjach o wszczęciu spraw operacyjnych i planach czynności operacyjnych oraz w planach śledztw,

-        obligatoryjnego sporządzania, w sprawach operacyjnych / postępowaniach przygotowawczych, notatek z ustaleń składników majątkowych figurantów / podejrzanych (w tym również negatywnych), ze szczegółowym wskazaniem wszystkich wykorzystanych źródeł informacji,

-        egzekwowania ścisłego nadzoru sprawowanego przez swoich zastępców i kierowników poszczególnych sekcji, nad planowaniem czynności operacyjnych i procesowych, z uwzględnieniem zadań rozpoznawania i zajmowania składników majątkowych figurantów / podejrzanych – poprzez wydawanie konkretnych decyzji i  poleceń, koordynowanie działań oraz ocenianie wykonanych czynności i ich efektów,

-        wykorzystywanie w pełnym zakresie czynności przeszukania miejsc zamieszkania osób podejrzanych, również w celu rozpoznania i dokonywania tymczasowego zajęcia mienia ruchomego,

-        położenia zdecydowanego nacisku, przez bezpośrednich przełożonych, od momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego, poprzez dekretowanie w kartach nadzoru – konieczności wykonania czynności procesowych w celu rozpoznania i dokonania zajęcia mienia ruchomego osób podejrzanych, z uwzględnieniem należących do nich nieruchomości – oraz bezwzględnego egzekwowania tych poleceń,

-        ustalenia możliwego zakresu współpracy z kierownictwem urzędów i instytucji, które z uwagi na zakres swojego działania mogą posiadać i udzielać informacji o sytuacji majątkowej figurantów / podejrzanych,

-        przeprowadzenia – we współpracy z Wydz. dw. z PG KWP w Bydgoszczy – szkoleń, dla policjantów jednostek podległych, uwzględniających problematykę rozpoznawania i zabezpieczania składników majątkowych figurantów / podejrzanych, na etapie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych,

d)    w wyniku przeprowadzonej kontroli w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą nie ujawniono nieprawidłowości – pozytywnie oceniono działania zmierzające do ujawniania i zajmowania mienia ruchomego figurantów / podejrzanych, uwagi negatywne dotyczyły zakresu i sposobu rozpoznania składników majątkowych oraz nieuwzględnienia tego zagadnienia w początkowej fazie spraw operacyjnych,

sformułowano analogiczne wnioski, jak w przypadku ustaleń w Wydziale Kryminalnym KWP (przedstawione powyżej).

 16.[17./12.] „Realizacja czynności na miejscach zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejszych przestępstw kryminalnych oraz nadzór przełożonych służbowych”

 

a)    kontrolą objęto KMP w Toruniu, KPP w Świeciu n.W. i KMP w Bydgoszczy (skontrolowano 3 podmioty),  zmiana kontrolowanych podmiotów nastąpiła zgodnie z Aneksem nr 1, z dn. 07.03.2006 r., do Planu kontroli/…/,

b)    sformułowano wniosek o przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej z naczelnikiem Sekcji Kryminalnej KMP w Bydgoszczy - za nieprawidłowo prowadzony nadzór nad policjantami prowadzącymi 3. formy pracy operacyjnej oraz bezpodstawne odstąpienie od objęcia formą pracy operacyjnej  zdarzenia pobicia ze skutkiem śmiertelnym,

c)     na podstawie ustaleń kontroli, komendantów poszczególnych jednostek, zobowiązano m.in. do:

# KPP Świecie n.W.

-        opracowania koncepcji naprawczej, skutkującej radykalną poprawą poziomu prowadzonych czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych,

-        wdrożenia procedur prawidłowego współdziałania z prokuraturą,

-        przeprowadzenia szkolenia z zakresu oględzin miejsca zdarzenia,

-        opracowania oraz wdrożenia działań stymulujących rozwój pracy operacyjnej, z uwzględnieniem występującego zagrożenia przestępczością samochodową,

# KMP Toruń

-        podjęcia działań naprawczych, zmierzających do zapewnienia prawidłowego nadzoru nad czynnościami realizowanymi przez policjantów na miejscach zdarzeń,

-        sporządzania planów śledztw,

-        poprawy efektywności rozpoznania przestępczości samochodowej,

-        wypracowania procedur prawidłowego współdziałania z prokuraturą, w przypadku podjęcia decyzji przez prokuratora, o osobistym dokonaniu oględzin,

# KMP Bydgoszcz

-        opracowania koncepcji naprawczej, pozwalającej na zorganizowanie, wdrożenie i prawidłową realizację nadzoru nad czynnościami podejmowanymi przez policjantów grup operacyjno-dochodzeniowych, na miejscach zdarzeń,

-        wyegzekwowania zasady akceptowania przez przełożonych planów śledztw, przed ich przesłaniem do zatwierdzenia prokuratorowi,

-        przeszkolenia policjantów w zakresie zasad ochraniania miejsc zdarzenia przed utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem śladów,

-        wypracowania zasad prawidłowego współdziałania z prokuratorem na miejscu zdarzenia,

-        obejmowania formami pracy operacyjnej zdarzeń o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne,

-        zmiany i dostosowania Decyzji nr 61/91 KMP, z dn. 17.12.2001 r., do regulacji zawartych w Zarządzeniu nr 1426 KGP z dn. 23.12.2004 r.

 

17.[18./16.] „Prawidłowość realizacji przetargów przez Zespół Zamówień Publicznych KWP w Bydgoszczy”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot),

b)    wniosków dyscyplinarnych nie formułowano,

c)     celem wyeliminowania uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli, zobowiązano kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych KWP w Bydgoszczy:

-        koordynatora Zespołu Zamówień Publicznych – do:

wzmożenia nadzoru nad pracą poszczególnych komisji przetargowych,

zobligowania członków komisji do wnikliwej analizy ofert, w zakresie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie ewentualnych omyłek rachunkowych, właściwego doboru kryteriów wyboru oferty oraz przypisanych im wag, w celu zachowania zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,

-        naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki – do podjęcia czynności mających na celu wyegzekwowanie stwierdzonych nadpłat rachunków oraz naliczenia kar umownych w stwierdzonych przypadkach naruszenia postanowień zawartych umów,

-        naczelnika Wydziału Transportu – do:

. zmiany   opisu   przedmiotu  zamówienia  w  postępowaniach  na  dostawę   części zamiennych do pojazdów służbowych,

. podjęcia  czynności  mających  na  celu  wyegzekwowanie  stwierdzonych  nadpłat rachunków,

. spowodowania rzetelnego kontrolowania faktur, pod kątem ich zgodności z umową.

 

18.[19./15.] „Organizacja służby dyżurnej w jednostkach Policji – prawidłowość i skuteczność reakcji dyżurnych na zaistniałe wydarzenia”

 

a)    kontrolą objęto KPP w Golubiu-Dobrzyniu i KPP w Lipnie (2 podmioty), zredukowano ilość kontrolowanych podmiotów, zgodnie z Aneksem nr 1, z dn. 07.03.2006 r., do Planu kontroli/…/, do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania kontrolę przeprowadzono w KPP Golub-Dobrzyń,

b)    nie formułowano wniosków dyscyplinarnych,

c)     celem wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień, ujawnionych w KPP w Golubiu-Dobrzyniu, polecono komendantowi wymienionej jednostki Policji, m.in.:

-        egzekwowanie prawidłowego dokumentowania przyjmowanych zgłoszeń od obywateli, oraz właściwego rejestrowania danych w KSIP,

-        spowodowanie bieżącego doskonalenia zawodowego obsady stanowiska kierowania oraz wprowadzenia bezpośredniego nadzoru nad dyżurnymi, ze strony naczelnika SPiRD KPP,

-        realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego obsady i rezerwy kadrowej stanowiska kierowania,

-        zaktualizowanie zakresów obowiązków poszczególnych dyżurnych,

-        rozważenie zasadności dalszego jednoosobowego pełnienia służby na stanowisku kierowania.

 

19.[20./22.] „Realizacja zadań przez dzielnicowych i jej efektywność w zwalczaniu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami”

 

a)    kontrolą objęto KPP w Nakle n.N., KPP w Radziejowie, KPP w Tucholi i KMP we Włocławku (4 podmioty) – zmiana podmiotów objętych kontrolą została dokonana zgodnie z Aneksem nr 2, z dn. 21.09.2006 r., do Planu kontroli/…/ – do chwili sporządzania niniejszego sprawozdania zakończono kontrolę w KPP w Nakle n.N. i KPP w Radziejowie,

b)    sformułowano wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych przeciwko:

-        Komendantowi Powiatowemu Policji w Radziejowie - za nieprawidłowe wykonanie poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, przekazanych pismem T-1743/05 z dn. 16.03.2006 r.,

-        Naczelnikowi Sekcji Prewencji KPP w Radziejowie – za niedostatecznie sprawowany, w okresie 01.01.-14.12.2006 r., bezpośredni nadzór nad Zespołem Dzielnicowych SP KPP,

c)     w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, polecono Komendantowi Powiatowemu Policji w Radziejowie spowodowanie, m.in.:

-        niezwłocznego i ostatecznego wyeliminowania wszystkich nieprawidłowości wskazanych w wytycznych T-1743/05 (zwłaszcza w odniesieniu do ujednolicenia sposobu rozliczania wszystkich dzielnicowych, sposobu konstruowania poszczególnych analiz stanu bezpieczeństwa w korelacji dzielnicowy-przełożony dzielnicowego-sporządzający analizę dla całej KPP, oraz konkretnych i egzekwowalnych poleceń dot. kwestii sporządzania MI przez dzielnicowych) – z zachowaniem osobistego udziału w tych czynnościach – celem zagwarantowania ich rzetelnej realizacji,

-        egzekwowania obowiązku rejestracji całości dokumentacji analitycznej, oraz dokładnego dokumentowania merytorycznego wykorzystywania poszczególnych meldunków informacyjnych (łącznie z dysponowaniem bieżącą informacją nt. postępów w wykorzystaniu informacji przekazanej do innej jednostki / komórki), jak również odnotowywania na każdym egzemplarzu MI sygnatury URN, potwierdzającej rejestrację w SMI,

-        całościowego przeanalizowania dokumentacji służbowej prowadzonej przez kierowników rewirów dzielnicowych i posterunków Policji, i w przypadku dokumentacji nieobligatoryjnej (stosownie do przepisów Zarządzenia nr 15/99 KGP bądź Wytycznych nr 5/04 KGP) – wyeliminowanie takiej sytuacji bądź szczegółowe uzasadnienie konieczności dalszego jej prowadzenia,

-        ostatecznego wyeliminowania nierzetelnego egzekwowania wytycznych KWP w Bydgoszczy w odniesieniu do sposobu odprawiania i rozliczania policjantów ze służby przez funkcjonariuszy z nadzoru, m.in. stosownie do wytycznych wskazanych w pismach E-990/04 z 26.04.2004. i E-1106/04 z 19.05.2004. (z uwzględnieniem zmienionych przepisów resortowych).

d)    w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, polecono Komendantowi Powiatowemu Policji w Nakle n.N. spowodowanie, m.in.:

-        ostatecznego wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości w sposobie sporządzania, ewidencjonowania i merytorycznego wykorzystywania poszczególnych meldunków informacyjnych (łącznie z dysponowaniem bieżącą informacją nt. postępów w wykorzystaniu informacji przekazanej do innej jednostki / komórki), jak również egzekwowania niezwłocznej rejestracji w Systemie Meldunku Informacyjnego (z ewentualnym udokumentowanym uwzględnieniem odstępstw z uwagi na przyjętą taktykę procesu wykrywczego),

-        bezwzględnego skorelowania wielostopniowego sposobu tworzenia analiz stanu zagrożenia bezpieczeństwa w relacji: dzielnicowy => kierownik rewiru => funkcjonariusz opracowujący analizę dla całej jednostki (i konsekwentnego wykorzystywania poszczególnych wniosków),

-        modyfikacji i ujednolicenia formy dokonywania okresowych rozliczeń dzielnicowych – w celu maksymalnego zsyntetyzowania i ograniczenia zbędnej czasochłonności tych czynności; przedmiotowa modyfikacja winna uwypuklić aspekty oceny możliwe do bezpośredniego porównania, w odniesieniu do poszczególnych dzielnicowych,

-        podjęcia konkretnych działań w kierunku uregulowania sytuacji kadrowej w Rewirze Dzielnicowych KP w Szubinie – w celu zapewnienia pełnej obsady stanowisk, bądź (jeżeli będzie to zasadne) zadecydowania o zmianach organizacyjnych w tej komórce.

 

20.[21./21.] „Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia w 2006 r.”

 

a)    kontrolą objęto KMP we Włocławku, KPP w Mogilnie, KPP w Inowrocławiu, KPP w Nakle n.N., KPP w Radziejowie i wydziałach: dw. z Korupcją i dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy, (7 podmiotów), do chwili sporządzania niniejszego sprawozdania zakończono kontrolę w KPP w Nakle n.N. i KPP w Radziejowie.

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej odstąpiono od zamieszczenia w sprawozdaniu szczegółowych ustaleń kontroli z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

21.[22./19.] „Stan techniczno-sanitarny i wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zasadność zatrzymania osób, poprawność prowadzonej dokumentacji oraz przestrzeganie praw człowieka”

 

a)    kontrolą zaplanowano objąć KPP w Nakle n.N., KMP we Włocławku i KPP w Tucholi (3 podmioty), zmiana kontrolowanych podmiotów nastąpiła zgodnie z Aneksem nr 1, z dn. 07.03.2006 r., do Planu kontroli/…/ – do chwili sporządzania niniejszego sprawozdania zakończono kontrolę w  KPP w Tucholi i KPP w Nakle n.N.,

b)    wniosków dyscyplinarnych nie formułowano,

c)     w celu wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości, stwierdzonych w trakcie kontroli, zobowiązano Komendanta Powiatowego Policji w Nakle n.N., do:

-        włączenia do sprawowania nadzoru nad sporządzaniem dokumentacji procesowej, z dokonanych zatrzymań osób, naczelnika Sekcji Kryminalnej KPP w Nakle n.N.,

-        prawidłowego dokumentowania realizacji przysługujących uprawnień osobom zatrzymanym, będącym pod wpływem alkoholu,

-        wyegzekwowania, od podległych policjantów, prawidłowego wypełniania i stosowania właściwych druków protokołów zatrzymania osoby,

-        wyeliminowania nieprawidłowego wypełniania nakazów osadzenia,

-        spowodowania dokumentowania w Książce przebiegu służby faktycznego zachowania osób przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, w tym doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

d)    w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień, stwierdzonych w trakcie kontroli, zobowiązano Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi, do:

-        włączenia do sprawowania nadzoru nad sporządzaniem dokumentacji procesowej, z dokonanych zatrzymań osób, naczelnika Sekcji Kryminalnej KPP w Tucholi,

-        wypracowania systemu organizacyjnego, gwarantującego realizację przysługujących uprawnień, w odniesieniu do osób zatrzymanych,

-        dokumentowania przeprowadzanych badań na zwartość alkoholu w wydychanym powietrzu, podczas zwalniania osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

-        wprowadzenia Książki przebiegu służby w PdOZ,

-        wyeliminowania nieprawidłowego sposobu wypełniania nakazów osadzenia,

-        utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych (w tym doprowadzonych w celu wytrzeźwienia) – w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym,

-        wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w zabezpieczeniu technicznym pomieszczeń.

 

22.[24./20.] „Realizacja I etapu modernizacji i budowy pomieszczeń służbowych na terenie Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście”

 

a)    kontrolą objęto Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy (1 podmiot),

b)    w chwili sporządzania niniejszego sprawozdania, przedmiotowa kontrola znajdowała się w fazie realizacji,

 

KONTROLE SPRAWDZAJĄCE:

 

1.[15./2.] „Prawidłowość i skuteczność prowadzenia postępowań przygotowawczych i form pracy operacyjnej oraz sprawowania nadzoru funkcjonalnego w komórkach organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w Sekcji dw. z PG KMP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot),

b)    w wyniku kontroli stwierdzono jedynie uchybienia formalne, pozostające bez wpływu na poprawność i dynamikę procesu wykrywczego, realizowanego w poszczególnych postępowaniach,

wybrane uchybienia dotyczyły m.in.: sposobu kwitowania / ewidencjonowania przez depozytariusza dowodów rzeczowych; wypełniania protokołu zatrzymania osoby; braku chronologicznego uporządkowania akt,

c)     w celu wyeliminowania uchybień, polecono Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy

-        wypracowanie – rzetelnego i weryfikowalnego – rozwiązania systemowego, eliminującego stwierdzone wątpliwości przy sporządzaniu protokołów zatrzymań osób – w odniesieniu do powiadamiania właściwej prokuratury, nanoszenia na protokoły informacji o zwolnieniu / przekazaniu zatrzymanego i odpowiedniego podpisywania protokołów – w tym również w odniesieniu do dokumentacji gromadzonej w aktach kontrolnych,

-        uregulowanie sposobu składania pokwitowań przez depozytariusza (bądź funkcjonariusza zastępującego) czytelnym podpisem i w sposób odpowiadający stanowi faktycznemu, celem wyeliminowania „kwitowania odbioru” dowodów przechowywanych w aktach postępowań przygotowawczych,

-        wyeliminowanie sposobu wypełniania wykazów dowodów rzeczowych bez zachowania literalnej zgodności z § 187 ust. 2 Zarządzenia nr 1426 KGP, jak również wypełniania księgi dowodów rzeczowych zgodnie z § 188 ust. 1 Zarządzenia nr 1426 KGP (oraz dodatkowymi wytycznymi KWP w Bydgoszczy, przesłanymi pismem KR-VI-2877/05 z dn. 16.12.2005.), tzn. bez przepisywania poszczególnych pozycji wykazu do księgi,

-        wyeliminowanie, w aktach zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych w Sekcji dw. z PG, odstępstw od dyspozycji § 210 Zarządzenia nr 1426 KGP.

 

2.[23./3.] „Sposób postępowania Policji województwa kujawsko-pomorskiego ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w Wydziale Kryminalnym i Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot),

b)    nie formułowano wniosków dyscyplinarnych,

c)     w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – w odniesieniu do ujawnionych uchybień sformułowano wnioski naprawcze, dot. kwestii formalnych typu aktualizacja zakresów obowiązków, zapewnienie właściwego obiegu informacji itd.

  

3.[25./1] „Efektywność działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

 

a)     kontrolę przeprowadzono w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot),

b)     sformułowano wniosek dyscyplinarny wobec naczelnika WRD KWP - m.in. za niedopełnienie obowiązków służbowych, poprzez brak faktycznej realizacji poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji, określonych we wnioskach zawartych w protokole uprzedniej kontroli T-1346/05 – wniosku nie zrealizowano, z uwagi na zwolnienie wymienionego, na własną prośbę, z dalszego pełnienia służby w Policji,

c)      w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia merytoryczno-formalne, związane z brakiem pełnej i właściwej realizacji wniosków pokontrolnych, zawartych w protokole kontroli T-1346/05 z dn. 23.09.2005 r.,

faktyczny sposób realizacji wniosków został oceniony na poziomie niższym niż dostateczny, sposób sprawowania nadzoru nad wybranymi rejestrami komputerowymi został oceniony na poziomie dostatecznym – negatywnie oceniono odstąpienie od stosowania innych form nadzoru, niż analizowanie danych już wprowadzonych do programów „Sewik” i „Represja”, jak również brak dokumentowania – nawet w stopniu podstawowym – faktycznie wykonywanych czynności weryfikacyjnych,

d)     w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień polecono naczelnikowi WRD KWP m.in.:

-        wyeliminowanie rozbieżności w miernikach oceny efektów zadań programu operacyjnego WRD, realizowanego w ramach Strategii KWP w Bydgoszczy,

-        zmodyfikowanie sposobu sporządzania analiz o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

-        bezpośrednie weryfikowanie rzetelności wprowadzania danych, przez jednostki terenowe Policji, do programów „Sewik” i „Represja”.

 

4.[26./4.] „Poziom i jakość prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w ruchu drogowym, spraw o wykroczenia, nadzór przełożonych służbowych”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Grudziądzu (skontrolowano 1 podmiot), kontrolę wykonano zgodnie z Aneksem nr 1, z dn. 07.03.2006 r., do Planu kontroli/…/,

b)    w wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków naruszenia dyscypliny służbowej, jak również nieprawidłowości, bądź istotnych uchybień – do chwili opracowywania niniejszego sprawozdania nie sporządzono protokołu kontroli,

kontroler sformułował wnioski naprawcze, do których realizacji zostanie zobowiązany Komendant Miejski Policji w Grudziądzu.

 

 KONTROLE DORAŹNE:

 

1. „Sposób funkcjonowania oraz poprawność i efektywność realizowanych zadań przez Sekcję Antyterrorystyczną KWP w Bydgoszczy”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot),

b)    wniosków dyscyplinarnych nie formułowano,

c)     w wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień bądź nieprawidłowości, kierownikowi SAT KWP polecono m.in.:

-        przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji zakresów obowiązków poszczególnych policjantów, celem ich aktualizacji i wyeliminowania określeń odnoszących się do formalnie nie istniejących struktur,

-        stosowanie udokumentowanego nadzoru  w dokumentacji prowadzonej przez wszystkich funkcjonariuszy SAT, celem wyeliminowania uchybień formalno-merytorycznych oraz zwiększenia stopnia rzetelności dokumentowania faktycznego przebiegu służby,

-        wypracowanie systemu dyżurów domowych, zgodnego z wymogami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MSWiA z dn. 18.10.2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów,

-        pisemne meldowanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji o każdej sytuacji dot. wykorzystania do działań sił i środków SAT KWP, w sposób niezgodny z Decyzją nr 176/03 KWP w Bydgoszczy w sprawie trybu użycia do działań SAT,

d)    nadto opracowano pismo okólne, informujące o sporadycznym wykorzystywaniu funkcjonariuszy SAT do działań, oraz zawierające polecenie występowania do KWP z wnioskami o użycie SAT w przypadkach spełniających kryteria określone w ust. 2 przywołanej Decyzji nr 176/03 KWP w Bydgoszczy.

 

2. „Tryb zawarcia i realizacja umów związanych z remontem KMP w Toruniu,

 

a)    kontrolę przeprowadzono w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot).

b)    odstąpiono od formułowania wniosków dyscyplinarnych,

c)     w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przygotowania i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

d)    ustalono, że specjalista WIiR KWP wprowadził w błąd przełożonego, tj. naczelnika WIiR KWP, poprzez niezgodne ze stanem faktycznym potwierdzenie wykonania robót dodatkowych przy regulacji instalacji wewnętrznej c.o. w KMP w Toruniu – rozwiązano z wymienionym stosunek pracy, jednocześnie przesłano zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym przypuszczeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 KK,

e)    celem wyeliminowania nieprawidłowości, zobowiązano:

-        naczelnika WIiR KWP – m.in. do: ścisłego przestrzegania uregulowań Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Decyzji nr 125/03 KWP w Bydgoszczy w sprawie powoływania komisji odbiorowych/…/; przestrzegania postanowień wynikających  z zawieranych umów w zakresie dokonywania potrąceń; spowodowania naliczenia i zwrotu firmie należnych odsetek od zdeponowanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-        koordynatora Zespołu Zamówień Publicznych KWP – do zwiększenia nadzoru nad rzetelnym dokumentowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

3. „Koncepcja i sposób realizacji funkcji nadzorczych nad pionami kryminalnymi jednostek terenowych, przez Wydz. Kryminalny KWP w Bydgoszczy. Efektywność wybranych elementów pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w Wydziale Kryminalnym KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot),

b)    sformułowano 3 wnioski dyscyplinarne wobec: naczelnika i zastępców naczelnika Wydz. Kryminalnego KWP bezpośrednio odpowiedzialnych za ujawnione błędy i nieprawidłowości,

c)     najistotniejsze stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły poniższych kwestii:

-        Zaniechano wypracowania dostatecznie efektywnej i spójnej koncepcji sprawowania nadzoru zwierzchniego (zarówno w odniesieniu do pracy operacyjno-rozpoznawczej jak i dochodzeniowo-śledczej) nad pionami kryminalnymi jednostek Policji podległych KWP w Bydgoszczy, oraz bezpodstawnie odstąpiono od egzekwowania sprawowania (w powyższym zakresie) ukierunkowanego zakresu nadzoru funkcjonalnego.

-        Nadzór zwierzchni nad pracą operacyjną (formalnie unormowany w podówczas obowiązującym Zarządzeniu nr Pf-16 KGP) prowadzony był w sposób chaotyczny, nieusystematyzowany i nieefektywny. Jedynie pojedynczy policjanci wyznaczeni do sprawowania funkcji nadzorczych dysponowali ku temu właściwymi kwalifikacjami jak również predyspozycjami do prowadzenia takich specyficznych czynności. Ciąg wykonywanych czynności nadzorczych był częstokroć niespójny i niekonsekwentny. Istotną, a w sposób notoryczny pomijaną kwestią, były aspekty formalne związane ze sprawowaniem nadzoru (począwszy od wyznaczenia funkcjonariusza, poprzez przygotowanie się do wyjazdu, zachowanie chociażby dostatecznej rytmiki wyjazdów – w tym pomijanie uregulowania tej kwestii w postaci np. grafiku wyjazdów, logiczne udokumentowanie wykonanych czynności – zarówno w jednostce nadzorowanej jak i w teczce nadzoru, zakończywszy na wyciąganiu, a raczej braku tej czynności, wniosków i sposobie sprawowania nadzoru zwierzchniego funkcjonalnego przez poszczególnych przełożonych w WK KWP), co w ostatecznym rozrachunku wpływało na niski poziom merytoryczny wykonywanych czynności.

-        Nadzór zwierzchni nad pracą dochodzeniowo-śledczą (podstawy do jego uregulowania znajdowały się w Zarządzeniu nr 1426 KGP) prowadzony był w sposób niedostatecznie przemyślany – nie wskazano wprost zamierzonych i możliwych do osiągnięcia celów tego nadzoru, nie nadano formalnego (co okazało się w ostatecznym efekcie bardzo istotne) wyrazu podstawom tego nadzoru i nie egzekwowano rzetelności i konsekwentności czynności już wykonanych.

-        Efektywność wykonanych czynności w ramach nadzoru nad pionami kryminalnymi jednostek terenowych oceniono, w ujęciu całościowym, na poziomie niższym niż dostateczny – w przypadku NZO i na poziomie nieco niższym niż dostateczny – w przypadku NZSz. Zaznaczyć należy, że ta kwestia była stosunkowo trudna do obiektywnego zweryfikowania w przypadku analizowania pojedynczych nadzorów, tym niemniej szeroki zakres (tak przedmiotowy jak i podmiotowy) weryfikacji przeprowadzonej przez zespół kontrolny dał wystarczające podstawy do sformułowania wskazanej oceny. Generalnie w wykonywanych czynnościach brakowało elementarnej konsekwencji, konkretnego skupiania się na kwestiach istotnych (nie zaś pobieżnego wymieniania poszczególnych form bądź aspektów pracy operacyjnej czy prowadzonych postępowań przygotowawczych), co często prowadziło do wykonywania powtarzających się czynności nadzorczych, nie kończących się konkretnymi, egzekwowalnymi wnioskami.

-        Zaangażowanie kierownictwa wydziału w organizację i weryfikację poprawności czynności w ramach nadzoru zostało ocenione (w ujęciu całościowym, gdyż poszczególne aspekty były bardzo zróżnicowane) na poziomie nieco niższym niż dostateczny. Bezpośrednim następstwem braku wypracowania dostatecznie konkretnych i weryfikowalnych podstaw i wymogów (przez naczelnika kontrolowanego Wydziału) co do czynności w ramach nadzoru – było późniejsze wykonywanie poleconych czynności w sposób generalnie chaotyczny i niekonsekwentny.

-        Sposób formułowania i wykorzystywania wniosków z czynności w ramach nadzoru został oceniony na poziomie niedostatecznym. W przekroju całości wykonanych czynności kontrolnych ten aspekt był powtarzającym się przykładem braku dbałości o chociażby dostateczny poziom wykonywanych czynności nadzorczych, ergo – firmowania działalności prestiżowego wydziału KWP.

-        Efektywność pracy operacyjnej m.in. w aspektach: pozyskiwania źródeł informacji, informacji operacyjnych ogółem oraz znajdujących odzwierciedlenie we wszczętych postępowaniach przygotowawczych, merytorycznej wartości poszczególnych informacji – zostały ocenione, w ujęciu całościowym, na poziomie nieco niższym niż dobry. Za wystawieniem takiej oceny przemawiały przede wszystkim uzyskane pozytywne wyniki w prowadzonych formach pracy operacyjnej (związane również z właściwym wykorzystywaniem OZI).

-        Efektywność pracy dochodzeniowo-śledczej m.in. w aspektach: obciążenie postępowaniami przygotowawczymi, ciężar gatunkowy poszczególnych postępowań, poprawność przyjętej metodyki prowadzenia poszczególnych postępowań – zostały ocenione, w ujęciu całościowym, na poziomie nieco niższym niż dobry. Za wystawieniem takiej oceny przemawiały zwłaszcza uzyskane efekty prowadzonych poszczególnych postępowań przygotowawczych oraz zasadniczo prawidłowy sposób prowadzenia czynności procesowych.

 

4. „Prawidłowość realizacji zakupów psów służbowych. Sposób utrzymania psów służbowych. Sprawowanie nadzoru przez Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy nad realizacją zagadnień kynologii policyjnej”

 

a)    kontrolą objęto KMP w Grudziądzu i wydziały: Kadr i Szkolenia, Finansów, Zaopatrzenia oraz Prewencji – KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 2 podmioty),

b)    w wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano wniosek dyscyplinarny przeciwko specjaliście Wydz. Prewencji KWP w Bydgoszczy, w związku z naruszeniem dyscypliny służbowej, polegającym na nierzetelnym sporządzaniu dokumentacji dot. zakupu psów służbowych poprzez brak załączników do protokołu zakupu w postaci świadectw szczepienia przeciwko wściekliźnie; nadto rozbieżności w protokołach: przeglądu stanu zdrowotnego psów, oraz zajęć testowania sprawności użytkowej psów,

c)     nadto, celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień, sformułowano m.in. następujące wnioski naprawcze:

-        zobowiązano naczelnika Wydz. Prewencji KWP do wzmożenia nadzoru nad właściwą organizacją używania i utrzymania psów w służbie prewencyjnej,

-        zobowiązano naczelnika Wydz. Zaopatrzenia KWP do:

. sporządzania,  w  ramach  czynności  wstępnych,  poprzedzających  rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup psów dla Policji – listy rzetelnych potencjalnych wykonawców zamówienia,

. dokonania  wyboru  właściwego  trybu  udzielenia  zamówienia  na zakup psów dla Policji, wg zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych – w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,

. wzmożenia nadzoru nad realizacją wydatków z budżetu w zakresie wynagrodzenia za usługi weterynaryjne, poprzez precyzyjne określenie, w umowie lub decyzji, kwoty w wartości brutto (z VAT).

 

5. „Przestrzeganie przez inwestora wybranych wymogów, określonych w Ustawie z dn. 07.07.1994 roku Prawo budowlane, dotyczących legalności użytkowania obiektów budowlanych”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy (skontrolowano 1 podmiot),

b)    wniosków dyscyplinarnych nie formułowano,

c)     nie stwierdzono przypadków samowoli budowlanej; realizacja procesów budowlanych, pomimo uchybień formalnych, została oceniona pozytywnie,

celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień, zobowiązano:

-        naczelnika WIiR KWP – do:

. zdyscyplinowania  podległych  inspektorów  nadzoru,  do  przestrzegania,  w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych – terminów określonych w Ustawie Prawo budowlane,

. protokolarnego przekazywania wykonawcom placu budowy w terminie umownym,

. przekazywania   użytkownikom   obiektów,   po   zrealizowaniu  robót,   kompletnej dokumentacji budowy i dokumentacji po wykonawczej – w formie oryginałów,

. kontrolowania, w trakcie  pobytu na  obiektach, wpisów  dokonanych w książkach obiektów budowlanych,

. organizowania  obowiązkowych  okresowych przeglądów  technicznych,  elementów  budynku i całego budynku, oraz estetyki budynku i otoczenia,

-        komendantów miejskich / powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego – do uzupełnienia zakresów obowiązków osób odpowiedzialnych za prowadzenie książek obiektów budowlanych – w zakresie analogicznych wpisów.

 

6. „Ocena prowadzenia postępowań powypadkowych w KPP w Aleksandrowie Kujawskim”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w KPP w Aleksandrowie Kuj. (skontrolowano 1 podmiot),

b)    sformułowano wniosek dyscyplinarny przeciwko komendantowi powiatowemu Policji wobec stwierdzenia faktu braku dostatecznego nadzoru nad postępowaniami powypadkowymi – wniosek nie został zrealizowany, z uwagi na zwolnienie wymienionego, na własną prośbę, z pełnienia dalszej służby w Policji,

c)     w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, polecono komendantowi powiatowemu Policji, m.in.:

-        objęcie osobistym nadzorem postępowań powypadkowych,

-        realizację obowiązku informowania organizacji związkowej o zaistniałym wypadku w służbie,

-        powoływanie komisji z zachowaniem formy pisemnej tego aktu,

-        zobowiązanie członków komisji do bezwzględnego przestrzegania postanowień Rozporządzenia MSWiA z dn. 07.07.2005 r. (w zakresie terminu zakończenia postępowania powypadkowego, ustosunkowania się do ustaleń komisji i wnikliwego prowadzenia postępowania powypadkowego, wypełniania druków w postępowaniu oraz zapoznawania wszystkich członków z dokumentacją wytworzoną w toku postępowania).

 

7. „Efekty pracy i skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji”

a)    kontrolą objęto KMP w Bydgoszczy, KPP w Żninie, KPP w Brodnicy, KMP w Toruniu, KPP w Rypinie i KPP w Tucholi (skontrolowano 6 podmiotów),

b)    sformułowano wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych przeciwko następującym funkcjonariuszom:

-        detektywowi R-III SK KP Bydgoszcz-Szwederowo - za niedopełnienie obowiązku realizowania i dokumentowania czynności służbowych podejmowanych wobec osób poszukiwanych,

-        kierownikowi R-III SK KP Bydgoszcz-Szwederowo - m.in. za niedopełnienie obowiązku sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych policjantów, zajmujących się prowadzeniem poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości,

-        kierownikowi RP-I SP KP Toruń-Śródmieście - za niedopełnienie obowiązków służbowych, wskutek czego dopuszczono do rażącej bezczynności realizacji nakazów doprowadzeń osób,

c)     sformułowano wnioski o przeprowadzenie rozmów dyscyplinujących, wobec stwierdzenia uchybień mniejszej wagi, z 13 policjantami,

d)    w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, polecono:

# Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy

-        spowodowanie kompleksowego przeanalizowania całokształtu sposobu realizacji zagadnienia poszukiwań – stosownie do obowiązujących przepisów Zarządzenia nr 19-Z KGP – przez policjantów sekcji kryminalnych: KMP i podległych komisariatów, celem wypracowania rozwiązań organizacyjno-personalnych, eliminujących, stwierdzony w trakcie kontroli, niski poziom merytoryczny prowadzonych spraw poszukiwawczych,

-        rozważenie zasadności ujednolicenia sposobu prowadzenia rejestrów osób poszukiwanych,

-        wyeliminowanie praktyki rozpoczynania spraw poszukiwawczych, bez dysponowania pełną podstawą prawną poszukiwań (stosownie do przepisów § 3 Instrukcji/…/ do Zarządzenia nr 19-Z KGP),

-        wyegzekwowanie podjęcia działań zmierzających do urealnienia zakresów obowiązków poszczególnych policjantów zajmujących się problematyką poszukiwań – w aspekcie zwiększenia efektywnej realizacji poszukiwań osób, bezpośrednio przez tych policjantów, z odejściem od formalistycznego sposobu prowadzenia spraw poszukiwawczych,

-        precyzyjne i udokumentowane egzekwowanie merytorycznego nadzoru – od bezpośrednich przełożonych policjantów zajmujących się sprawami poszukiwawczymi,

# Komendantowi Powiatowemu Policji w Żninie

-        wyeliminowanie praktyki rozpoczynania spraw poszukiwawczych, bez dysponowania pełną podstawą prawną poszukiwań (stosownie do przepisów § 3 Instrukcji/…/ do Zarządzenia nr 19-Z KGP),

-        wyegzekwowanie podjęcia działań zmierzających do urealnienia zakresów obowiązków poszczególnych policjantów zajmujących się problematyką poszukiwań – w aspekcie zwiększenia efektywnej realizacji poszukiwań osób, bezpośrednio przez tych policjantów, z odejściem od formalistycznego sposobu prowadzenia spraw poszukiwawczych,

-        precyzyjne i udokumentowane egzekwowanie merytorycznego nadzoru – od bezpośrednich przełożonych policjantów zajmujących się sprawami poszukiwawczymi,

# Komendantowi Powiatowemu Policji w Brodnicy

-        wyeliminowanie praktyki rozpoczynania spraw poszukiwawczych, bez dysponowania pełną podstawą prawną poszukiwań (stosownie do przepisów § 3 Instrukcji/…/ do Zarządzenia nr 19-Z KGP),

-        określanie poszczególnych planów rzetelnymi nazwami (z wyeliminowaniem „planów operacyjnego poszukiwania” w przypadku poszukiwań z powodów procesowych),

-        ujednolicenie sposobu prowadzenia korespondencji z Wydz. Konwojowym KWP w Bydgoszczy i bezwzględne przestrzeganie zasad gromadzenia dokumentacji, zgodnie z uregulowaniem § 21 ust. 1 Instrukcji/…/ do Zarządzenia  nr 19-Z KGP,

-        wyegzekwowanie podjęcia działań zmierzających do urealnienia zakresów obowiązków poszczególnych policjantów zajmujących się problematyką poszukiwań – w aspekcie zwiększenia efektywnej realizacji poszukiwań osób, bezpośrednio przez tych policjantów, z odejściem od formalistycznego sposobu prowadzenia spraw poszukiwawczych,

-        precyzyjne i udokumentowane egzekwowanie merytorycznego nadzoru – od bezpośrednich przełożonych policjantów zajmujących się sprawami poszukiwawczymi

-        zadziennikowanie aktualnego prowadzonego rejestru spraw poszukiwawczych,

# Komendantowi Miejskiemu Policji w Toruniu

-        spowodowanie przeanalizowania aktualnego sposobu realizacji poszukiwań osób i podjęcie przedsięwzięć dostosowujących tryb postępowania do wymogów określonych w Instrukcji/…/ do Zarządzenia nr 19-Z KGP i Regulaminu KMP w Toruniu – w szczególności z uwzględnieniem:

-        objęcie nadzorem i koordynacją, przez Zespół ds. Poszukiwań SK KMP w Toruniu, wszystkich przypadków poszukiwania osób z powodów procesowych,

-        egzekwowanie realizacji czynności poszukiwawczych, w związku z uzyskaniem informacji o prawdopodobnym pobycie osoby poszukiwanej, we wskazanym miejscu,

-        spowodowanie rejestrowania w KSIP wszystkich podstaw prawnych poszukiwań osób,

-        wprowadzenie obowiązku sporządzania notatki z przeprowadzonej rozmowy z osobą poszukiwaną, po jej zatrzymaniu, nt. miejsca i okoliczności ukrywania się oraz źródeł utrzymywania się w tym czasie,

-        nadawanie teczkom poszukiwania klauzuli niejawności, odpowiadającej najwyżej zakwalifikowanej informacji, włączonej do teczki,

# Komendantowi Powiatowemu Policji w Tucholi

-        spowodowanie przeanalizowania aktualnego sposobu realizacji poszukiwań osób i podjęcie przedsięwzięć dostosowujących tryb postępowania do wymogów określonych w Instrukcji/…/ do Zarządzenia nr 19-Z KGP – w szczególności z uwzględnieniem:

-        objęcie faktycznym nadzorem zagadnienia poszukiwania osób, przez funkcjonariuszy do tego wyznaczonych,

-        systematyczne wykonywanie okresowych sprawdzeń miejsca stałego zameldowania, lub innych miejsc, na obszarze działania jednostki,

-        egzekwowanie sporządzania planów czynności poszukiwawczych i szczegółowych notatek z dokonywanych sprawdzeń,

-        spowodowanie rejestrowania w KSIP wszystkich podstaw prawnych poszukiwań,

-        wprowadzenie obowiązku sporządzania notatki z przeprowadzonej rozmowy z osobą poszukiwaną, po jej zatrzymaniu, nt. miejsca i okoliczności ukrywania się oraz źródeł utrzymywania się w tym czasie,

# Komendantowi Powiatowemu Policji w Rypinie

-        spowodowanie przeanalizowania aktualnego sposobu realizacji poszukiwań osób i podjęcie przedsięwzięć dostosowujących tryb postępowania do wymogów określonych w Instrukcji/…/ do Zarządzenia nr 19-Z KGP – w szczególności z uwzględnieniem:

-        wprowadzenie obowiązku uzupełniania otrzymywanych nakazów doprowadzenia, o dokumenty umożliwiające wykonanie dyspozycji w nim zawartych,

-        systematyczne wykonywanie okresowych sprawdzeń miejsca stałego zameldowania, lub innych miejsc, na obszarze działania jednostki,

-        bezzwłoczne odwoływanie poszukiwań osoby po osiągnięciu celu poszukiwań lub ustaniu ich przyczyny,

-        egzekwowanie sporządzania szczegółowych notatek z dokonanych sprawdzeń,

-        spowodowanie gromadzenia dokumentów dotyczących wykonanych czynności w układzie chronologicznym,

-        wprowadzenie obowiązku sporządzania notatki z przeprowadzonej rozmowy z osobą poszukiwaną, po jej zatrzymaniu, nt. miejsca i okoliczności ukrywania się oraz źródeł utrzymywania się w tym czasie.

 

8. „Prawidłowość funkcjonowania Aresztu Celem Wydalenia KMP we Włocławku”

 

a)    kontrolę przeprowadzono w KMP we Włocławku (skontrolowano 1 podmiot),

b)    wniosków dyscyplinarnych nie formułowano,

c)     w wyniku kontroli ustalono, że w ACW KMP we Włocławku przestrzegane są przepisy Rozporządzenia MSWiA z dn. 28.08.2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia,

d)    w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień mniejszej wagi, Komendantowi Miejskiemu Policji we Włocławku polecono:

-        zapoznać pracowników Biura Obsługi Interesanta z przepisami w zakresie udzielania zgody na widzenie z cudzoziemcem,

-        uściślić sposób ewidencjonowania przedmiotów przekazywanych do depozytu, w trakcie pobytu cudzoziemca w ACW,

-        dokonać korekty stwierdzonych rozbieżności w poszczególnych depozytach pieniężnych.

 

 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE REALIZACJI UWAG I WNIOSKÓW POKONTROLNYCH.

 

Uwagi i wnioski pokontrolne były realizowane na bieżąco przez – bądź pod nadzorem – kierowników kontrolowanych jednostek Policji (bądź kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych), zgodnie z treścią poleceń zawartych w poszczególnych protokołach kontroli bądź sprawozdaniach z kontroli.

Nie stwierdzono przypadków ewidentnego nierealizowania poleceń. W sytuacjach przekroczenia wyznaczonych terminów realizacji – na bieżąc monitorowano bądź wyjaśniano poszczególne kwestie.

  

VIa. USTALENIA W ZAKRESIE ILOŚCI WSZCZĘTYCH, W WYNIKU KONTROLI, POSTĘPOWAŃ DYSCYPLINARNYCH.

 

Nieprawidłowości ujawnione podczas przeprowadzonych w 2006 roku kontroli (problemowych, sprawdzających i doraźnych) skutkowały poleceniem wszczęcia 11. postępowań dyscyplinarnych. Niektóre postępowania znajdowały się, w chwili opracowywania niniejszego sprawozdania, w fazie przygotowania do wszczęcia (z uwagi na przesunięcie czasowe faktycznej realizacji wniosków sformułowanych w okresie sprawozdawczym).

 

1.     W celu realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli problemowej nt. „Realizacja Decyzji nr 0304 KGP z dnia 18.12.2003 roku w sprawie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej Policji”[kontrola problemowa, opisana pod poz. 10], Komendantowi Powiatowemu Policji w Mogilnie polecono wszczęcie postępowań dyscyplinarnych przeciwko:

-        zastępcy naczelnika Sekcji Prewencji KPP – za to, że w okresie 07.10.2005.-11.04.2006. w sposób bezpodstawny zaniechał pełnego wykonania polecenia służbowego naczelnika sekcji prewencji KPP, zadekretowanego na piśmie l.dz. G-2275/05 z dn. 05.10.2005 r. z KWP w Bydgoszczy (w sprawie realizacji wniosków wypracowanych na podstawie sprawdzenia w ramach nadzoru, przez policjantów ze Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy) poprzez niedokonanie aktualizacji dokumentacji w postaci: „Charakterystyki zagrożenia rejonu odpowiedzialności KPP w Mogilnie” l.dz. 036/MOB/2001; „Zadań Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” l.dz.Pf-48/MOB/01; „Planu działania KPP w Mogilnie w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego w czasie trwania akcji kurierskiej/…/” l.dz. Pf-160/05; „Zadań KPP w Mogilnie na rzecz Obrony Cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny”, l.dz. Pf-62/MOB/2001 – tj. o przewinienie dyscyplinarne określone w art. 132 ust. 1 i 3 pkt 2 Ustawy o Policji w zw. z ust. 4 i 5 indywidualnego zakresu obowiązków z dn. 02.11.2005 r.;

-        naczelnikowi Sekcji Prewencji KPP – za to, że w okresie 07.10.2005.-11.04.2006. nie dopełnił obowiązków służbowych, poprzez niedostateczne sprawowanie nadzoru nad poprawnością realizacji czynności przez zastępcę naczelnika w aspekcie pełnej realizacji wniosków zawartych w piśmie l.dz. G-2275/05 z dn. 05.10.2005 r. z KWP w Bydgoszczy – wbrew poleceniu Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie z dn. 07.10.2005 r. i wbrew stanowisku zajętemu przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie, w piśmie l.dz. 4604/05 z dn. 28.10.2005 r. – tj. o przewinienie dyscyplinarne określone w art. 132 ust. 1 i 3 pkt 3 Ustawy o Policji w zw. z ust. 36 indywidualnego zakresu obowiązków z dn. 12.05.2005 r.

 

2.     W celu realizacji wniosków pokontrolnych wynikających z kontroli problemowej nt. „Realizacja zadań przez dzielnicowych oraz ich efektywność w zwalczaniu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami”[kontrola problemowa, opisana pod poz. 19], w fazie czynności przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego znajduje się wniosek o:

-        wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Komendantowi Powiatowemu Policji w Radziejowie – za to, że w okresie od 21.03.2006 r. do 14.12.2006 r. wykonał w sposób nieprawidłowy polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, przekazane pismem T-1743/05 z dn. 16.03.2006 r., polegające na zobowiązaniu do pełnej i rzetelnej eliminacji nieprawidłowości i uchybień wskazanych m.in. w ust. 2 znacznik 1 i 3, ust. 4 znacznik 2 i 6 oraz ust. 5 znacznik 1 i 2 – ujętych w przywołanych wytycznych, czego, jak ustalono w trakcie niniejszej kontroli, nie wykonano – tj. o czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne z art. 132 ust. 1 i 3 pkt 2 Ustawy o Policji w zw. z § 1 ust. 1 i 2 indywidualnego Zakresu obowiązków z 08.09.2006 r. (tożsamego z Indywidualnym zakresem obowiązków z dn. 05.08.2003 r.),

 

Nadto Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie został zobowiązany do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko:

-        Naczelnikowi Sekcji Prewencji KPP w Radziejowie – za:

a)    niedostatecznie sprawowany, w okresie 01.01.-14.12.2006 r., bezpośredni nadzór nad Zespołem Dzielnicowych SP KPP, co doprowadziło do:

. nieuprawnionego posługiwania się przez policjanta SPiRD pieczątką funkcyjno-imienną, odnoszącą się do nieistniejącego (zgodnie z etatem do Rozkazu Organizacyjnego nr 2/2005 KPP w Radziejowie, z dn. 18.04.2005 r., l.dz. 2172/05) stanowiska „kierownika zespołu dzielnicowych”,

. bezpodstawnego  tolerowania  pełnienia  służby  przez dzielnicowego, co do zasady (z marginalnymi wyjątkami) w sposób inkwizycyjny – tzn. formułowania zadań doraźnych do służby, następnie wpisywania tych zadań do swojego notatnika, samodzielnego potwierdzania rozpoczęcia służby i jej kończenia, w odniesieniu do niego samego,

. bezpodstawnego  tolerowania  działalności  analitycznej  dzielnicowych  w  postaci kwartalnych „zestawień zdarzeń kryminalnych”, zamiast analiz sporządzanych stosownie do wytycznych E-1212/04 KWP w Bydgoszczy, z dn. 22.06.2004 r.,

b)    konkludowania analiz stanu bezpieczeństwa (b/l.dz. – 02.06.2006., b/l.dz. – 02.07.2006., l.dz. E-4712/06 – 02.08.2006., l.dz. E-5370/06 – 05.09.2006., l.dz. E-6773/06 – 02.11.2006., l.dz. E-7465/06 – 04.12.2006.) wnioskami nie spełniającymi elementarnych kryteriów wskazanych w § 12 ust. 2 Zarządzenia nr 494/04 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową, jak również m.in. w wytycznych E-1212/04 KWP w Bydgoszczy, z dn. 22.06.2004 r.,

tj. o czyny stanowiące przewinienia dyscyplinarne, określone w art. 132 ust. 1 i 3 pkt. 2 i 3 Ustawy o Policji w zw. z ust. 3, 5 i 13 indywidualnego Zakresu obowiązków z dn. 28.10.2004 r.

Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania, postępowania dyscyplinarne znajdowały się w fazie przed wszczęciem.

 

3.     W celu realizacji wniosków pokontrolnych wynikających z kontroli doraźnej nt. „Koncepcja i sposób realizowania funkcji nadzorczych nad pionami kryminalnymi jednostek terenowych przez Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy. Efektywność wybranych elementów pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej”[kontrola doraźna, opisana pod poz. 3], wszczęto postępowania dyscyplinarne przeciwko:

-        naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy – za niedopełnienie, w okresie od 01.01.2005 roku do 02.06.2006 roku, obowiązku właściwego zorganizowania pracy Wydziału Kryminalnego poprzez zaniechanie wypracowania dostatecznie efektywnej i spójnej koncepcji sprawowania nadzoru zwierzchniego (zarówno w odniesieniu do pracy operacyjno-rozpoznawczej jak i dochodzeniowo-śledczej) nad pionami kryminalnymi jednostek Policji podległych KWP w Bydgoszczy, oraz bezpodstawne odstąpienie od egzekwowania sprawowania – w tym zakresie – ukierunkowanego zakresu nadzoru funkcjonalnego, przez swoich zastępców, co doprowadziło do powstania nieprawidłowości szczegółowo opisanych w protokole kontroli,

– tj. o naruszenie dyscypliny służbowej określone w art. 132 ust. 1 i 3 pkt. 3 i 2 Ustawy o Policji, w zw. z ust. 1 11 indywidualnego Zakresu obowiązków z dn. 25.05.2004.,

-        zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy – za odstąpienie, w okresie od 01.01.2005 roku do 02.06.2006 roku, od sprawowania ukierunkowanego nadzoru funkcjonalnego nad pracą operacyjno-rozpoznawczą Wydziału Kryminalnego i niedostateczne egzekwowanie, od poszczególnych kierowników sekcji oraz policjantów, konsekwentnego reagowania na nieprawidłowości szczegółowo opisane w protokole kontroli,

– tj. o naruszenie dyscypliny służbowej określone w art. 132 ust. 1 i 3 pkt 3 Ustawy o Policji, w zw. z ust. 1 i 5 indywidualnego Zakresu obowiązków z dn. 13.05.2004.,

-        zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy – za odstąpienie, w okresie od 17.11.2005 roku do 02.06.2006 roku, od sprawowania ukierunkowanego nadzoru funkcjonalnego nad pracą dochodzeniowo-śledczą Wydziału Kryminalnego i niedostateczne egzekwowanie, od poszczególnych kierowników sekcji oraz policjantów, konsekwentnego reagowania na nieprawidłowości szczegółowo opisane w protokole kontroli,

–  tj. o naruszenie dyscypliny służbowej określone w art. 132 ust. 1 i 3 pkt 3 Ustawy o Policji, w zw. z ust. 12 indywidualnego Zakresu obowiązków z dn. 17.11.2005.,

 

4.     W celu realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli problemowej nt. „Realizacja Decyzji nr 0304 KGP z dnia 18.12.2003 roku w sprawie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej Policji”[kontrola problemowa, opisana pod poz. 10], wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko:

-        specjaliście Wydz. Prewencji KWP w Bydgoszczy, w związku z naruszeniem dyscypliny służbowej, określonym w art. 132 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Policji, polegającym na nierzetelnym sporządzaniu dokumentacji dotyczącej:

. zakupu  psów  służbowych – poprzez brak obligatoryjnych załączników do protokołu zakupu psa (w postaci świadectw szczepienia psa przeciwko wściekliźnie) oraz rozbieżnościach w dokumentach, w zakresie daty urodzenia psa,

. przeglądu stanu zdrowotnego psów, polegające na błędach w protokole – w ilości psów będących na stanie KWP w Bydgoszczy, braku informacji w zakresie dokonanego przeglądu stanu zdrowotnego, ilości psów poddanych badaniu – co spowodowało brak możliwości potwierdzenia wykonanej usługi weterynaryjnej i zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu,

. przeprowadzania zajęć testowania sprawności użytkowej psów służbowych, poprzez błędne wykazanie w protokole informacji o przeprowadzeniu testów w dn. 08.12.2005 r. i poddanie ocenie sprawności użytkowej psa Ramiaka, ze stanu KMP w Grudziądzu, którego wybrakowano w dn. 02.11.2004 r.

 

5.     W celu realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli doraźnej nt. „Efekty pracy i skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji”[kontrola doraźna, opisana pod poz. 7], Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy polecono wszczęcie postępowań dyscyplinarnych przeciwko:

-        detektywowi referatu III Sekcji Kryminalnej KP Bydgoszcz-Szwederowo – za niedopełnienie, w kontrolowanym okresie roku 2006, obowiązku realizowania i dokumentowania czynności służbowych podejmowanych wobec osób poszukiwanych, zgodnie z właściwymi przepisami Instrukcji/…/ do Zarządzenia nr 19-Z KGP, oraz wykonywanie w sposób nieprawidłowy czynności służbowych, polegających na przygotowaniu do archiwizacji materiałów z zakończonych spraw poszukiwawczych – w przypadkach opisanych szczegółowo w protokole,

– tj. o naruszenie dyscypliny służbowej określone w art. 132 ust. 1 i 3 pkt. 3 i 2 Ustawy o Policji, w zw. z ust. 8 i 7 indywidualnego Zakresu obowiązków z dn. 05.07.2006.,

-        kierownikowi referatu III Sekcji Kryminalnej KP Bydgoszcz-Szwederowo – za niedopełnienie, w kontrolowanym okresie roku 2006, obowiązku sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych policjantów zajmujących się prowadzeniem poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, co doprowadziło do nieprawidłowości szczegółowo opisanych w protokole,

nadto niedopełnienie obowiązku służbowego bezpośredniego przydzielania i zaniechania rzetelnego dopilnowania terminowości realizacji czynności poszukiwawczych (co zostało potwierdzone w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień z 11.10.2006.) we wszystkich sprawach poszukiwawczych, których akta zostały skontrolowane,

nadto bezpodstawnego zaniechania nadzoru nad sposobem prowadzenia i przechowywania rejestru osób poszukiwanych (l.dz. 01012/00), co doprowadziło do nieprawidłowości opisanych w protokole,

– tj. o naruszenie dyscypliny służbowej określone w art. 132 ust. 1 i 3 pkt. 3 i 2 Ustawy o Policji, w zw. z ust. 1 lit. c, ust. 3 i ust. 17 indywidualnego Zakresu obowiązków z dn. 14.03.2006,

Komendantowi Miejskiemu Policji w Toruniu polecono wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko:

-        kierownikowi Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KP Toruń-Śródmieście – za niedopełnienie obowiązków służbowych, wskutek czego dopuszczono do rażącej bezczynności realizacji nakazów doprowadzeń osób, tj. o naruszenie dyscypliny służbowej określone w art. 132 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Policji,

 

 

VIb. USTALENIA W ZAKRESIE ILOŚCI SKIEROWANYCH, W WYNIKU KONTROLI, WNIOSKÓW DO PROKURATURY O WSZCZĘCIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH.

 

Realizując wnioski z kontroli problemowej nt. „Wypłata równoważników mieszkaniowych oraz dofinansowanie na zakup mieszkania lub budowę domu – zasadność i prawidłowość wydania decyzji”(nr 2 z niniejszego sprawozdania), w dniu 20.12.2006 r. pismem T-138/06 powiadomiono PR w Mogilnie o uzasadnionym przypuszczeniu popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 KK, przez nieustalonego sprawcę, polegającego na złożeniu oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości za 2005 r., w dn. 15.04.2005 r., z podpisem nieżyjącego od 08.04.2005 r. emerytowanego policjanta.

Do chwili sporządzania niniejszego sprawozdania w sprawie nie została podjęta merytoryczna decyzja procesowa, przez prokuraturę.

 

Realizując wnioski z kontroli doraźnej nt. „Tryb zawarcia i realizacja umów związanych z remontem KMP w Toruniu,(nr 3 z niniejszego sprawozdania), w dniu 20.10.2006 r. pismem T-454/06 powiadomiono PR Bydgoszcz-Północ o uzasadnionym przypuszczeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 KK, przez inspektora nadzoru z WIiR KWP w Bydgoszczy.

Do chwili sporządzania niniejszego sprawozdania nie została podjęta merytoryczna decyzja procesowa wobec wymienionego, przez prokuraturę.

 

 

VIc. USTALENIA W ZAKRESIE WYSŁANYCH, W WYNIKU KONTROLI, ZAWIADOMIEŃ DO RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH O NARUSZENIU DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH.

 

Do momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania takowych wystąpień nie sporządzano.

 

VII. ILOŚĆ I TEMATY NIEZREALIZOWANYCH KONTROLI, ZAPLANOWANYCH NA 2006 ROK ORAZ PRZYCZYNY ODSTĄPIENIA OD ICH PRZEPROWADZENIA.

 

Nie było takich przypadków.

 

VIII. PRZEPROWADZONE SZKOLENIA Z ZAKRESU KONTROLI ORAZ WNIOSKI I UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONTROLI I SPRAWOZDAWCZOŚCI.

 

W 2006 roku przeprowadzono, dla funkcjonariuszy Wydz. Kontroli KWP w Bydgoszczy, ponadplanowe szkolenie z zakresu kontroli (sensu largo):

-        w czerwcu i październiku 2006 r. – szkolenie (przez podmiot zewnętrzny) Auditorów Wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością, obejmującym problematykę: PN-N 18001, PN-N 18004, PN-EN ISO 19011, zakończone uzyskaniem uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych.

 

W aspekcie uwag do sprawozdawczości – na bazie niniejszego sprawozdania, po raz kolejny z rzędu, wskazać należy, iż w wielu aspektach dubluje ono informacje, przekazywane na bieżąco (np. po zakończonych kontrolach) do Komendy Głównej Policji, w związku z czym, w dalszym ciągu, zasadnym wydaje się być rozważenie daleko idącej modyfikacji formy sporządzania tego sprawozdania, celem zredukowania wytwarzania de facto zbędnej dokumentacji służbowej.

 

  

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2007
Data modyfikacji : 07.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Szysz
Osoba udostępniająca informację:
Arlena Zielińska Wydział Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
do góry