Tabela opłat - Ochrona osób i mienia - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona osób i mienia

Tabela opłat

WYBRANE STAWKI OPŁAT SKARBOWYCH

PRZEDMIOT
OPŁATY SKARBOWEJ

STAWKA

UWAGI

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE NA LISTĘ: PRACOWNIKÓW KWALIFIKOWANYCH OCHRONY FIZYCZNEJ LUB PRACOWNIKÓW KWALIFIKOWANYCH ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

17,00 zł

 

WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI

10,00 zł

 

 

 

WYDANIE DUPLIAKTU ZEZWOLENIA (POZWOLENIA, KONCESJI) – DOTYCZY WYDANIA DUPLIKATU DECYZJI W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI

24,00 zł

 

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DUPLIKATU, ODPISU, WYCIĄGU, WYPISU LUB KOPII, DOKONANE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ LUB SAMORZĄDOWEJ LUB ARCHIWUM PAŃSTWOWE

OD KAŻDEJ PEŁNEJ LUB ZACZĘTEJ STRONNICY – 5,00 zł

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA

17,00 zł

OPŁATY NIE UISZCZA SIĘ OD PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO MAŁŻONKOWI, WSTĘPNEMU, ZSTĘPNEMU LUB RODZEŃSTWU

ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ DOKONUJE SIĘ NA RACHUNEK:
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY – WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
BANK PEKAO S.A.

NR KONTA: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Terminy przyjmowania interesantów

Metryczka

Data publikacji : 08.06.2011
Data modyfikacji : 07.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek, WPA KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry