Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy w roku 2008 r.

Ilość kontroli przeprowadzonych w 2008 r.

W 2008 roku w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zakończono realizacje 2 kontroli problemowych (łącznie w 2 podmiotach), rozpoczętych w 2007 roku. Ponadto w 2008 roku w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy zrealizowano (zakończono):

 • 45 kontroli problemowych (w 45 podmiotach),
 • 33 kontrole doraźne (w 66 podmiotach),
 • 1 kontrolę sprawdzającą (w 1 podmiocie).

Problematyka kontroli oraz ilość skontrolowanych podmiotów

Zgodnie  planem kontroli Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na 2008 rok zrealizowane zostały następujące kontrole sprawdzające:

 • „Poprawność prowadzenia i obiegu dokumentacji związanej z realizacją postępowań w sprawach o wykroczenia, poziom i jakość czynności wyjaśniających”.

Kontrolą objęto 1 podmiot.

Problematyka kontroli problemowych monitorowanych przez Komendę Główną Policji w Warszawie:

 • „Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod kątem stopnia realizacji zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych”;
 • „Zbadanie sposobu sprawowania przez komórki kadrowe podległe KWP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendantów Powiatowych i Miejskich Policji, wynikającego z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych”;
 • „Prawidłowość i zasadność stosowania kontroli operacyjnej przez komórki organizacyjne KWP oraz podległe jej jednostki Policji”;
 • „Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji”;
 • „Zgodność z przepisami przechowywania, ewidencjonowania i wydawania broni palnej przyjętej w depozyt”;
 • „Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w magazynach uzbrojenia”;
 • „Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2007 rok”.

Łącznie kontrolami objęto 20 podmiotów.

Problematyka realizowanych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy kontroli problemowych:
 

 • „Efektywność wykorzystania policjantów Wydziału Konwojowego KWP”;
 • „Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia w 2007 roku”;
 • „Efektywność kontroli operacyjnej, sposób wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku realizacji zadań wynikających z art. 19-22 Ustawy o Policji, postępowanie z materiałami po zakończeniu czynności”;
 • „Sposób prowadzenia inwentaryzacji dowodów rzeczowych”;
 • „Prawidłowość realizacji czynności w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w trybie przyspieszonym”;
 • „Stosowanie procedur określonych w Zarządzeniu nr 352 KGP z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób  i wykorzystanie metod pracy operacyjnej podczas prowadzenia działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi”;
 • „Prawidłowość naliczeń stawek czynszowych oraz sposób egzekwowania należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych będących w zasobach Policji”;
 • „Realizacja poleceń Zastępcy KGP, zawartych w piśmie ldz. T-III- 1236/835/05, dotyczących kierunków działań naprawczych w Policji w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej”;
 • „Postępowanie służby dyżurnej w związku z przyjęciem zgłoszenia o wydarzeniu”;
 • „Realizacja zadań służbowych w świetle uregulowań wynikających z treści Zarządzenia nr 609 KGP z dnia 25.06.2007 roku w sprawie pełnienia służby na drogach przez policjantów”;
 • „Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia w 2008 roku”;
 • „Prawidłowość przyjmowania, załatwiania i rozpatrywania skarg i wniosków”;
 • „Stan bhp w obiektach służbowych”;
 • „Ocena warunków bezpieczeństwa realizacji zadań w służbie prewencyjnej”;
 • „Stan ochrony ppoż w obiektach służbowych”.

Łącznie kontrolami objęto 45 podmioty.

Problematyka realizowanych w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w  Bydgoszczy kontroli doraźnych:

 • „Kontrola stanu uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego będącego na wyposażeniu Kompanii służby kandydackiej oraz sposób prowadzenia związanej z tym dokumentacji”;
 • „Prawidłowość kwalifikowania zdarzeń i prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia w KP w Kruszwicy”;
 • „Prawidłowość gospodarowania lokalami mieszkalnymi, wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań kryminalnych”;
 • „Prawidłowość działań rozpoznawczych w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych”;
 • „Ocena funkcjonowania jednostki w wybranych zakresach”;
 • „Sposób wykorzystania informacji o przestępstwie przekazanych do jednostek policji poprzez  pocztę elektroniczną”;
 • „Możliwości grup ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego”;
 • „Prawidłowość rejestracji statystycznej danych o przestępczości oraz sprawowania nadzoru służbowego przełożonych nad przestrzeganiem przepisów w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości KMP Włocławek”;
 • „Efektywność i zasadność dokonanych wypłat z funduszu operacyjnego w aspekcie postępowań przygotowawczych wszczętych na podstawie pracy operacyjnej”;
 • „Prawidłowość realizacji zadań służbowych poprzez komórki organizacyjne KPP w Inowrocławiu w wybranych zakresach”;
 • „Ocena realizacji obowiązku rejestracji kart daktyloskopijnych oraz sposobu zarządzania systemem AFIS”;
 • „Prawidłowość realizacji zadań służbowych przez komórki organizacyjne KPP w Inowrocławiu w wybranych zagadnieniach. Efektywność nadzoru służbowego sprawowanego przez przełożonych”;
 • „Poprawność stosowania postępowania mandatowego za ujawnione wykroczenia w ruchu drogowym, przez policjantów KPP w Chełmnie”;
 • „Przyczyny niskiego wskaźnika wykorzystania Mobilnych Terminali w jednostkach Policji województwa kujawsko-pomorskiego”;
 • „Ocena prawidłowości realizacji obowiązku okresowego opiniowania służbowego funkcjonariuszy oraz sporządzania okresowych ocen wywiązywania się policjantów z obowiązków realizacji zadań i czynności”;
 • „Prawidłowość przetwarzania danych osobowych na stanowiskach komputerowych posiadających połączenie z internetem KPP Sepólno Krajeńskie”;
 • „Przestrzeganie procedur podczas doboru do pracy pracowników korpusu służby cywilnej i spoza korpusu w okresie od 1.01.2007 roku KPP Aleksandrów Kujawski”;
 • „Prawidłowość realizacji działań pod kryptonimem „Prędkość i alkohol – zero tolerancji dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego KPP Radziejów”;
 • „Przestrzeganie procedur podczas doboru do pracy pracowników korpusu służby cywilnej, prawidłowość organizacji płatnych służb patrolowych, efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, przestrzeganie obowiązujących przepisów przy przyznawaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, stan trzeźwości policjantów podejmujących czynności służbowe, prawidłowość przyznawania nagród i podejmowanie działalności zarobkowej przez policjantów bez zgody przełożonego KPP Golub-Dobrzyń”.
   

Łącznie kontrolami objęto 66 podmiotów.

Problematyka realizowanych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy audytów:
 

 • „Podejmowanie aktywnych i efektywnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego” ;
 • „Ocena prawidłowości realizacji przedsięwzięć podejmowanych w przypadku poszukiwania osób zaginionych określonych w zarządzeniu nr 352 KGP z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok”; 
 • „Ocena funkcjonowania systemu zarządzania BHP”;
 • „Ocena prawidłowości realizacji procedury prowadzenia postępowań powypadkowych”.

Łącznie zakresem audytów objęto 7 podmiotów.

Skutki i efekty kontroli – realizacja wniosków pokontrolnych:

W wyniku przeprowadzonych w 2008 roku kontroli w 3 przypadkach wnioskowano o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Ponadto w jednym przypadku materiał dowodowy zebrany w toku kontroli przeprowadzonych w 2008 roku uzasadnił poinformowanie Rzecznika Finansów Publicznych w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Natomiast z uwagi na brak podstaw wynikających z ustaleń kontroli – nie kierowano również żadnych zawiadomień do prokuratury.

Wybrane przykłady ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrola problemowa nr 10

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia związane z dokumentowaniem przez policjantów w notatnikach służbowych godziny rozpoczęcia czynności na miejscu zdarzenia, nagminnym i nadmiernym wykorzystywaniem służbowych telefonów komórkowych w sytuacjach, gdy informacje można przekazać drogą radiową, nieinformowaniem zgłaszającego o przewidywanym czasie przybycia patrolu na miejsce zdarzenia drogowego, nieterminowym powoływaniem biegłych w postępowaniach przygotowawczych w sprawach wypadków drogowych, nieprawidłowym umieszczaniem w aktach głównych i kontrolnych dokumentów, powstawaniem okresów bezczynności, niewłaściwie sprawowanym nadzorem nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi.

Zobowiązano kierownika jednostki do:

 • zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla dyżurnych oraz policjantów ogniw patrolowych oraz podległych jednostek Policji w zakresie możliwości wykorzystania policjantów komórek patrolowych do likwidacji zdarzeń drogowych (kolizji) w sytuacji nawarstwienia tego typu zdarzeń i braku możliwości realizacji przez policjantów ruchu drogowego celem wyeliminowania nadmiernie długiego czasu oczekiwania przez zgłaszających,
 • dokonania analizy planowania służb policjantów ruchu drogowego celem zwiększenia ilości patroli w czasie występowania zwiększonej ilości zdarzeń drogowych a co za tym idzie zminimalizowania czasu oczekiwania przez zgłaszających na przybycie patrolu,
 • zapewniania dynamicznego i merytorycznie skutecznego nadzoru służbowego ze strony przełożonych nad podległymi policjantami poprzez spowodowanie dokumentowania przez policjantów w notatnikach służbowych godziny rozpoczęcia czynności na miejscu zdarzenia, wyegzekwowanie od policjantów każdorazowego, niezwłocznego informowania dyżurnego o podjęciu i zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia, wyeliminowanie praktyki nagminnego i nadmiernego wykorzystywania służbowych telefonów komórkowych w sytuacjach, gdy informacje można przekazać drogą radiową, spowodowanie bezwzględnego informowania zgłaszającego o przewidywanym czasie przybycia patrolu na miejsce zdarzenia drogowego, wyegzekwowanie od policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach wypadków drogowych terminowe, niezwłoczne powoływanie biegłych, prawidłowe umieszczanie w aktach głównych i kontrolnych wszystkich niezbędnych dokumentów, wyeliminowanie okresów bezczynności w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych w sprawach wypadków drogowych, spowodowanie przesyłania wszystkich dokumentów do podległych jednostek w sprawach wypadków drogowych,  dokonywanie przez przełożonych częstszych kontroli materiałów postępowań przygotowawczych i udokumentowania stwierdzonych uchybień w kartach nadzoru, formułowanie wytycznych w sposób szczegółowy ujmujący wszystkie wątki  prowadzonego postępowania przygotowawczego oraz egzekwowanie wydanych poleceń,
 • zapoznania wszystkich podległych policjantów komórek patrolowych z treścią Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5.07.2007 roku w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego,
 • wytknięcia policjantom uchybień w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych,
 • wytknięcia policjantom niewłaściwie sprawowanego nadzoru nad pracą policjantów, brak udokumentowanej kontroli postępowań przygotowawczych  oraz niewłaściwe sporządzanie wytycznych do wykonania w prowadzonych postępowaniach,
 • zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla policjantów komórek dochodzeniowo-śledczych w zakresie prawidłowego i terminowego sporządzania dokumentów procesowych oraz prawidłowego kompletowania dokumentów w aktach głównych i kontrolnych prowadzonych postępowań przygotowawczych,

Kontrola problemowa nr 12

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku podstawy prawnej w odpowiedziach kierowanych  do skarżących, niezachowanie ochrony prawnej skarżącego poprzez przesłuchanie osoby wnoszącej skargę w charakterze świadka w trybie kpa z uprzedzeniem o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk,  przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi skarżącemu, nieprzestrzeganie zasad wynikających z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kierownika jednostki kontrolowanej zobowiązano do:

 • podjęcia przedsięwzięć mających na celu bezwzględne przestrzeganie przez funkcjonariuszy prowadzących  postępowania skargowe dyspozycji określonej w art. 238 kpa tj. uzasadnienia prawnego w przypadku odmownego załatwienia skargi;
 • podjęcia przedsięwzięć mających na celu bezwzględne przestrzeganie przez funkcjonariuszy prowadzących postępowania skargowe terminów załatwienia skargi określonych w art. 237 kpa, a w przypadku przedłużenia postępowania skargowego do powiadamiania o tym fakcie skarżących na podstawie art 36 § 1 kpa oraz do przestrzegania zasad wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności zasady „ochrony prawnej skarżącego”  jak i zasad wynikających z art. 239 kpa;

Kontrola problemowa nr 14

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku szkoleń zawierających zasady bhp, braku opracowania zasad organizacji szkoleń funkcjonariuszy i pracowników Policji, braku opracowania programu szkolenia wstępnego zwanego “instruktażem ogólnym”, braku opracowania oceny ryzyka zawodowego dla policjantów i pracowników Policji (w tym kadry kierowniczej), braku oświadczeń potwierdzających zapoznanie się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy, dokumentowania czynności nadzoru realizowanych przez kierownictwo jednostki.

Zobowiązano kierownika kontrolowanej jednostki do:

 • przejrzenia akt osobowych w zakresie przeszkoleń bhp i wyeliminowanie istniejących braków,
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego dla policjantów i pracowników Policji (w tym kadry kierowniczej),
 • zapoznawania funkcjonariuszy i pracowników Policji (w ramach szkolenia wstępnego) z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy, potwierdzenia tego faktu na piśmie i włączenia do akt osobowych,
 • opracowania zasad organizacji szkoleń funkcjonariuszy i pracowników Policji,
 • opracowania  programu szkolenia  wstępnego, zwanego “ instruktażem ogólnym”,
 • egzekwowania od kierowników jednostek i komórek organizacyjnych dokumentowania nadzoru nad czynnościami realizowanymi przez policjantów pionu prewencji w zakresie bhp.

Kontrola doraźna nr 2

W wyniku przeprowadzonej kontroli szczególnie negatywnie oceniono sposób sporządzania przez policjantów notatek urzędowych w trybie art. 54 §3 k.p.w., wykonywanie czynności w ramach nadzoru polegającego na braku reakcji  przełożonego na oczywiste nieprawidłowości w realizacji czynności wyjaśniających przez podległych mu policjantów i sprawowania jedynie formalnego nadzoru polegającego na dokonaniu dekretacji na notatkach wstępnych określających kwalifikację prawną czynu i wyznaczeniu policjanta do przeprowadzenia postępowania.

Kierownika kontrolowanej jednostki zobowiązano do:

 • spowodowania przeprowadzenia szkolenia z zakresu obowiązujących zasad prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia, w szczególności okoliczności i zasad sporządzania notatek urzędowych w trybie art. 54§3 k.p.w.,
 • wypracowania i wdrożenia form nadzoru służbowego zmierzających do wyeliminowania ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości, poprzez zintensyfikowanie nadzoru służbowego nad sposobem prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia i wprowadzenie zasady obligatoryjnego, udokumentowanego analizowania zgromadzonych materiałów przed podjęciem merytorycznej decyzji o odstąpieniu od skierowania do sądu wniosku o ukaranie,
 • wyegzekwowania prawidłowego, zgodnego z zatwierdzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy Instrukcją nr E-2860/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie prowadzenia i obiegu dokumentacji związanej z realizacją postępowań w sprawach o wykroczenia - prowadzenia Rejestru Spraw o Wykroczenia oraz zobligowania jego kierownictwa do przeprowadzania okresowych, udokumentowanych kontroli sposobu rejestracji danych o wykroczeniach,
 • wytknięcia policjantom prowadzącym postępowania w sprawach o wykroczenia ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości.

Kontrola doraźna nr 8

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na rejestracji statystycznej w ramach 1 postępowania formularzami Stp-3 5 przestępstw, podczas gdy analiza dochodzenia wykazała popełnienie 3 przestępstw przez 1 podejrzanego i 2 czynów karalnych przez 2 nieletnich, spóźnionym wprowadzeniu do Temidy źródłowych danych zawartych w formularzach Stp-1 (zgłoszenie o wszczęciu postępowania) dotyczących postępowań wszczętych w marcu 2008 roku (43 przypadki) skutkującą wprowadzeniem danych w kwietniu 2008 roku, braku odnotowania przez przełożonych daty zatwierdzenia formularzy statystycznych (9 przypadków).

Zobowiązano kierownika kontrolowanej jednostki do:

 • wytknięcia funkcjonariuszom nieprawidłowego sposobu sprawowania nadzoru służbowego nad problematyką terminowego wypełniania przez podległych im policjantów formularzy Stp-1 i przekazywania danych statystycznych do komórki statystyki,
 • usprawnienia organizacji przekazywania formularzy statystycznych do komórki statystyki i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających terminowe wprowadzanie danych statystycznych do bazy wojewódzkiej,
 • zobowiązania przełożonych policjantów wypełniających formularze statystyczne do potwierdzania w każdym przypadku datą, podpisem i imienną pieczątką faktu kontroli formularzy statystycznych pod względem merytorycznym, formalnym i logicznym,
 • przeprowadzenia i stosownego udokumentowania szkolenia z zakresu zasad wypełniania formularzy statystycznych, określonych w Zarządzeniu nr 350 KGP z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terminowego wypełniania i przekazywania do komórki statystyki przestępczości formularzy statystycznych,
 • opracowania (w przypadku, gdy dotychczas tego nie uczyniono) koncepcji naprawczej zmierzającej do efektywnego ścigania sprawców kradzieży samochodów i podniesienia wskaźnika wykrywalności przestępstw kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodów.

Metryczka

Data publikacji : 06.05.2009
Data modyfikacji : 08.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Sylwia Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry