K O M U N I K A T - Ochrona osób i mienia - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona osób i mienia

K O M U N I K A T

DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ KURSÓW DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII

Orzeczenia lekarskie i orzeczenia psychologiczne potwierdzające posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - podstawa prawna: art. 31m ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Terminy przejścia kursu doskonalącego, o którym mowa w przepisie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i przedstawienia zaświadczenia o odbyciu tego kursu właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - podstawa prawna: art. 12c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 28.05.2020
Data publikacji : 29.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry