Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy w 2013 r.

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w 2013 roku regulowała Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej oraz Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

ORGANIZACJA WYDZIAŁU KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY.

Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na koniec 2013 roku przedstawiała się następująco:

 • Naczelnik – 1 etat,
 • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 7 etatów,
 • Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2 etaty,
 • Zespół Audytu i Analiz – 2 etaty,
 • Zespół Skarg i Wniosków – 4 etaty,
 • Specjalista KSC ds. ochrony ppoż.– 0,8 etatu.
 • Pracownik sekretariatu – 1 etat

Łączna liczba wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, wobec których Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy podjął czynności kontrolne w 2013 r.,

Liczba jednostek i komórek organizacyjnych wobec których podjęto przynajmniej jeden raz czynności kontrolne w 2013 r.

22

 

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

PROBLEMATYKA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU.

Planowe kontrole finansowo-gospodarcze.

 1. Ocena prawidłowości realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku dla potrzeb KPP w Lipnie: Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy.
 2. Ocena prawidłowości powierzania mienia Skarbu Państwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji woj. kujawsko-pomorskiego: KMP Grudziądz, KPP Inowrocław.

Planowe kontrole pozostałe.

 1. Efekty pracy i skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji: KPP Sępólno Krajeńskie, KPP Wąbrzeźno, KPP Żnin.
 2. Poprawność czynności dochodzeniowo – śledczych prowadzonych na miejscu przestępstwa:KPP Golub-Dobrzyń, KPP Mogilno.
 3. Poziom prowadzenia form pracy operacyjnej w zwalczaniu przestępczości z uwzględnieniem zakresu stosowanych metod i środków pracy operacyjnej: KMP Grudziądz.
 4. Prawidłowość realizacji procedury Niebieskie Karty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania działań na rzecz pomocy jej ofiarom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci krzywdzonych: KPP Świecie n/Wisłą, KPP Nakło n/Notercią, KPP Tuchola.
 5. Zabezpieczenie dowodów rzeczowych w postępowaniu karnym oraz postępowanie z nimi po zakończeniu przedmiotowego postępowania w tym prawidłowość postępowania z zabezpieczonymi pojazdami: KPP Aleksandrów Kujawski, KPP Brodnica.
 6. Stosowanie instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia, realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym i doprowadzonym do wytrzeźwienia: KMP Bydgoszcz, KPP Żnin.
 7. Efektywność polityki szkoleniowej: KPP Sępólno Krajeńskie.
 8. Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia: Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy, Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy KPP Brodnica, KPP Chełmno, KPP Golub-Dobrzyń, KPP Rypin, KPP Lipno, KPP Wąbrzeźno.
 9. Realizacja zadań w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku w zakresie służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej: KMP Włocławek.
 10. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków: KMP Toruń, KPP Chełmno, KPP Nakło n/Notecią.
 11. Stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach służbowych Policji: Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy, KMP Bydgoszcz, KPP Tuchola

Kontrole doraźne.

 1. Zasadność i prawidłowość przechowywania zabezpieczonych pojazdów: KMP Toruń.
 2. Zasadność i prawidłowość przechowywania zabezpieczonych pojazdów: KMP Bydgoszcz.
 3. Zasadność i prawidłowość wykorzystania pojazdu służbowego z zamontowanym wideorejestratorem: KPP Świecie n/ Wisłą.
 4. Prawidłowość obiegu dokumentacji w Wydziale Kryminalnym KPP w Aleksandrowie Kujawskim.
 5. Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym broni i amunicji będącej na indywidualnym wyposażeniu policjantów ze stanu KPP w Chełmnie oraz broni i amunicji będącej w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.
 6. Prawidłowość funkcjonowania Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy.
 7. Ocena procesu wykrywczego w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.
 8. Prawidłowość postępowania z dokumentami niejawnymi w KPP w Chełmnie.
 9. Poprawność realizacji czynności operacyjno-procesowych w wybranych sprawach:KPP Nakło n/Notecią.

KRYTERIA KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANYCH DO OCENY DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEGO PODMIOTU.

OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI.

OCENA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH.

Najpoważniejsze w skutkach oraz najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz sformułowane wnioski i zalecenia.

PLANOWE KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE.

Temat kontroli: „Prawidłowość realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w latach 2011-2012”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy: przygotowanie inwestycji do realizacji, realizacja inwestycji, zakończenie inwestycji.

Stwierdzone uchybienia:

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości natomiast ujawniono uchybienia polegające na:

 • niedokładnym sprawdzeniu i zweryfikowaniu dokumentacji przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby KPP w Lipnie (rzeczywistych obmiarów robót oraz kosztorysów powykonawczych) stanowiącej podstawę dokonanych rozliczeń finansowych;

Wnioski i zalecenia:

 • wytknąć osobom odpowiedzialnym niedokładne sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby KPP w Lipnie (rzeczywistych obmiarów robót oraz kosztorysów powykonawczych) stanowiącej podstawę dokonanych rozliczeń finansowych,
 • zobowiązać powoływanych przez inwestora inspektorów nadzoru budowlanego do rzetelnego sprawdzania i potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy,
 • przeanalizować i zweryfikować zapisy dokonane w księgach ewidencyjnych w zakresie zakupionego pierwszego wyposażenia dla KPP w Lipnie użyczonego KWP w Bydgoszczy w kontekście wystawionych dowodów wydania/przyjęcia,
 • w miarę możliwości realizować postanowienie zawarte w protokole użyczenia z dnia 20.12.2012 r. zawartym pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Lipnie a Zastępcą Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy w zakresie sukcesywnego przekazywania do KPP w Lipnie sprzętu użyczonego KWP w Bydgoszczy

Temat kontroli: „Prawidłowość powierzania mienia Skarbu Państwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji woj. kujawsko-pomorskiego”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KPP w Inowrocławiu.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywnie z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy:

 • Prawidłowość prowadzenia ksiąg ewidencyjnych mienia Skarbu Państwa, którego dysponentem jest KWP w Bydgoszczy, przekazanego do używania w podmiocie poddanym kontroli.
 • Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji:
  • na czas pełnienia służby lub wykonywania pracy,
  • przechowywanego w magazynie lub innym pomieszczeniu przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpośrednim nadzorem funkcjonariusza lub pracownika Policji.
 • Nadzór nad realizacją czynności związanych z powierzaniem mienia przekazanego do używania w KPP w Inowrocławiu.

Stwierdzone uchybienia:

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości natomiast ujawniono szereg uchybień polegających na:

 • niewłaściwym prowadzeniu ewidencji w zakresie sprzętu łączności i informatyki, co uniemożliwiało ustalenie aktualnego miejsca użytkowania danego rodzaju sprzętu,
 • niewłaściwym prowadzeniu ksiąg ewidencyjnych z zakresu uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego, polegające w szczególności na:
  • niedokonywaniu bieżących zapisów,
  • braku kompletności wpisów odnośnie aktualnego miejsca użytkowania danego rodzaju sprzętu,
  • prowadzeniu zapisów przy użyciu ołówka i wymazywaniu gumką wcześniejszych wpisów, co uniemożliwiało ustalenie poprzednich użytkowników sprzętu,
 • braku właściwej weryfikacji faktycznego stanu ilościowego mienia podlegającego przekazaniu ze stanem ewidencyjnym oraz brak wyjaśnienia powstałych rozbieżności przed dokonaniem zmiany personalnej na określonym stanowisku, spowodowane poprzez:
  • nieujęcie przekazania dokumentacji i składników majątkowych ujętych w ewidencji sprzętu i materiałów,
  • ujęcie w protokole sprzętu nie przypisanego w ewidencji sprzętu będącego na stanie poszczególnych komórek,
  • ujęcie w protokole sprzętu kwaterunkowego, kulturalno-oświatowego, medycznego, gospodarczo-warsztatowego i mundurowego będącego na stanie komórek organizacyjnych KPP, którego ilości nie można porównać z prowadzonymi książkami ewidencyjnymi, gdyż w ewidencji podana jest ogólna ilość sprzętu będącego na stanie KPP w Inowrocławiu lub ilość przypisana do konkretnego budynku,
 • braku w prowadzonych dowodach technicznych pojazdów pokwitowania faktu pobrania przez policjantów, którym przypisano pojazd do stałego prowadzenia indywidualnego wyposażenia sprzętu transportowego,
 • niezawarciu umowy o odpowiedzialności majątkowej / materialnej za powierzone mienie ani umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej / materialnej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie magazynu uzbrojenia.

Wnioski i zalecenia:

Komendant Powiatowego Policji w Inowrocławiu zobligowano do:

 1. Wytknięcia i szczegółowego omówienia z inspektorem Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Ogólnego oraz starszym inspektorem Zespołu Łączności i Informatyki Wydziału Ogólnego wszystkich ujawnionych nieprawidłowości i uchybień wskazanych w treści wystąpienia pokontrolnego adekwatnie do zakresu zadań realizowanych przez tych pracowników Policji.
 2. Urzeczywistnienia nadzoru nad problematyką obrotu składnikami majątku znajdującego się na stanie KPP w Inowrocławiu sprawowanego przez Naczelnika Wydziału Ogólnego w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, bezzwłocznej reakcji na nieprawidłowości i uchybienia popełniane przez osoby realizujące zadania przypisane do Wydziału Ogólnego.
 3. Zobowiązania osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji pomocniczej mienia znajdującego się na stanie KPP w Inowrocławiu do:
  a) zweryfikowania i uzgodnienia stanów ewidencyjnych poszczególnych składników majątku ze stanem faktycznym, w sposób umożliwiający ustalenie aktualnych użytkowników mienia (komórek/jednostek organizacyjnych),
  b) bieżącego dokumentowania w księgach rachunkowych obrotu składnikami majątku w oparciu o prawidłowo wystawione dowody księgowe,
  c) przestrzegania obowiązujących zasad w zakresie dokonywania korekt w księgach rachunkowych.
 4. Wypracowania mechanizmów skutecznego nadzoru nad pracą komisji powoływanych do przekazania składników majątku w przypadku zmian osób na stanowiskach, do których przypisana jest odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
 5. Przestrzegania zasad wynikających z § 3 Decyzji nr 156/11 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 06.06.2011 r. w sprawie: zasad i trybu powierzania mienia Skarbu Państwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji woj. kujawsko-pomorskiego, dotyczących zawarcia pisemnej umowy o odpowiedzialności majątkowej/materialnej z policjantem lub pracownikiem zatrudnionym w magazynie (lub innego rodzaju zamykanym pomieszczeniu przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpośrednim nadzorem tego funkcjonariusza lub pracownika) uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego, a w przypadku powierzenia mienia łącznie więcej niż jednemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi - przestrzegania zasad wynikających z § 4 przytoczonej wyżej decyzji.
 6. Zaktualizowania decyzji regulującej w KPP w Inowrocławiu zasady przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów tej jednostki Policji w zakresie wskazania osoby odpowiedzialnej za nadzór nad całością zagadnienia, z uwzględnieniem zmian Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu wprowadzonych Regulaminem KPP w Inowrocławiu z dnia 27.11.2012 r. (dot. § 5 i § 6 Regulaminu).

POZOSTAŁE KONTROLE:

Temat kontroli: „Realizacja zadań w KMP we Włocławku w zakresie służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komenda Miejska Policji we Włocławku.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy: 1) Wykorzystanie i skuteczność prowadzonych form pracy operacyjnej, związanych z przestępczością przeciwko mieniu, 2) Poprawność zadaniowania i efektywność służby patrolowej, 3) Poprawność i terminowość realizacji procedury Niebieskiej Karty, 4) Sposób realizacji i efektywność podejmowanych czynności w ramach realizowanych programów prewencji kryminalnej, 5) Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 i prawidłowość reakcji dyżurnych na przyjmowane zgłoszenia, 6) Sposób i poprawność realizacji zadań przez funkcjonariuszy zespołów monitorujących, stosownie do Decyzji nr 326/07 KWP w Bydgoszczy, 7) Planowanie i organizacja służby w ramach działań i akcji zlecanych przez KWP w Bydgoszczy, 8) Opiniowanie okresowe funkcjonariuszy, 9) Prawidłowość udzielania nagród o charakterze finansowym, 10) Dokumentowanie i realizacja czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia kryminalnego, 11) Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach kradzieży z włamaniem, 12) Prawidłowość i skuteczność stosowania instytucji tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych.,

Stwierdzone nieprawidłowości: Najistotniejsze nieprawidłowości ujawniono w obrębie tematyki dotyczącej realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz funkcjonowania numeru alarmowego 112 i prawidłowość reakcji dyżurnych na przyjmowane zgłoszenia, co w głównej mierze wynikało z braku odpowiedniego nadzoru służbowego w pionie prewencji.

Wnioski i zalecenia sformułowane w poszczególnych zakresach kontroli:

1. „Wykorzystanie i skuteczność prowadzonych form pracy operacyjnej, związanych z przestępczością przeciwko mieniu”:

 • z uwagi na niską efektywność weryfikacji uzyskiwanych informacji operacyjnych – podjąć udokumentowane działania naprawcze w zakresie zmiany taktyki i wykorzystywania dostępnych metod pracy operacyjnej w toku działań weryfikujących,
 • egzekwować realizację udokumentowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych w odniesieniu do wszystkich zdarzeń kryminalnych, co do których nie ustalono sprawcy lub nie odzyskano utraconego mienia, w wyniku podjętych czynności procesowych
 • ściśle przestrzegać zasad dotyczących sprawdzania osób w centralnych zbiorach informacji, tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.

2. „Poprawność zadaniowania i efektywność służby patrolowej”:

 • podjąć działania w kierunku wyeliminowania występującego stanu wakatowego w wydziale patrolowo-interwencyjnym – w tym zakresie dokonać przeglądu struktury organizacyjnej KMP we Włocławku, celem rozważenia zasadności skoncentrowania wszystkich funkcjonariuszy realizujących służbę patrolową, w ramach jednej komórki organizacyjnej (za wyjątkiem posterunków Policji),
 • ujednolicić dokumentację związaną z odprawianiem policjantów do służby patrolowej, poprzez opracowanie ramowego protokołu odprawy, zawierającego wyłącznie niezbędne dane, z maksymalną eliminacją konieczności wypełniania manualnego, nadto wyeliminować przypadki powielania dokumentowania odprawy w tym samym dniu i o tej samej godzinie,
 • egzekwować czytelność wpisów funkcjonariuszy dokumentujących nadzór w odniesieniu do służby patrolowej (w tym zakresie proponuje się rozważyć zasadność wprowadzenia indywidualnych pieczęci imiennych ze stopniem), oraz dokonywanie wpisów wyłącznie o charakterze merytorycznym, nie zaś konstatacyjnym,
 • zweryfikować zasadność opracowywania „analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego do dyslokacji służby patrolowej” w formie zdiagnozowanej w trakcie kontroli – w aspekcie zwiększenia konkretyzacji i efektywnej użyteczności tego dokumentu, oraz ścisłego monitorowania w analizie mierników ocennych, wynikających z „informacji dot. aktywności policjantów [...]”, opracowywanej w wydziale prewencji KWP w Bydgoszczy,
 • opracowywać i przekazywać analizy do odpowiednich komórek organizacyjnych – w terminach umożliwiających sensowną realizację zatwierdzonych wniosków,
 • egzekwować przestrzeganie postanowień Decyzji nr 41/2012 KMP we Włocławku, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania poprawnej nomenklatury prowadzonej dokumentacji.

3. „Poprawność i terminowość realizacji procedury >Niebieskiej Karty<”:

 • ostatecznie wyeliminować praktykę sporządzania z interwencji domowych dokumentacji w postaci lokalnie opracowanych druków pn. „notatka urzędowa z interwencji domowej” oraz „sprawozdanie z interwencji domowej”,
 • polecić funkcjonariuszom, aby w przypadku powzięcia podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny, w toku prowadzonych czynności służbowych albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, lub przez osobę będącą świadkiem przemocy – każdorazowo sporządzali dokumentację w postaci formularza „Niebieska Karta A”,
 • egzekwować, od policjantów przyjmujących zawiadomienie o przestępstwie z art. 207 KK, równoczesne wypełnianie formularza „Niebieska Karta A”,
 • zmienić nomenklaturę teczek zagadnieniowych dot. realizacji zadań w zakresie procedury „Niebieskie Karty” w poszczególnych rodzinach – na „Przemoc w rodzinie”,
 • wyegzekwować od dzielnicowych, aby w teczkach zagadnieniowych „Przemoc w rodzinie” dokumentowano, jakie ustalenia zapadły podczas spotkań grup roboczych, celem zapewnienia możliwości sprawowania skutecznego nadzoru nad realizacją obowiązku składania systematycznych wizyt, sprawdzających stan bezpieczeństwa osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,
 • przeprowadzić kompleksowe szkolenie nt. realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla policjantów służby patrolowej, dzielnicowych i policjantów służby kryminalnej,

4. „Sposób realizacji i efektywność podejmowanych czynności w ramach realizowanych programów prewencji kryminalnej”:

 • na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa za rok 2012 oraz mając na uwadze oczekiwania lokalnego społeczeństwa w zakresie prewencji kryminalnej – w terminie do końca lutego 2013 roku opracować program / programy, które zostaną skonstruowane zgodnie z zasadami tworzenia programów prewencyjnych.

5. „Funkcjonowanie numeru alarmowego >112< i prawidłowość reakcji dyżurnych na przyjmowane zgłoszenia”;

 • udzielić personalnego instruktażu dyżurnym, których przebieg służby został przeanalizowany w trakcie kontroli – w kontekście eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości,
 • dokonać przeglądu kadrowego służby dyżurnej, w kontekście zapewnienia odpowiedniego poziomu służby pełnionej na tym stanowisku,
 • egzekwować od służby dyżurnej każdorazowe informowanie osób zgłaszających o przewidywanym czasie przybycia policjantów,
 • podjąć działania w kierunku zapewnienia odpowiedniej ilości funkcjonariuszy do obsługi tzw. „bieżących zdarzeń”, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy,
 • zobligować policjantów służb zewnętrznych do kontaktowania się ze stanowiskiem kierowania, przy wykorzystaniu resortowej sieci radiowej,
 • egzekwować od służby dyżurnej, obsługującej linię alarmową 112, niezwłoczne wpisywanie do SWD informacji o zgłoszeniu,
 • egzekwować systematyczne i rzetelne wykonywanie kontrolnych odsłuchów rozmów, stosownie do postanowień Decyzji nr 51/2012 KMP we Włocławku,
 • wyposażyć funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku kierowania – w odpowiednie zestawy słuchawkowe nagłowne (typu call center), celem wyeliminowania ujawnionych nieczytelności zapisów rejestratora rozmów.

6. „Sposób i poprawność realizacji zadań przez funkcjonariuszy >zespołów monitorujących<, stosownie do Decyzji nr 326/07 KWP w Bydgoszczy”:

 • dokonać przeglądu i uporządkowania całości dokumentacji zgromadzonej w teczkach poszczególnych form pracy operacyjnej, prowadzonych w związku z rozpoznaniem środowiska pseudokibiców, w tym zaprowadzić odrębny tom w ramach TRO, RTO – zawierający wyłącznie dokumentację niejawną – celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji wskazanych w tych dokumentach,
 • egzekwować efektywną realizację nadzoru funkcjonalnego.

7. „Planowanie i organizacja służby w ramach działań i akcji zlecanych przez KWP  w Bydgoszczy”:

 • każdorazowo sporządzać lokalne plany działań jednodniowych, realizowanych zgodnie  z opracowanym harmonogramem działań do „Planu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2013”, sporządzonego w Biurze Ruchu Drogowego KGP,
 • w sposób wymierny (w kontekście codziennej służby) zwiększać ilość policjantów, kierowanych do działań planowych, zlecanych przez WRD KWP w Bydgoszczy.

8. „Opiniowanie okresowe funkcjonariuszy”:

 • utrzymać dotychczasowy poziom realizacji zadań w kontrolowanym zakresie.

9. „Prawidłowość udzielania nagród o charakterze finansowym”:

 • utrzymać dotychczasowy poziom realizacji zadań w kontrolowanym zakresie.

10. „Dokumentowanie i realizacja czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia kryminalnego”:

 • udzielić indywidualnego, udokumentowanego instruktażu poszczególnym funkcjonariuszom, którzy dopuścili się uchybień w ramach postępowań przygotowawczych,
 • przeprowadzić udokumentowane szkolenia instruktażowe w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia kryminalnego oraz właściwego dokumentowania tej czynności,
 • podjąć działania w kierunku zapewnienia pełnego stanu etatowego zespołów dochodzeniowo-śledczych, ze szczególnym uwzględnieniem wydziału kryminalnego,
 • egzekwować odpowiednią, potencjalnie możliwą do uzyskania efektywność czynności procesowych oraz operacyjno-rozpoznawczych, realizowanych na miejscu zdarzeń kryminalnych.

11. „Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach kradzieży włamaniem”:

 • udzielić indywidualnego, udokumentowanego instruktażu poszczególnym funkcjonariuszom, którzy dopuścili się uchybień w ramach postępowań przygotowawczych,
 • egzekwować efektywność nadzoru funkcjonalnego, w odniesieniu do niezwłocznej eliminacji uchybień, ujawnionych w trakcie kontroli.

12. „Prawidłowość i skuteczność stosowania instytucji tymczasowego zajęcia mienia ruchomego,w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych”:

 • wypracować – w porozumieniu z kierownictwem Prokuratury Okręgowej we Włocławku – spójne zasady regulujące skuteczne zabezpieczanie mienia, mając na celu zwiększenie skuteczności stosowania tego instrumentu prawnego, poprzez dążenie do zwiększenia zaangażowania i aktywności prokuratorów, nadzorujących odpowiednie postępowania przygotowawcze.

Temat kontroli: Efektywność pracy i skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KPP Wąbrzeźno, KPP Żnin, KPP Sępólno Krajeńskie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: KPP Wąbrzeźno - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy: 1) Organizacja i funkcjonowanie systemu poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz realizacja nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji. 2) Realizacja poszukiwań osób ukrywających się oraz tryb i zasady prowadzenia czynności służbowych po otrzymaniu podstawy prawnej wszczęcia poszukiwania osoby oraz nakazu doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji, 3) Sposób i formy dokumentowania czynności poszukiwawczych w prowadzonych sprawach poszukiwawczych i przy realizacji nakazów doprowadzenia, przyjęcia lub osadzenia w zakładzie prawnej izolacji, 4) Realizacja nadzoru służbowego nad kontrolowaną problematyką.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • przekroczenie terminu rejestracji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji dokumentu będącego podstawą do wszczęcia poszukiwań osoby,
 • brak dokumentacji potwierdzającej sprawdzenie osoby w instytucjach administracji publicznej,
 • zwłoka w dokonaniu sprawdzenia pobytu osoby poszukiwanej w miejscu zameldowania z 13 dniową zwłoką od daty wpłynięcia nakazu do jednostki Policji.

Wnioski i zalecenia:

1. Zwrócić uwagę:

 • Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, detektywom Wydziału Kryminalnego Zespołu Oprecyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na obowiązek terminowej rejestracji poszukiwań w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji,
 • Kierownikowi Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na obowiązek sprawdzania osoby poszukiwanej w instytucjach administracji publicznej oraz niezwłocznego podejmowania czynności w zakresie pierwszego sprawdzenia pobytu osoby poszukiwanej w miejscu zameldowania,
 • Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, Naczelnikowi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie oraz Kierownikowi Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na obowiązek sprawowania efektywnego nadzoru służbowego w zakresie efektywności pracy i skuteczności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

2. Spowodować wypracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zakresie efektywności pracy i skuteczności poszukiwań osób.

 

Temat kontroli: „Zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym broni i amunicji będącej na indywidualnym wyposażeniu policjantów ze stanu Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie oraz broni i amunicji będącej w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie”

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KPP w Chełmnie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy: Zbadaniu i ocenie poddano zagadnienia dotyczące gospodarowania uzbrojeniem na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie oraz nadzoru nad tym zagadnieniem.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • nieprawidłowy sposób udokumentowania rozchodu amunicji przez magazyniera magazynu uzbrojenia,
 • niezgodność numeru wygrawerowanego na magazynku do broni P – 64 z numerem przedmiotowej broni,
 • podczas zdawania i przyjmowania służby nie ewidencjonowano ilości amunicji,
 • brak prawidłowego dokumentowania przez bezpośrednich przełożonych policjantów sprawdzeń stanu ilościowego broni palnej i amunicji, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem, obsługą i zabezpieczeniem przed utraceniem oraz w zakresie faktu jej posiadania, stanu utrzymania i ilości amunicji w przypadku przechowywania broni w miejscu zamieszkania,
 • dokonywanie wpisów w książce wydania broni przez osoby inne niż dyżurny, jego zastępca bądź pomocnik,
 • niewłaściwa realizacja nadzoru nad przechowywaniem oraz utrzymaniem broni palnej i amunicji.

Wnioski i zalecenia:

 • zwrócić uwagę Komendantowi Powiatowemu Policji w Chełmnie na fakt niezrealizowania obowiązku kwartalnego sprawdzenia broni służbowej wobec określonych funkcjonariuszy Zobowiązano Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie do:
 • wytknięć I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie obowiązku bieżącego sprawdzania posiadanej na stanie broni palnej krótkiej,
 • ustalić okoliczności powstania rozbieżności w numeracji magazynków i broni,
 • wyeliminować błędów w ewidencji broni palnej,
 • dokonać sprawdzeń broni i amunicji oraz odnotowywać te czynności stosownie do dyspozycji § 20 cytowanego Zarządzenia nr 852 Komendanta Głównego Policji,
 • bezwzględnie egzekwować ewidencjonowanie wydawania i przyjmowania broni w książce jej wydania tylko i wyłącznie przez dyżurnego, jego zastępcę bądź pomocnika,
 • wytknąć osobom odpowiedzialnym stwierdzonych nieprawidłowości oraz prawidłowego realizowania czynności w tym zakresie,
 • wzmożenia bezpośredniego nadzoru nad kontrolowaną problematyką.

Temat kontroli: „Ocena procesu wykrywczego w KPP w Aleksandrowie Kujawskim”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy: zbadaniu i ocenie poddano zagadnienia dotyczące realizacji zadań związanych z: 1) Podejmowanymi działaniami wykrywczymi w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, 2) Koordynacją i współdziałaniem pionów prewencyjnego i kryminalnego  w zakresie przepływu informacji w celu skutecznej realizacji działań wykrywczych, 3) Organizacją   i sposobem pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej i dzielnicowych w zakresie podejmowanych kierunków działań zmierzających do wzrostu procesu wykrywczego, 4) Formą i sposobem sprawowanego nadzoru.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • brak sprawdzania w bazie KSIP osób wykazanych w Meldunkach Informacyjnych jako prawdopodobnych sprawców przestępstw,
 • niski poziom czynności procesowych wykonywanych przez policjantów Wydziału Kryminalnego KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Czynności prowadzone na miejscach zdarzeń prowadzone były rutynowo, bez właściwego zaangażowania i dociekliwości. W znacznej ilości spraw oględziny miejsc zdarzeń były niepełne, m.in. brak: opisu położenia posesji, określenia podłoża czy dokładnego usytuowania śladów. Najpoważniejszymi błędami, w zakresie czynności procesowych, było:
  • zaniechanie przesłania do eliminacji i rejestracji w systemie AFIS śladów daktyloskopijnych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia,
  • przypadki wydawania postanowień o wszczęciu dochodzenia po ustawowym terminie pięciu dni (art. 308 § 5 kpk),
  • niezarejestrowanie w KSIP utraconej rzeczy lub zarejestrowanie po osiemnastu dniach,
  • brak rozpoznania posesyjnego lub przeprowadzenie go dopiero po kilu czy kilkunastu dniach.
 • nierzetelne i niekompletne oraz niezweryfikowane – w dostępnych policyjnych i poza policyjnych zbiorach, informacje w sporządzonych, przez policjantów pionu prewencji, meldunkach informacyjnych.

Wnioski i zalecenia:

 1. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Aleksandrowie Kujawskim do opracowania w trybie pilnym „Planu Naprawczego” w celu podniesienia efektywności w procesie wykrywczym, z uwzględnieniem:
  - wdrożenia w realizacji zadań w zakresie pracy operacyjno–rozpoznawczej zasad i wymogów postępowania określonych w aktach prawnych regulujących tą problematykę,
  - spowodowania zwiększenia ilości kwalifikowanych źródeł informacji,
  - urealnienia sposobu sprawowanego nadzoru funkcjonalnego m.in. poprzez: wyznaczanie merytorycznych zadań do wykonania, podpowiedzi sposobu wykonania, wytworzenie sytuacji umożliwiającej realne wykonanie stawianych zadań uwzględniając przy tym doświadczenie i umiejętności poszczególnych funkcjonariuszy, grafik dyżurów, inne doraźne zadania służbowe itp.,
  - sprawowania skutecznego nadzoru funkcyjnego w postępowaniu przygotowawczym zgodnie z przepisami rozdziału 4 Zarządzenia nr 109 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo – śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym,
  - zorganizowania, w ramach doskonalenia lokalnego, szkolenia policjantów pionu kryminalnego mającego na celu przypomnienie i utrwalenie:
  - zasad prawidłowej realizacji czynności procesowych i pozaprocesowych bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz w trakcie prowadzonego procesu wykrywczego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  - obowiązków rejestracyjnych.
 2. Wdrożyć w KPP w Aleksandrowie Kujawskim prawidłową realizację czynności określonych w art. 325f § 1 kpk związanych z tzw. umorzeniem rejestrowym, uwzględniającej ideę umorzenia dochodzenia z wpisaniem do rejestru przestępstw tj. uczynienia procedury karnej bardziej sprawną.
 3. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Aleksandrowie Kujawskim do zwracania uwagi na jakość wytworzonych przez podległych służbowo funkcjonariuszy meldunków informacyjnych i przekazywanie do Wydziału Kryminalnego KPP w Aleksandrowie Kujawskim rzetelnych i kompletnych informacji.
 4. Wypracować i wdrożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim zasady koordynacji i współdziałania pionów prewencyjnego i kryminalnego w zakresie przepływu informacji w celu skutecznej realizacji działań wykrywczych.

Temat kontroli: „Prawidłowość funkcjonowania WRD KMP w Bydgoszczy”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP w Bydgoszczy.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy: zbadaniu i ocenie poddano zagadnienia dotyczące: 1) Planowanie i organizacja służby pełnionej na drogach przez policjantów WRD KMP w Bydgoszczy w tym m.in.: dyslokacja służby, odprawa do służby, 2) Sposób pełnienia służby na drogach przez policjantów WRD KMP w Bydgoszczy, 3) Dokumentowanie czynności służbowych przez policjantów WRD KMP w Bydgoszczy, 4) Forma i sposób sprawowanego nadzoru służbowego w tym: obecności nadzorującego przy pełnieniu służby przez policjantów, obserwowaniu czynności wykonywanych przez policjantów z odległości, dokumentowaniu czynności z nadzoru w notatniku służbowym oraz książce nadzoru nad służbą, rozliczanie wyników ze służby.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • nieskuteczny i nieefektywny nadzór ze strony Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy,
 • niewłaściwe dokumentowanie nadzoru służbowego nad pracą podległych policjantów przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz Kierowników Ogniw,
 • niewłaściwe dokumentowanie przez kierowników ogniw Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy czynności z kontroli podległych patroli oraz niewłaściwie rozliczanie ze służby podległych funkcjonariuszy,
 • nieprzestrzeganie przez kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy Wytycznych Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych zarówno w zakresie właściwego trybu wydawania i zwrotu notatników służbowych, jak i sposobu dokumentowania czynności służbowych, a przede wszystkim czytelności ich wypełniania,
 • niewłaściwe planowanie służb oraz zadań do realizacji.
 • niewłaściwa organizacja służby,
 • brak właściwego nadzoru ze strony przełożonych.

Wnioski i zalecenia:

 • wzmożenie nadzoru nad pracą kierownictwa oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w celu spowodowania przestrzegania przepisów Zarządzenia nr 609 KGP z dnia 25.06.2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów,
 • rozważenie zasadności skonkretyzowania rozgraniczenia zakresu bezpośredniego nadzoru pomiędzy Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego, a Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego,
 • wyegzekwowanie od Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz kierowników ogniw sprawowania i właściwego dokumentowania nadzoru służbowego nad pracą podległych policjantów,
 • spowodowanie przeprowadzenia w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy szkolenia  z zakresu przepisów obsługi zdarzeń na drogach publicznych, strefach ruchu, strefach zamieszkania i przede wszystkim sposobu rejestracji komputerowej w systemie KSIP i SEWIK, stosowania podstaw prawnych adekwatnie do obsługiwanego zdarzenia oraz przypisywania do ewidencji kierowców stosownej liczby punktów,
 • wypracowanie i wdrożenie w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy form nadzoru służbowego zmierzających do wyeliminowania ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości, poprzez zintensyfikowanie nadzoru służbowego nad pracą Wydziału Ruchu Drogowego ze strony Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy nadzorującego pion prewencji i ruchu drogowego,
 • zwrócenie uwagi kierownikom ogniw Wydziału Ruchu Drogowego na fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami winni właściwie dokumentować czynności z kontroli podległych patroli oraz właściwie rozliczać każdorazowo po służbie podległych funkcjonariuszy.
 • podjęcie działań zmierzających do zoptymalizowania warunków służby w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy w zakresie ergonomicznego przystosowania pomieszczeń służbowych,
 • spowodowanie ponownego zapoznania i przestrzegania przez kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy Wytycznymi Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych zarówno w zakresie właściwego trybu wydawania i zwrotu notatników służbowych, jak i sposobu dokumentowania czynności służbowych, a przede wszystkim czytelności ich wypełniania,
 • spowodowanie zmiany sposobu dokumentowania treści przeprowadzanych odpraw do służby, między innymi w kontekście odnotowywania poszczególnych czynności służbowych podejmowanych przez prowadzącego odprawę do służby patrolowej w stosunku do poszczególnych policjantów,
 • spowodowanie planowania służb oraz zadań do realizacji zgodnie z daną porą roku i potrzebami wynikającymi z analizy stanu bezpieczeństwa.

Temat kontroli: „Stosowanie instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia. Realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym i doprowadzonym do wytrzeźwienia”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KMP w Bydgoszczy, KPP w Żninie.

Ocena kontrolowanego podmiotu: KMP w Bydgoszczy - ocena pozytywna z uchybieniami,

KPP w Żninie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,

Zakres przedmiotowy: 1) Prawidłowość stosowania podstawy prawnej procesowego i prewencyjnego zatrzymania osób oraz doprowadzania osób w celu wytrzeźwienia,2) Prawidłowość dokumentowania czynności związanych z zatrzymywaniem osób oraz doprowadzaniem osób w celu wytrzeźwienia, 3) Realizacja praw osób zatrzymanych i przestrzeganie ustawowego czasu zatrzymania i pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, 4) Nadzór przełożonych nad problematyką zatrzymywania osób lub doprowadzania w celu wytrzeźwienia.

Stwierdzone nieprawidłowości:

KPP w Żninie:

 • ujawniono brak wskazania w kartach opisu stanowisk pracy obowiązku pełnienia służby w PdOZ,
 • niewłaściwe przechowywanie depozytów w szafce, brak uporządkowania dokumentacji osób zatrzymanych,
 • niewłaściwą nomenklaturę nakazów,
 • błędne prowadzenie książki ewidencji osób zatrzymanych,
 • zaświadczenia lekarskie niekompletne pod względem formalnym.

Wnioski i zalecenia:

KPP w Żninie

 • wskazanie obowiązku pełnienia służby w PdOZ wprost (w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby) w kartach opisu stanowisk pracy funkcjonariuszy wyznaczonych do tych zadań,
 • modernizację szafy depozytowej w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację miejsca przechowywania depozytu konkretnej osoby zatrzymanej bądź doprowadzonej do wytrzeźwienia,
 • systematyzowanie dokumentacji osób zatrzymanych / doprowadzonych – w sposób komplementarny, bez wyjątków w tym zakresie (w tym odrębnego gromadzenia nakazów wydania, wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania etc.),
 • wyeliminowanie wszystkich nieprawidłowości – tak formalnych jak i faktycznych – w sposobie prowadzenia karty zapoznania się z regulaminem pobytu w PdOZ, które zostały ujawnione w trakcie niniejszej kontroli,
 • egzekwowanie ścisłego przestrzegania nomenklatury stosowanych nakazów, zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04.06.2012 roku w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia […], w tym zakresie traktowania nakazu przekazania jako tożsamego (w zakresie faktycznych następstw) z nakazem zwolnienia.
 • przestrzeganie dyspozycji § 17 ust. 2 pkt 5 cyt. Rozporządzenia MSW, w zakresie gromadzenia kopii wniosków prokuratora, nie zaś do prokuratora,
 • zweryfikowanie zapisów w książkach ewidencji osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w aspekcie kompletności zapisów dot. powodów przedłużenia pobytu ponad standardowy termin,
 • operowanie zaświadczeniami lekarskimi wystawionymi w sposób prawidłowy i kompletny, bez braków formalnych jak stwierdzone w trakcie kontroli.

Temat kontroli: Prawidłowość realizacji procedury Niebieskiej Karty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania działań na rzecz pomocy jej ofiarom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci krzywdzonych”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: KPP w Świeciu.

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.

Zakres przedmiotowy: 1) Zasadność, w oparciu o podstawę faktyczną wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” w okresie od stycznia do końca czerwca 2013 r., 2) Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z procedurą „Niebieskiej Karty”, 3) Terminowość realizacji zadań związanych z procedurą „Niebieskiej karty”, 4) Rodzaj podjętych działań w związku z założeniem „Niebieskiej Karty”, w tym ilości wszczętych i prowadzonych postępowań przygotowawczych w związku z przemocą w rodzinie, sposobu ich zakończenia, stosowanych środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania osoby wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rodzaju pomocy udzielonej osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, 5) Prawidłowość podjętych decyzji co do zakończenia procedur „Niebieskiej Karty” z rozbiciem na zasadne w przypadku ustania przemocy i niezasadne, 6) Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad wszczęciem i przebiegiem procedury „Niebieskiej karty”.

Stwierdzone nieprawidłowości: brak.

stwierdzono następujące uchybienia:

 • brak opisu stron formularzy Niebieskiej Karty – A - 4 przypadki,
 • brak podpisu osoby sporządzającej Niebieską Kartę  - 1 przypadek,
 • brak notatek urzędowych z posiedzeń Komisji Interdyscyplinarnych działających przy Urzędach Gmin – 4 przypadki.

Wnioski i zalecenia:

 • spowodowanie każdorazowego sporządzania i dołączania do teczek „Niebieskich Kart” notatek urzędowych z posiedzeń komisji interdyscyplinarnych oraz notatek z wykonanych czynności w prowadzonej sprawie,
 • wyegzekwować od przełożonych dzielnicowych prowadzących procedury Niebieskich Kart -
 • sprawowania i właściwego dokumentowania nadzoru służbowego nad pracą podległych policjantów, a w szczególności dokumentowania zapoznania się z notatkami urzędowymi z wykonanych czynności w sprawie,
 • ujednolicić system dokumentowania nadzoru służbowego nad procedurą „Niebieskich Kart” w KPP w Świeciu oraz podległych jednostkach Policji,
 • egzekwować opisywanie i wypełnianie stron formularzy „Niebieskiej Karty” oraz czytelne podpisywanie ich przez funkcjonariuszy sporządzających te dokumenty.

Temat kontroli: „Stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach służbowych Policji”.

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy, KMP w Bydgoszczy, KPP w Tucholi.

Ocena wszystkich kontrolowanych podmiotów: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zakres przedmiotowy: zbadaniu i ocenie poddano zagadnienia dotyczące: 1) Organizacja nadzoru nad ochroną przeciwpożarową, 2) Warunki techniczne i ewakuacyjne w obiektach, 3) Wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia techniczne, przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy, 4) Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 5) Realizacja zadań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • niedomykanie się drzwi przeciwpożarowych,
 • brak oddzielenia piwnic drzwiami przeciwpożarowymi,
 • brak klosza na oprawie oświetleniowej w pomieszczeniu magazynowym,
 • składowanie materiałów palnych na korytarzach w piwnicach, na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach technicznych,
 • brak opracowanych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
 • brak oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • brak przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Za najczęstszą przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości, w zakresie naruszenia obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych wskazano „podeszły” wiek budynków, które były wybudowane w oparciu o nieobowiązujące już przepisy budowlane, jak również brak dostatecznej ilości środków finansowych na modernizacje i remonty.

Wnioski i zalecenia:

 • usunąć stwierdzone zaniedbania organizacyjne, porządkowe i eksploatacyjne.
 • wystąpienie do Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy o ujęcie występujących niezgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w planach remontowych i inwestycyjnych.

UZYSKANE EFEKTY KONTROLI.

W wyniku sformułowanych wniosków pokontrolnych, jak również oceny podjętych działań naprawczych osiągnięto następujące skutki zrealizowanych kontroli:

 • w efekcie przeprowadzonych kontroli finansowo-gospodarczych realizacja wniosków sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w wyżej wymienionym zakresie pozwoliła na:
  • osiągnięcie wymiernych rezultatów dotyczących oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi i konkretnego usprawnienia funkcjonowania badanego obszaru,
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pozwalające na szybką identyfikację mienia oraz wskazanie osób odpowiedzialnych, co przekłada się na bardziej oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi,
  • ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia wskazały osobom realizującym zadania z zakresu prawidłowości realizacji inwestycji, jak ważną sprawą jest rzetelne sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych związanych z budową (rzeczywistych obmiarów robót oraz kosztorysów powykonawczych) stanowiącej podstawę dokonanych rozliczeń finansowych.
 • zdyscyplinowano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
 • dokonano aktualizacji wewnętrznych uregulowań prawnych na poziomie lokalnym,
 • wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości wraz z udzieleniem instruktażu funkcjonariuszom / osobom odpowiedzialnym,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat stanu technicznego (z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej) użytkowanych obiektów,
 • wnioski z kontroli będą uwzględniane w programach remontowo – modernizacyjnych obiektów oraz przy tworzeniu planów inwestycyjnych, co umożliwi zaplanowanie odpowiednich działań remontowych i inwestycyjnych mających na celu eliminację występujących nieprawidłowości w takim zakresie jak to jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 01.04.2014
Data publikacji : 02.04.2014
Data modyfikacji : 10.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st.sierż. Paweł Piekarski asystent Zespół Audytu i Analiz Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry