Działalność Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy za 2007 r.

Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy należą:

 • prowadzenie kontroli,
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy Wojewódzkiej, a także koordynowanie i nadzorowanie rozpatrywania skarg i wniosków przez jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej,
 • sprawdzanie funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej oraz jednostek terenowych Policji z wykorzystaniem metod audytowych i analiz,
 • koordynowanie działań bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej oraz jednostkach Policji województwa,
 • przygotowywanie analiz systemowych funkcjonowania Policji, głównych kierunków pracy oraz sprawozdań z ich realizacji.

Kontrole są prowadzone w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 49 MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2007 r. nr 7, poz. 30).

Do dnia 05 września 2007 roku obowiązywało natomiast Zarządzenie nr 7 MSWiA z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organów i jednostek organizacyjny podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze zmianą wprowadzoną przepisami zarządzenia nr 9 MSWiA z 27.05.2002 r. (Dz. Urz. MSWiA z 2001 r. nr 6, poz. 11 i z 2002 r. nr 5, poz. 11).

Ilość kontroli przeprowadzonych w 2007 roku:

W 2007 roku w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy zakończono realizację 5. kontroli problemowych (łącznie w 9. podmiotach), rozpoczętych w 2006 roku.
Ponadto w 2007 roku w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy zrealizowano (zakończono):

 • 13 kontroli problemowych (w 50. podmiotach),
 • 12 kontroli doraźnych (w 16. podmiotach),
 • 3 kontrole sprawdzające (w 3. podmiotach).

Problematyka kontroli oraz ilość skontrolowanych podmiotów:

Kontrolami zaplanowanymi i zrealizowanymi w 2007 roku przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy objęto wszystkie komendy miejskie i powiatowe województwa kujawsko-pomorskiego, a także 7 komórek organizacyjnych KWP w Bydgoszczy. Kontrole problemowe rozpoczęte w 2006 roku i zakończone w 2007 roku, zrealizowane przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy:

 • „Organizacja służby dyżurnej w jednostkach Policji – prawidłowość i skuteczność reakcji dyżurnych na zaistniałe zdarzenia” – skontrolowano 1 podmiot,
 • „Realizacja zadań przez dzielnicowych i jej efektywność w zwalczaniu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami” – skontrolowano 2 podmioty,
 • „Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia w 2006 roku” – skontrolowano 4 podmioty,
 • „Stan techniczno-sanitarny i wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zasadność zatrzymania osób, poprawność prowadzonej dokumentacji oraz przestrzeganie praw człowieka” – skontrolowano 1 podmiot,
 • „Realizacja I etapu modernizacji i budowy pomieszczeń służbowych na terenie Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście” – skontrolowano 1 podmiot.

Zgodnie z planem kontroli Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na 2007 rok Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy zrealizował następujące kontrole problemowe:

 • „Przestrzeganie przepisów związanych ze stosowaniem procesowo-prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osoby, z uwzględnieniem stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz prawidłowość realizowanych przez jednostki Policji zadań związanych z konwojowaniem osób, w kontekście samowolnych oddaleń”,
 • „Prawidłowość podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne w komórkach organizacyjnych i jednostkach podległych KWP”,
 • „Prawidłowość postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni palnej ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w zainteresowaniu Policji”,
 • „Efektywność poszukiwań osób ukrywających sie przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości”,
 • „Postępowania o zamówienia publiczne na zakup kamizelek kuloodpornych dla jednostek Policji w latach 2004-2006”,
 • „Zasadność płatności za holowanie pojazdów”,
 • „Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia w 2007 roku”,
 • „Statystyczne odzwierciedlenie prowadzonych i zakończonych postępowań przygotowawczych na formularzach Stp-2 i Stp-3 w kontekście zgodności z merytorycznym i formalnym ich zakończeniem”,
 • „Zasadność naliczania dodatkowego wynagrodzenia za obsługę codzienną pojazdu służbowego, wynikającego z Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 202 roku w sprawie warunków otrzymania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe”,
 • „Prawidłowość przyjmowania, załatwiania i rozpatrywania skarg i wniosków”,
 • „Stan bhp w obiektach służbowych”,
 • „Stan ochrony p.poż. w obiektach służbowych”,
 • „Ocena warunków bezpieczeństwa pełnienia służby policjantów i ochrony przeciwpożarowej w Ogniwach Prewencji na Wodach oraz Posterunkach Sezonowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
 • Łącznie kontrolami problemowymi objęto 50 podmiotów.

Problematyka realizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy kontroli sprawdzających:

 • „Koncepcja i sposób realizacji funkcji nadzorczych nad pionami kryminalnymi jednostek terenowych przez Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy. Efektywność wybranych elementów pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej”,
 • „Realizacja poleceń Zastępcy KGP, zawartych w piśmie l.dz. T-III-1236/835/05, dotyczących kierunków działań naprawczych w Policji w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej”,
 • „Realizacja czynności na miejscach zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach najpoważniejszych przestępstw kryminalnych oraz nadzór przełożonych służbowych”.

Łącznie kontrolami objęto 3 podmioty.

Problematyka realizowanych w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy kontroli doraźnych:

 • „Prawidłowość realizacji zadań z zakresu spraw kadrowych funkcjonariuszy KPP w Tucholi, współpraca kierownictwa jednostki ze związkami zawodowymi”,
 • „Prawidłowość sporządzania dokumentacji statystycznej o przestępczości Stp-1 w KP Bydgoszcz-Szwederowo”,
 • „Poprawność prowadzenia i obiegu dokumentacji związanej z realizacją postępowań w sprawach o wykroczenia, poziom i jakość czynności wyjaśniających w KPP w Tucholi”,
 • „Zasadność wnioskowania i sposób wykorzystania informacji operacyjnych, uzyskanych w toku wykonywania lokalizacji wybranych nr IMEI i kart SIM, działających w telefonii komórkowej”,
 • „Prawidłowość postępowania z pojazdami usuniętymi na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, w KMP Bydgoszcz”,
 • „Prawidłowości podniesienia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia miesięcznej stawki w KMP w Toruniu”,
 • „Prawidłowość funkcjonowania SRD KMP w Toruniu”,
 • „Efektywność służby patrolowej oraz zasadność wykorzystania pojazdów służbowych w KPP w Radziejowie”,
 • „Przestrzeganie procedur związanych z pobytem cudzoziemców w areszcie w celu wydalenia przy KMP we Włocławku”,
 • „Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej”,
 • „Realizacja zadań służbowych w świetle uregulowań wynikających z treści Zarządzenia nr 609 KGP z dnia 25.06.2007 r. w sprawie pełnienia służby na drogach przez policjantów”,
 • „Sposób realizacji wybranych postanowień Umowy nr 30/2007 dotyczącej parkowania pojazdów oraz przechowywania część i podzespołów zabezpieczonych do postępowań prowadzonych przez KPP w Tucholi”.

Łącznie kontrolami objęto 14 podmiotów.


Skutki i efekty kontroli – realizacja wniosków pokontrolnych:

W wyniku przeprowadzonych w 2007 roku kontroli nie wnioskowano o wszczynanie nowych postępowań dyscyplinarnych. W jednym przypadku wnioskowano o uzupełnienie zarzutów w toczącym się juz postępowaniu dyscyplinarnym.

Wybrane przykłady ujawnionych i wyeliminowanych nieprawidłowości:

kontrola problemowa nr 1

 • stwierdzono fakt niewystarczającego sprawowania nadzoru bezpośredniego przez Komendanta i jego Zastępców, poprzez zaakceptowanie nieprawidłowych decyzji w związku ze stwierdzeniem 3 przypadków bezpodstawnego sporządzenia protokołów zatrzymania osoby z faktycznie wykonanym doprowadzeniem w związku z ujęciem sprawcy na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem,
 • ujawniono 1 przypadek sporządzenia niewłaściwego protokołu zatrzymania osoby, 51 przypadków zaznaczania w protokole niewłaściwej podstawy prawnej zatrzymania osoby (bez osadzenia), 60 przypadków braku adnotacji w protokołach zatrzymania osoby (z osadzeniem) na temat kwalifikacji prawnej w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz każdorazowego dokonywania przeszukania osoby podejrzanej umieszczanej w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

kontrola problemowa nr 8

 • polecono intensyfikację nadzoru nad prawidłowością wypełniania formularzy statystycznych Stp-2 i Stp-3 zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 roku i Decyzji Nr 41/04 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2004 roku, szczególnie w zakresie przyjętej kwalifikacji prawnej w zakończonych postępowaniach wieloczynowych na formularzach Stp-2 oraz w sytuacjach, gdy sprawca jednym czynem wypełniał znamiona więcej niż jednego czynu zabronionego, określone w art. 11 § 2 KK,
 • zobowiązano do wykorzystania w szerszym zakresie unormowań zawartych w art. 325f KPK, które pozwalają na uproszczenie i przyspieszenie prowadzonych postępowań przygotowawczych w przypadku konieczności ich umorzenia z uwagi na niewykrycie sprawców przestępstwa z wykorzystaniem trybu określonego w art. 308 § 1 KPK,
 • polecono ponowne zapoznanie wszystkich policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze z zasadami statystycznej rejestracji przestępstw, zawartymi w Zarządzeniu Nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia, oraz przeprowadzenie w tym celu stosownego szkolenia w 2007 roku,

kontrola doraźna nr 5 - polecono:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie postępowania z pojazdami zabezpieczonymi na podstawie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym,
  sprawowanie dynamicznego i merytorycznie skutecznego nadzoru służbowego ze strony przełożonych nad policjantami, zajmującymi się problematyką holowanych pojazdów, zmierzającego do wyeliminowania ujawnionych uchybień,
 • spowodowanie prawidłowego dokumentowania wszystkich podejmowanych czynności,
 • egzekwowanie niezwłocznego doręczania właścicielom pojazdów powiadomień o holowaniu pojazdu i konieczności jego odebrania,
 • odstąpienie od praktyki wysyłania materiałów do Urzędów Skarbowych z nieuzasadnioną zwłoką, pomimo posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • spowodowanie umieszczania w materiałach spraw wszystkich dokumentów związanych z zabezpieczonymi pojazdami,
 • sporządzenie pisma do właściciela parkingów strzeżonych celem zobligowania do terminowego przesyłania powiadomień do jednostek wydających dyspozycje usuwania pojazdów o pojazdach nieodebranych z parkingów przez okres 6 miesięcy,

kontrola doraźna nr 9  - polecono:

 • podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości co do faktycznego zapoznania cudzoziemca z regulaminem obowiązującym w areszcie celem wydalenia (oświadczenie sporządzone w języku polskim) i rozważenie zasadności przetłumaczenia treści oświadczenia na wymaganą ilość języków obcych,
 • zobligowanie funkcjonariuszy pełniących służbę ochronną w ACW do rzetelnego dokumentowania jej przebiegu w przeznaczonych do tego książkach prowadzonych przez starszego oddziałowego i oddziałowego, z uwzględnieniem wszystkich wizyt lekarskich i odnotowaniem zarówno faktu przybycia lekarza do aresztu jak i jego opuszczenia,
 • spowodowanie prowadzenia – w sposób staranny – rejestru paczek przychodzących do cudzoziemców osadzonych w ACW, polegającego na czytelnych wpisach we wszystkich rubrykach na jakie uznano za zasadne przedmiotowy dokument podzielić,
 • uregulowanie w sposób zgodny z § 8 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 roku – kwestii potwierdzania przez cudzoziemców podpisem faktu otrzymania przedmiotów o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 wskazanego wyżej załącznika do rozporządzenia (pościel, sprzęt stołowy na czas posiłku,  środki higieny osobistej, odzież, bielizna i obuwie, jeżeli własny ubiór cudzoziemca jest niezdatny do użytku albo nieodpowiedni ze względu na porę roku lub wymagają tego względy bezpieczeństwa, względy sanitarne),
 • wdrożenie w ACW dyspozycji § 12 ust.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 roku dotyczących zamieszczenia tekstu „Porządku wewnętrznego ...” w widocznym miejscu w każdej celi mieszkalnej dla cudzoziemca w języku polskim oraz, w miarę możliwości w języku zrozumiałym dla przebywających tam cudzoziemców,
  wprowadzenie obowiązku dokumentowania wszystkich uzgodnień dotyczących zezwolenia na widzenie z cudzoziemcem – prowadzonych z osobami z jednostek, które cudzoziemca zatrzymały – ze wskazaniem personalnie, z kim uzgodnienia związane z zezwoleniem na widzenie było konsultowane,

kontrola doraźna nr 11 - polecono:

 • podjęcie przedsięwzięć mających na celu wyegzekwowanie od podległych policjantów obowiązku informowania dyżurnego jednostki o rozpoczęciu czynności na miejscu zdarzenia drogowego,
 • kierowanie na miejsce zdarzenia drogowego również patroli w skład których wchodziliby tylko policjanci pionu prewencji,
 • spowodowanie prawidłowego i wyczerpującego dokumentowania w „Książce przebiegu służby” zgłoszeń dotyczących zaistnienia zdarzenia drogowego przez dyżurnych jednostki Policji,
 • wyegzekwowanie dokumentowania w notatnikach służbowych rzeczywistego czasu przyjęcia zgłoszenia oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności, związanych z zaistniałym zdarzeniem drogowym,
  systematycznego i terminowego organizowania i przeprowadzania szkoleń zawodowych z podległymi policjantami.

Materiał dowodowy zebrany w toku kontroli prowadzonych w roku 2007 nie uzasadniał informowania Rzecznika Finansów Publicznych w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Z uwagi na brak podstaw wynikających z ustaleń kontroli – nie kierowano również żadnych zawiadomień do prokuratury.


Metryczka

Data publikacji : 07.02.2008
Data modyfikacji : 07.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Maciej Załucki
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
do góry