Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy w roku 2009 r.

Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy należy:

 • prowadzenie kontroli,
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji, a także koordynowanie i nadzorowanie skarg i wniosków rozpatrywanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji województwa kujawsko-pomorskiego,
 • sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych Policji z wykorzystaniem metod audytu,
 • koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz  ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych i jednostkach Policji województwa kujawsko-pomorskiego,
 • przygotowywanie analiz systemowych funkcjonowania Policji, głównych kierunków pracy oraz sprawozdań z ich realizacji.

Kontrole prowadzone są w oparciu o Zarządzenie nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2007 nr 7 poz. 30).

Ilość kontroli przeprowadzonych w 2009 roku.

W 2009 roku w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zrealizowano (zakończono):

 • 16 kontroli problemowych (w 54 podmiotach),
 • 4 kontrole doraźne (w 16 podmiotach),
 • 1 kontrolę sprawdzającą (w 1 podmiocie),
 • 4 audyty (w 6 podmiotach).

Problematyka kontroli oraz ilość skontrolowanych podmiotów:

Zgodnie z Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na 2009 rok zrealizowano kontrolę sprawdzającą nt. „Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia”.
Kontrolą objęto 1 podmiot.

Problematyka kontroli problemowych monitorowanych przez Komendę Główną Policji w  Warszawie:

 • „Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji”;
 • „Efektywność funkcjonowania Policyjnych Stacji Obsługi Pojazdów”;
 • „Zasadność, legalność, prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym, doprowadzonym do wytrzeźwienia”;

Łącznie kontrolami objęto 13 podmiotów.

Problematyka realizowanych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy kontroli problemowych:

 • „Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia”;
 • „Terminowość i prawidłowość rejestracji wykroczeń popełnianych przez kierujących w ruchu drogowym, w kontekście uregulowań zawartych w Decyzji nr 167 KGP z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących KSIP, w tym zarejestrowanych przy pomocy fotoradarów”;
 • „Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości”;
 • „Ocena prawidłowości reakcji Policji na zgłaszane wydarzenia w świetle przepisów Zarządzenia nr 1173 KGP z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji”;
 • „Zakres i efektywność stosowania metod pracy operacyjnej przez komórki organizacyjne służby kryminalnej jednostek Policji, wykorzystywanie informacji operacyjnych oraz nadzór nad procesem typowania, pozyskiwania i współpracą z osobowymi źródłami informacji”;
 • „Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie karty”;
 • „Prawidłowość naliczeń i wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów”;
 • „Celowość i zasadność dokonywania wydatków w 2008 roku przez Gospodarstwo Pomocnicze przy KWP w Bydgoszczy”;
 • Realizacja niektórych zadań finansowych przez jednostki Policji w ramach upoważnienia wynikającego z Decyzji nr 269/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 22 września 2006 roku ze szczególnym uwzględnieniem kosztów postępowań przygotowawczych”;
 • „Sposób organizacji i efektywność realizacji wybranych czynności służbowych w posterunkach Policji – zgodnie z Wytycznymi nr 5/04 KGP w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji”;
 • „Organizacja, przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków”;
 • „Stan bhp w obiektach służbowych”;
 • „Stan ochrony ppoż w obiektach służbowych”.

Łącznie kontrolami objęto 41 podmiotów.

Problematyka realizowanych w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w  Bydgoszczy kontroli doraźnych:

 • „Sposób wykorzystania Mobilnych Terminali w jednostkach Policji województwa kujawsko – pomorskiego”;
 • „Realizacja zasad nowego systemu klasyfikowania, rejestrowania, przetwarzania i analizowania danych skargowych związanych z wprowadzeniem nowego katalogu kategorii skarg”;
 • „Sprawdzenie efektywności służby patrolowej, koordynacji działań o charakterze prewencyjnym oraz realizacji polityki kadrowej w strukturze KPP w Wąbrzeźnie”;
 • „Deponowanie broni w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy oraz przekazywanie i deponowanie broni palnej do magazynu depozytów w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy oraz realizacja procesów fizycznego niszczenia (kasacji) broni palnej”.
 • Łącznie kontrolami objęto 16 podmiotów.

Problematyka realizowanych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy audytów:

 • „Podejmowanie aktywnych i efektywnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego” ;
 • „Ocena prawidłowości realizacji przedsięwzięć podejmowanych w przypadku poszukiwania osób zaginionych, określonych w Zarządzeniu nr 352 KGP z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok”; 
 • „Efektywność wykorzystywania stanowisk korpusu służby cywilnej oraz stanowisk policyjnych w wybranych komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy”.

Łącznie audytami objęto 6 podmiotów.

Skutki i efekty kontroli – realizacja wniosków pokontrolnych:

W wyniku przeprowadzonych w 2009 roku kontroli w 3 przypadkach wnioskowano o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Natomiast z uwagi na brak podstaw wynikających z ustaleń kontroli – nie kierowano żadnych zawiadomień do prokuratury oraz nie informowano Rzecznika Finansów Publicznych w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wybrane przykłady ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrola problemowa nr 2
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia związane ze sporządzeniem i przekazaniem do rejestracji kart Prd-5, niewłaściwym wypełnianiem statystycznych kart pracy, nieprawidłowym nadzorem przełożonych w komórkach organizacyjnych, niepełnymi bądź nieczytelnymi zapisami w notatnikach służbowych; ujawniono również uchybienia i braki formalne w sposobie prowadzenia indywidualnych rejestrów kart Prd-5/2 oraz rejestrów potwierdzeń ukarania mandatem karnym,  nieprzestrzeganie uregulowań właściwych decyzji, brak uregulowania formalnego gospodarki mandatowej i brak sporządzenia kart Prd-5/2.  Zobowiązano kierowników kontrolowanych jednostek do:

 • zwrócenia uwagi funkcjonariuszom na popełnione uchybienia w sprawowaniu funkcji nadzorczych,
 • ponownego zapoznania wszystkich policjantów prowadzących notatniki służbowe, z Wytycznymi nr 2 KGP z 26.06.2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych – oraz bezwzględnego egzekwowania określonych w wytycznych uregulowań,  w tym zwłaszcza w odniesieniu do dokumentowania przypadków stosowania postępowania mandatowego oraz zachowania elementarnej czytelności wpisów,
 • dokumentowania czynności służbowych podejmowanych w związku z ujawnieniem wykroczenia/wykroczeń zgodnie z § ust 2 i § 5 ust. 1 i 3 Wytycznych nr 2/07 KGP,
 • wypełniania statystycznych kart pracy w sposób ściśle odpowiadający zapisom w notatnikach służbowych, oraz weryfikacji wpisów przez funkcjonariuszy rozliczających ze służby, a ponadto dokumentowania dokonanych sprawdzeń bezpośrednio na karcie pracy,
 • niezwłocznego uzupełnienia wszystkich brakujących rejestracji kart Prd-5/2,
 • bezwzględnego przestrzegania terminowego sporządzania i rejestracji kart Prd-5/2, ze szczególnym uwzględnieniem rewirów terenowych,
 • wyeliminowanie możliwości długotrwałego braku udokumentowanych odpraw do służby oraz rozliczeń.

Kontrola problemowa nr 3
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie niesporządzenia analiz i kolejnych planów dalszych przedsięwzięć, z uwzględnieniem elementów odnoszących się do konkretnego przypadku, niedołączania do materiałów w przypadku zatrzymania poszukiwanego notatki z jego rozpytania oraz protokołu zatrzymania osoby, braku notatek z rozpytania osoby już zatrzymanej, niedokumentowania faktycznie poczynionych ustaleń w trakcie wykonywania czynności poszukiwawczych.  Kierowników jednostek kontrolowanych zobowiązano do:

 • wyegzekwowania od podległych funkcjonariuszy każdorazowego dołączania do akt spraw poszukiwawczych protokołu zatrzymania osoby, w przypadku dokonania takiej czynności oraz informacji z rozpytania osoby, którą zatrzymano lub ustalono jej miejsce pobytu;
 • wyegzekwowania od policjantów prowadzących sprawy poszukiwawcze obowiązku zwracania się z zapytaniami do urzędów, instytucji oraz innych kompetentnych podmiotów o udzielanie informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ustalenia miejsca pobytu osób poszukiwanych;
 • zobowiązania funkcjonariuszy Sekcji Kryminalnej KPP w Lipnie, nadzorujących problematykę poszukiwań osób, do bieżącego analizowania wszystkich, długotrwałych spraw poszukiwawczych celem zapewnienia właściwej dynamiki podejmowanych czynności i eliminowania przypadków bezczynności.

Kontrola problemowa nr 7
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: błędne obliczenie i wypłatę należności z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, niesłuszne potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, błędne wskazanie podstawy prawnej wydania decyzji w przedmiocie przyznania policjantom równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, wadliwe wydanie decyzji o zwrocie wypłaconego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,  dokonanie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego bez wydania przez uprawniony organ stosownej decyzji, dokonanie wypłaty świadczenia tylko na podstawie złożonego oświadczenia mieszkaniowego, błędy formalne w podstawach prawnych wydanych decyzji dotyczących równoważników za remont lokalu mieszkalnego, wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, pomimo braku uprawnień policjanta do przedmiotowego świadczenia,  niekompletność załączonej do wniosku o pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów dokumentacji potwierdzającej fakt ubiegania się przez  policjanta o lokal mieszkalny, niezgodne z przepisami cofnięcie policjantowi uprawnień do dotychczas przyznanego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Zobowiązano kierowników kontrolowanych jednostek do:

 • wzmożenia nadzoru nad prawidłowością sporządzanych decyzji w sprawach przyznania podległym policjantom równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • bezwzględnego przestrzegania zasad wynikających z rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego i pomocy finansowej oraz właściwych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • w związku ze stwierdzonymi w toku przeprowadzonej kontroli nadpłatami w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przeprowadzenia stosownego postępowania administracyjnego,
 • wyegzekwowania w postępowaniu szkodowym stwierdzonych nadpłat.

Kontrola doraźna nr 1
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zbyt małą liczbę funkcjonariuszy upoważnionych do korzystania z MTN, niewykorzystywanie w pełni urządzeń i brak rejestrów wykorzystania sprzętu. Kierowników kontrolowanych jednostek zobowiązano do:

 • upoważnienia do korzystania z MTP większej ilości policjantów (docelowo wszystkich),
 • zobligowania kierowników komórek organizacyjnych KPP, których funkcjonariusze dysponują Mobilnymi Terminalami Noszonymi do spowodowania bezwzględnego wykorzystywania terminali w służbie,
 • bieżącego weryfikowania posiadanych przez policjantów uprawnień do aplikacji KSIP celem umożliwienia korzystania bez ograniczeń z MTN i MTP,
 • bieżącej kontroli ewidencji prowadzonej w związku z wykorzystaniem Mobilnych Terminali,
 • natychmiastowej zmiany użytkownika w przypadkach zmian organizacyjnych uniemożliwiających optymalne wykorzystanie Mobilnych Terminali.

 

Metryczka

Data publikacji : 26.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Sylwia Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry