Pozwolenia na broń

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach wydawania zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru lekarzy upoważnionych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję o tym, że:

 1. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (zwanej dalej KWP), Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy (adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7),
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  tel. do sekretariatu Wydziału do spraw OIN: 47 751 12 30, faks: 47 751 12 38, e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie czynności administracyjnych w sprawie osób ubiegających się o wpis i wpisanych do rejestru lekarzy, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich celem wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 15 b ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 roku, poz. 284), art. 75 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.), 
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje uprawnienie do uzyskania takich danych, Dane z rejestru lekarzy umieszczone są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich,
 6. Dane osobowe osób ubiegających się o wpis i wpisanych do rejestru lekarzy upoważnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji zadań przez Administratora Danych Osobowych,
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 8. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z uwagi na fakt, iż dane osób przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera c lub litera e osobom, których dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody gdyż zgoda taka nie jest wymagana,
 9. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane. Podanie danych osobowych odbywa się w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. Konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej uprawnień określonych w przepisach prawa,
 11. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Metryczka

Data publikacji : 13.06.2019
Data modyfikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Krzysztof Stefański
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry