Ochrona danych osobowych - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa);
  2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest mł. insp. Wiesław Naumowicz; e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
  3. dane osobowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
  4. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  5. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
  6. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;
  7. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przysługuje prawo żądania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;  
  9. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 23.05.2018
Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Wiesław Naumowicz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry