Licencja detektywa

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w czynnościach administracyjnych w sprawach dotyczących licencji detektywa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję o tym, że:

 1. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (zwanej dalej KWP), Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy (adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7);
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  tel. do sekretariatu Wydziału do spraw OIN: 47 751 12 30, faks: 47 751 12 38, e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie czynności administracyjnych w sprawie licencji detektywa, a po jej uzyskaniu prowadzenie czynności weryfikacyjnych w celu ustalenia możliwości zachowania posiadanych uprawnień (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 35 oraz art. 39 ust. 1 i 2 w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, z późn. zm.), art. 75 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096,  z późn. zm.);
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje uprawnienie do uzyskania takich danych, w tym jednostki Policji, prokuratury, sądy, operatorzy pocztowi;
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich;
 6. Dane osobowe osób ubiegających się i posiadających licencje detektywa będą przechowywane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji zadań przez Administratora Danych Osobowych,
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z uwagi na fakt, iż dane osób przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e osobom, których dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody gdyż zgoda taka nie jest wymagana;  
 9. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane. Podanie danych osobowych odbywa się w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. Konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej uprawnień określonych w przepisach prawa;
 11. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Metryczka

Data publikacji : 13.06.2019
Data modyfikacji : 26.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Krzysztof Stefański
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry