Ogłoszenie nr 1/2020. KWP w Bydgoszczy. - Praca dla policjantów - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca dla policjantów

Ogłoszenie nr 1/2020. KWP w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie doboru na stanowisko p.o. specjalisty Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:
 1. w zakresie wymagań niezbędnych:
  • spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. 2007 nr 123 poz. 857),
 2. w zakresie wymagań pożądanych:
  • co najmniej 10 - letni staż służby w Policji,
  • wykształcenie wyższe - preferowane prawnicze lub administracyjne,
  • kwalifikacje wyższe zawodowe,
  • znajomość przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 nr 185 poz. 1092), Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43),
  • umiejętności biegłej obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  • prawo jazdy (min. kat. B) oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdów,
  • dyspozycyjność, samodzielność,
  • umiejętność pracy w zespole oraz w sytuacjach stresowych.
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność redagowania pism urzędowych.
Do podstawowych zadań realizowanych na tym stanowisku należy:
 
 • przygotowywanie i prowadzenie kontroli w oparciu o przepisu ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej oraz Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43),
 • prowadzenie czynności wyjaśniających dotyczących informacji o naruszeniach prawa lub dyscypliny służbowej przez policjantów lub pracowników Policji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
 • dokumentowanie i opracowywanie wniosków oraz zaleceń mających na celu eliminowanie stwierdzonych uchybień w działalności jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwienia skarg i wniosków należących do właściwości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków zgłaszających się bezpośrednio do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, udzielanie im właściwych informacji i dokumentowanie zgłoszonych skarg i wniosków.  
 
Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu, o czym zostaną powiadomieni telefoniczne.
 
Postępowanie kwalifikacyjne:   
 • test wiedzy z zakresu znajomości przepisów, w szczególności: ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 161), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 nr 185 poz. 1092), Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad    i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43),
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (list motywacyjny, CV) w sekretariacie  Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w terminie do 7 lutego 2020 roku.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 751 50 40 (sekretariat wydziału). 

Metryczka

Data wytworzenia : 22.01.2020
Data publikacji : 22.01.2020
Data modyfikacji : 29.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Wojciech Jurgielski Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk

Nawigacja

do góry