Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy w 2011 r.

ORGANIZACJA WYDZIAŁU KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY

Struktura organizacyjna Wydziału zgodnie z Rozkazem Organizacyjnym nr 3/11 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie uchylenia i wprowadzenia etatu przedstawia się następująco:

 • Naczelnik Wydziału - 1
 • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 7
 • Zespół kontroli finansowo- gospodarczej - 2
 • Zespół audytu i analiz - 2
 • Zespół skarg i wniosków - 4
 • Specjalista (ds. ochrony p.poż.) - 1
 • Sekretariat – 1


Do dnia 29 kwietnia 2011 roku w strukturach Wydziału Kontroli funkcjonował  dwuosobowy Zespół ds BHP, który obecnie podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy.

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli regulowały w 2011 roku przepisy Zarządzenia nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

W 2011 roku przeprowadzono 10 kontroli problemowych w 37 podmiotach  oraz 8 kontroli doraźnych (w trybie uproszczonym) w 12 podmiotach. Jedna kontrola T-1639/11 „Terminowość wprowadzania danych do KSIP w świetle Decyzji n 167 KGP z dnia 19.03.2008 roku” przeprowadzona została w trybie koordynowanym. Ponadto przeprowadzono 52 czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz w 234 przypadkach podjęto czynności służbowe w ramach obowiązku monitorowania wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów  oraz pracowników Policji.
              
PROBLEMATYKA KONTROLI

Planowe kontrole finansowo-gospodarcze.

 1. 1.T-1914/11 „Ocena prawidłowości realizacji wytypowanych zadań inwestycyjnych od etapu wyboru wykonawcy do odbioru i rozliczenia inwestycji” - Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP.
 2. 2.T-1051/11 „Realizacja zakupów części, podzespołów, zespołów i akcesoriów do pojazdów służbowych w KWP i podległych jej jednostkach Policji” - Wydział Transportu KWP, Sekcja Zamówień Publicznych KWP.

Planowe kontrole pozostałe.

 1. T-1639/11 „Terminowość wprowadzania danych do KSIP w świetle Decyzji nr 167 KGP z dnia 19.03.2008 roku” przeprowadzona w trybie koordynowanym w KMP w Bydgoszczy, KMP w Toruniu, KMP we Włocławku, KMP w Grudziądzu.
 2. T-1222/11 ”Zasadność umorzeń postępowań rejestrowych oraz jakość czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzonych po umorzeniu dochodzenia i wpisaniu do rejestru przestępstw” - KMP w Toruniu, KPP w Wąbrzeźnie.
 3. T-200/11 „Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia” -  KMP w Bydgoszczy, KMP w Toruniu, Wydział Kryminalny KWP, Wydział Techniki Operacyjnej KWP,  KPP w Chełmnie, KPP w Inowrocławiu, KPP w Sępólnie Krajeńskim, KPP w Świeciu, KPP w Żninie, KPP w Tucholi.
 4. T-1260/11 „Efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz nadzór w zakresie sposobu stopnia realizacji przez Policję zadań w stosunku do osób przebywających na przepustkach z zakładu karnego i aresztu” - KPP w Radziejowie, KMP we Włocławku, KPP w Brodnicy, KPP w Rypinie.
 5. T-313/11 „Prawidłowość rejestracji statystycznej danych o przestępczości oraz sprawowania nadzoru służbowego przełożonych nad przestrzeganiem przepisów w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych o przestępczości” - KPP w Aleksandrowie Kujawskim, KPP w Radziejowie, KPP w Nakle nad Notecią.
 6. T-1608/11, T-2309/11, T-2423/11 „Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków” - KMP w Bydgoszczy, KPP w Wąbrzeźnie, KPP w  Aleksandrowie Kujawskim, KPP w Sępólnie Krajeńskim.
 7. T-537/11, T-849/11 „Stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach służbowych Policji” KPP w Inowrocławiu, KPP w Świeciu, OPP KWP, Wydział Techniki Operacyjnej KWP.
 8. T-848/11, T-1477/11, T-247/11 „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach służbowych Policji” -  KPP w Inowrocławiu, KPP w Świeciu, KPP w Tucholi.

Kontrole przeprowadzone w trybie uproszczonym.
      

 1. T-467/11 „Zgodność zapisów w formularzach statystycznych Stp-1 z informacjami zawartymi w aktach postępowań przygotowawczych, w odniesieniu do rejestracji podstawy wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz rejestracji zdarzenia    w systemie KSIP” - KPP w Brodnicy,
 2. T-699/11 „Przechowywanie, wydawanie i ewidencjonowanie broni palnej i amunicji” - KPP w Nakle nad Notecią,
 3. T-1141/11 „Stan zabezpieczenia technicznego pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz policyjnej izby dziecka” - KMP w Bydgoszczy, KMP w Grudziądzu, KPP w Żninie,
 4. T-1565/11 „Realizacja poleceń KGP przekazanych pismem G-1800/11/513/PF z dnia 22.04.2011 roku” - KMP w Grudziądzu,
 5. T-2258/11 „Zgodność stanów faktycznych broni i amunicji ze stanem ewidencyjnym. Organizacja i przebieg szkolenia strzeleckiego  oraz sprawdzianów strzeleckich w 2011 roku” - Sekcja Antyterrorystyczna KWP,
 6. T-2365/11 „Zasadność wszczęcia wybranych postępowań przygotowawczych na podstawie materiałów operacyjnych w okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku” - KPP w Wąbrzeźnie, KPP w Aleksandrowie Kujawskim, KPP w Mogilnie,
 7. T-2469/11 „Prawidłowość realizacji zadań z zakresu spraw kadrowych funkcjonariuszy Policji oraz przestrzeganie procedur podczas doboru do pracy pracowników korpusu służby cywilnej spoza korpusu w kontekście okoliczności wskazanych w piśmie anonimowym skierowanym do KGP” - KPP w Brodnicy,
 8. T-2466/11 „Poprawność i efektywność czynności procesowych wykonywanych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawie kradzieży z włamaniem do pojazdów” KMP w Toruniu.


SKUTKI I EFEKTY KONTROLI

Na podstawie wystąpień pokontrolnych ustalono, że kontrolerzy stosowali wypracowane oceny kontrolowanej działalności uwzględniając uchybienia i nieprawidłowości   niewpływające na kontrolowaną działalność i mające zasadniczy wpływ na kontrolowaną działalność. W większości przypadków ujawniono nieprawidłowości niemające zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność, co uzasadniło sformułowanie ocen pozytywnych. Stosowano skalę ocen od wyróżniającej do niedostatecznej, oraz pozytywne i negatywne dokonując stosownego stopniowania, z uwzględnieniem ilości stwierdzonych uchybień  i nieprawidłowości oraz ich istotności dla prawidłowego działania kontrolowanego fragmentu działalności i całego podmiotu.
 
W wyniku przeprowadzonych w 2011 roku kontroli sformułowano jeden wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Z uwagi na brak podstaw wynikających z ustaleń kontroli – nie informowano Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Najczęściej postulowano wniosek wzmocnienia nadzoru służbowego oraz usunięcia uchybień lub nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli.


OCENA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH

Planowe kontrole finansowo – gospodarcze:

kontrola nr 2

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • błędy formalne polegające na braku opinii Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy w zakresie planowanych zamówień publicznych na 2009, 2010 i 2011 r. Wydziału Transportu KWP; braku zatwierdzenia tych planów przez kierownika jednostki – niezgodnie z  zasadami wynikającymi z Decyzji nr 4/09 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
 • niedopełnienie obowiązków przewodniczącego komisji przetargowej w dniach  4 i 10.03.2009 r., powołanego do pełnienia tej funkcji w wszczętym postępowaniu SZP-28-09 przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem z dnia 10.02.2009 r.

Wnioski i zalecenia:

 • zobowiązano do wzmożenia skutecznego nadzoru nad realizacją zadań wynikających z obowiązującej decyzji w sprawie realizacji zamówień publicznych w KWP w Bydgoszczy, a w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji planistycznej dotyczącej zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Planowe kontrole pozostałe:

kontrola nr 2


Stwierdzone nieprawidłowości:
 

 • niezasadnie prowadzone czynności sprawdzające,
 • nieuzasadniony czas prowadzenia dochodzeń,
 • udokumentowanie oględzin w notatce urzędowej zamiast w protokole niezgodnie  z dyspozycją art. 143 § 1 ust. 3 kpk,
 • nieuzasadnione odstąpienie od przeprowadzenia oględzin, co jest sprzeczne  z celami postępowania przygotowawczego określonymi  w art. 297 § 1 kpk,
 • przesłuchania wytypowanego potencjalnego sprawcy przestępstwa w charakterze świadka po wydaniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia  i wpisaniu sprawy  do rejestru przestępstw,
 • braku rejestracji utraconych dokumentów w KSIP,
 • błędy formalne w postaci nieprawidłowych dat sporządzenia dokumentów,
 • niedokumentowanie czynności operacyjnych podejmowanych po umorzeniu dochodzenia w trybie rejestrowym. Tym samym brak możliwości określenia  ich zakresu, oraz czy były adekwatne do ustalonego stanu faktycznego.

Wnioski i zalecenia:

 • zobowiązano do wdrożenia prawidłowej realizacji czynności określonych w art. 325f § 1 i 2 kpk związanych z tzw. umorzeniem rejestrowym, uwzględniającej ideę umorzenia dochodzenia z wpisaniem do rejestru przestępstw tj. uczynienia procedury karnej bardziej sprawną,
 • zalecono przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z dyspozycjami art. 307 § 1-5 kpk, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasadność i termin jego prowadzenia,
 • wytknięto policjantom prowadzącym dochodzenia stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia ze szczególnym uwzględnieniem bezczynności i przewlekłości ich prowadzenia, które powielane w przyszłości będą skutkowały wyciągnięciem konsekwencji służbowych w trybie dyscyplinarnym,
 • wytknięto brak merytorycznego nadzoru nad problematyką umorzeń rejestrowych, w tym wymaganej reakcji na ewidentne nieprawidłowości i uchybienia w prowadzonych dochodzeniach umorzonych i wpisanych do rejestru przestępstw, co w przyszłości będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji służbowych w trybie dyscyplinarnym,
 • zobowiązano do wypracowania i wdrożenia zasad właściwego nadzoru służbowego nad problematyką dochodzeń rejestrowych,
 • zobligowano do przeprowadzenia i stosownego udokumentowania szkolenia z zakresu zasad prowadzenia i umarzania dochodzeń w trybie rejestrowym.

kontrola nr 6

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • niewłaściwe kwalifikowanie zarzutów w postępowaniach skargowych,
 • przyjęcie niezgodnego z obowiązującymi przepisami trybu postępowania,
 • brak uzasadnienia faktycznego i prawnego w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg skierowanych do zainteresowanych,
 • w odpowiedziach brak pouczenia wynikającego z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub niewłaściwą jego treść, niezgodą z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 roku - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • nieterminowe załatwienie jednej skargi,
 • karta opisu stanowiska pracy koordynatora skargowego nie odzwierciedlała zadań realizowanych w tym zakresie,
 • brak rejestracji skarg w rejestrze,
 • brak uzasadnienia faktycznego i prawnego w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg skierowanych do zainteresowanych,
 • przypadki skarg anonimowych, które nie powinny zostać zarejestrowane w rejestrze skarg  i wniosków,
 • prowadzenie rejestru skarg niezgodnie ze wzorem.

Wnioski i zalecenia:

 • zobowiązano do bezwzględnego przestrzegania przepisów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, a także wypracowania reguł gwarantujących zapewnienie skutecznego nadzoru nad prawidłową realizacją procesu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg wpływających do jednostki oraz do nadawania kategorii skarg zgodnie z zarzutami wynikającymi z pisma,
 • wytknięto funkcjonariuszom popełnione błędy i stwierdzone nieprawidłowości,
 • zobowiązano do przeszkolenia funkcjonariuszy wyznaczonych do prowadzenia postępowań skargowych z zakresu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku     w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • zobowiązano koordynatorów skargowych  do nadawania kategorii skarg i wniosków zgodnie z zarzutami stanowiącymi przedmiot pisma, oraz przestrzegania uregulować zawartych w art. 225 kpa (ustawowa ochrona prawna skarżącego)   oraz art. 238 kpa (składniki zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi) i art. 239 kpa (pouczenie),
 • zapewnienie policjantom wyjaśniającym skargi, dostęp do aktualnych  przepisów prawa oraz zobowiązanie do bezwzględnego korzystania  z uregulowań prawnych w trakcie prowadzenia postępowań wyjaśniających skargi,
 • polecono dokonanie zmiany zakresów obowiązków funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu problematyki skargowej poprzez zawarcie zadania w tym zakresie w kartach opisu stanowiska pracy.

kontrola nr 7

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • nieprawidłowości w zakresie warunków technicznych i ewakuacyjnych w obiektach,
 • nieprawidłowości w zakresie wyposażenia obiektów w instalacje i urządzenia techniczne, przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy,
 • nieprzestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie porządkowym,
 • braki w dokumentacji potwierdzającej odbycie szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • brak realizacji zadań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Wnioski i zalecenia:

Kierowników jednostek kontrolowanych zobowiązano do:

 • udrożnienia dla celów ewakuacji drzwi wyjściowych,
 • doraźnego udrożnienia kratek wentylacji wywiewnej,
 • prawidłowego osadzenia gniazd wtykowych,
 • założenia brakujących kloszy na oprawach oświetleniowych oraz wymiany uszkodzonych kloszy,
 • doprowadzenia do pełnej sprawności oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach,
 • naprawy zamków tablic piętrowych  i ich zamknięcie,
 • zamknięcia centrali oddymiania,
 • zapewnienia dostępu do gaśnic i koców gaśniczych, oznakowanie znakami bezpieczeństwa nr 11 „gaśnica” wg PN-92/N-01256/01 miejsca lokalizacji gaśnic,
 • wyposażenia garaży w koce gaśnicze,
 • wymiany gaśnicy w samochodach na gaśnice posiadające aktualne czynności konserwacyjne,
 • oznakowania przycisków oddymiania klatki schodowej  znakami bezpieczeństwa nr 13 „urządzenie do uruchamiania klap dymowych” wg. PN-N-01256-4:1997,
 • oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu znakiem bezpieczeństwa nr 1 „przeciwpożarowy wyłącznik prądu” wg PN-N-01256-4:1997,
 • przestrzegania zakazu składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych,
 • usunięcia materiałów palnych z nieużytkowych poddaszy budynków oraz przestrzeganie zakazu składowania materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach,
 • usunięcia materiałów palnych z korytarzy piwnic w budynku oraz przestrzegania zakazu składowania materiałów palnych na korytarzach w piwnicach,
 • usunięcia sprzętów ograniczających szerokość przejść na korytarzach bądź klatkach schodowych poniżej wymaganych szerokości,
 • przestrzegania zakazu stosowania i składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji,
 • usunięcia materiałów palnych z korytarzy,
 • przestrzegania zakazu składowania w magazynie MPS materiałów palnych nie będących materiałami pędnymi i smarami,
 • dążenia do realizacji zadań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.


kontrola nr 8:

Stwierdzone nieprawidłowości:
 

 • niewyodrębnienie w strukturze organizacyjnej służby BHP, podlegającej bezpośrednio pracodawcy – stosownie do § 1 art. 23711 Ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
 • brak udokumentowania instruktaży stanowiskowych w kartach szkolenia wstępnego obowiązujących od dnia 01.07.2005 r.,
 • brak przeprowadzenia kontroli w obiektach,
 • brak systematycznego podejmowania działań profilaktycznych po przeprowadzonych postępowaniach powypadkowych,
 • brak instrukcji posługiwania się materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, stosownie do § 41.ust.1. punkt 3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.,
 • brak systematycznego przeprowadzania badań elektronarzędzi, stosownie do  PN-88/E-08400/10 dot. „Narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Badań kontrolnych w czasie eksploatacji.”, oraz art. 215 i 218 Ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy.


Wnioski i zalecenia:

Kierowników jednostek kontrolowanych zobowiązano do:

 • rozważenia możliwości utworzenia w strukturach Komend odrębnej komórki będącej służbą bezpieczeństwa i higieny służby/pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, adekwatnie do stanu zatrudnienia oraz przypisanie zadań służbie BHP  zgodnych z zakresem zadań dla tej służby,
 • uzupełnienia  zapisów w kartach szkolenia wstępnego w zakresie przeprowadzania instruktaży stanowiskowych w ramach szkolenia wstępnego w stosunku do  wskazanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • bezwzględnej realizacji czynności dotyczących przeprowadzania kontroli warunków pracy / służby oraz kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z  § 2 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby BHP,
 • opracowania brakującej instrukcji posługiwania się materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 • systematycznego przeprowadzania badania elektronarzędzi znajdujących się na wyposażeniu jednostki,
 • wystąpienia do Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy z wnioskiem o ujęcie w planach inwestycyjnych i remontowych prac w zakresie remontów pomieszczeń wskazanych przez zespół kontrolny.

Kontrole przeprowadzone w trybie uproszczonym:

kontrola nr 2

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • w książce wydania broni z pododdziału, w rubryce dotyczącej „LP” wpisywanie danych dotyczących pozycji przechowywania broni wynikającej z wykazu policjantów \przechowujących broń palną służbową w pomieszczeniu dyżurnego jednostki. Zgodnie z treścią do rubryki tej winny być wpisywane kolejne pozycje pobierania broni palnej służbowej,
 • niewystarczająca ilość sprawdzeń stanu ilościowego broni służbowej, która wynika z przepisów,
 • funkcjonowanie podręcznego magazynu uzbrojenia, który został utworzony po awarii zamka w szafie metalowej znajdującej się w pomieszczeniu dyżurnego,
 • w decyzji w sprawie zasad przydzielania i postępowania z bronią palną służbową przez policjantów, użycie niepoprawnego nazewnictwa dokumentu służbowego, tj. „książki wydarzeń” zamiast „Książki wydania broni z pododdziału”.


Wnioski i zalecenia:

Kierownika jednostki kontrowanej zobowiązano do:

 • uaktualnienia decyzji w sprawie zasad przydzielania i postępowania z bronią palną służbową przez policjantów w zakresie osób odpowiedzialnych za przechowywanie „pozostałej broni” i stosowanego nazewnictwa,
 • prawidłowego dokumentowania faktu pobrania broni służbowej i wypełniania  „Książki wydania broni z pododdziału” ,
 • wyegzekwowania od osób odpowiedzialnych sprawowania nadzoru, zgodnie z przepisami,
 • spowodowania usunięcia uszkodzenia zamka w szafie metalowej znajdującej się w pomieszczeniu dyżurnego.

kontrola nr 5

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • niezgodności stanu magazynowego ze stanem ewidencyjnym amunicji,
 • nieprawidłowy sposób wypełnienia „Karty rozchodu amunicji” oraz „Sprawozdania o zużyciu i działaniu amunicji strzeleckiej”,
 • niewłaściwe sporządzenie sprawozdania dotyczącego zużycia i działania amunicji strzeleckiej.

Wnioski i zalecenia:

Kierownika komórki organizacyjnej zobowiązano do:

 • przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej z osobą odpowiedzialną stwierdzonych nieprawidłowości,
 • wytknięcia odpowiedzialnemu policjantowi faktu niewłaściwego sporządzenia sprawozdania dotyczącego zużycia i działania amunicji strzeleckiej w obszarze nieodnotowania w sposób należyty informacji o ilości niezużytej amunicji 5,6 mm KBKS i wskazania, że jako amunicyjny nie dokonał rozliczenia się z pobranej amunicji zgodnie z § 16 Decyzji nr 713 KGP z dnia 30.12.2005 roku,
 • wytknięcia odpowiedzialnemu policjantowi faktu niewłaściwego sporządzenia sprawozdania dotyczącego zużycia i działania amunicji strzeleckiej i wskazania, że jako osoba prowadząca strzelanie po jego zakończeniu zobowiązany był do sprawdzenia rozliczenia amunicji na podstawie karty rozchodu amunicji, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit d Decyzji nr 713 KGP,
 • stosowania obowiązujących zasad prawidłowego prowadzenia ewidencji obejmującej uzbrojenie i sprzęt techniczno - bojowy i magazynu uzbrojenia wynikających z Decyzji 360 KGP z dnia 6 lipca 2005 roku.

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2012
Data modyfikacji : 10.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Sylwia Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Jabłońska Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry