Praca dla policjantów

OGŁOSZENIE Nr 1/2019 KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GRUDZIĄDZU

z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GRUDZIĄDZU

§ 1
 
W celu dokonania doboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria: 
1) w zakresie wymagań formalnych - spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
2) w zakresie wymagań pożądanych:
a) co najmniej 8-letni staż służby w Policji,
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowanych przez stanowisko objęte postępowaniem;
3) w zakresie wymagań dodatkowych – posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 
§ 2
 
Oferty kandydatów winny zawierać:
1) CV i list motywacyjny;
2) kopię ostatniej opinii służbowej kandydata ( oryginał do wglądu );
3) potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4) koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.;
5) oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej – załącznik nr 3 do Ogólnego trybu i zasad…(..);
6) oświadczenie kandydata o pozostawaniu /nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska na które aplikuje kandydat – załącznik nr 4 do Ogólnego trybu i zasad…(..);   
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ( oryginały do wglądu );
9) ewentualne kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie z zakresu organizacji, zarzadzania lub organizacji i zarzadzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi (oryginały do wglądu).
 
§ 3
 
Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1) bezpośrednio organizuje, planuje nadzoruje wykonywanie zadań przez Ogniwa Patrolowo-Interwencyjne, Rewiry Dzielnicowych, Zespół Wykroczeń, Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii, Zespół Ochronny, Specjalistę ds. koordynacji służby patrolowej;  Wydziału Prewencji, IV kompanii NPP KWP w Bydgoszczy.
2) organizowanie, nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie  przedsięwzięć prewencyjnych przez Wydział Prewencji i inne komórki organizacyjne KMP w Grudziądzu
3) nadzorowanie oraz wypracowywanie koncepcji dotyczących właściwej organizacji pracy Ogniw Patrolowo – Interwencyjnych, Dzielnicowych, Zespołu ds. Wykroczeń, Zespołu Ochronnego
4) realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych
5) bieżąca ocena efektywności służby prewencyjnej, zagrożeń przestępczością i wykroczeniami, wykorzystania sił i środków oraz właściwego ich rozmieszczenia.
6) nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia, postępowań w sprawach cudzoziemców naruszających porządek prawny RP
7) stałe kontrolowanie dokumentacji osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych do wyjaśnienia, szczególnie w zakresie sposobu dokumentowania zasadności osadzenia i terminowości zwolnień oraz zażaleń do Sądu na zatrzymanie;
8) inicjowanie działań w sprawach kadrowych podległych policjantów, zwłaszcza w zakresie: właściwego doboru na poszczególne stanowiska służbowe, uposażenia, wyróżniania, karania, kierowania na przeszkolenia zawodowe oraz opiniowania
9) organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na wodach. Współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Rybacką i Polskim Związkiem Wędkarskim
10) planowanie i organizowanie współpracy ze Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Służba Ochrony Kolei na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP.
11) prowadzenie postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych oraz skargowych
12) przeprowadzanie okresowych szkoleń z pracownikami pionu prewencji oraz bieżące omawianie stwierdzonych nieprawidłowości w pracy podległych funkcjonariuszy
 
§ 4
 
Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 111, 86-300 Grudziądz w terminie do dnia 25 lutego 2019r., z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji  KMP w Grudziądzu z dopiskiem – „w sekretariacie nie otwierać".
 
§ 5
 
Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia  w Grudziądzu pod nr telefonu linia służbowa 7545218 lub linia miejska (56)45-13-218 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl  w zakładce Sprawy kadrowo - szkoleniowe, w banerze: Postępowanie kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe w Policji. 
 
§ 6
 
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 24 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 11.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
INSP. DARIUSZ KNOFF
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy

Nawigacja

do góry