Tabela opłat skarbowych - Pozwolenia na broń - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Tabela opłat skarbowych

Poniższa tabela przedstawia wybrane stawki opłat skarbowych:

PRZEDMIOT OPŁATY SKARBOWEJ

STAWKA

UWAGI

POZWOLENIE NA BROŃ UDZIELANE OSOBIE FIZYCZNEJ

242,00 zł

 

POZWOLENIE NA BROŃ UDZIELANE OSOBIE PRAWNEJ LUB JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1193,00 zł

 

ZMIANA WYDANEGO POZWOLENIA W TRYBIE ART. 155 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

BRAK OPŁATY

 

ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO NABYCIA BRONI

17,00 zł

 

WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY DOPUSZCZONEJ DO POSIADANIA BRONI DLA PRACOWNIKÓW SUFO POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

PIERWSZEGO LUB DRUGIEGO STOPNIA

17,00 zł

 

WYDANIE KARTY REJESTRACYJNEJ BRONI PNEUMATYCZNEJ LUB KARTY REJESTRACYJNEJ BRONI POZBAWIONEJ NA STAŁE CECH UŻYTKOWYCH

82,00 zł

 

WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY BRONI PALNEJ

105,00 zł

 

WYDANIE DUPLIKATU ZEZWOLENIA (POZWOLENIA, KONCESJI) – DOTYCZY KOPII DECYZJI O PRZYZNANIU POZWOLENIA NA BROŃ

24,00 zł

 

 

 

WYDANIE LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI, LEGITYMACJI OSOBY DOPUSZCZONEJ DO POSIADANIA BRONI, ŚWIADECTWA BRONI LUB KARTY REJESTRACYJNEJ BRONI (TYLKO W PRZYPADKU JEJ ZNISZCZENIA LUB UTRATY)

17,00 zł

 

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DUPLIKATU, ODPISU, WYCIĄGU, WYPISU LUB KOPII, DOKONANE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ LUB SAMORZĄDOWEJ LUB ARCHIWUM PAŃSTWOWE

OD KAŻDEJ PEŁNEJ LUB ZACZĘTEJ STRONNICY
-5,00 zł

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA

17,00 zł

OPŁATY NIE UISZCZA SIĘ OD PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO MAŁŻONKOWI, WSTĘPNEMU, ZSTĘPNEMU LUB RODZEŃSTWU

ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ DOKONUJE SIĘ NA RACHUNEK:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY – WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

BANK PEKAO S.A.

NR KONTA: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Więcej informacji 

Metryczka

Data publikacji : 25.10.2010
Data modyfikacji : 03.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek, Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry