Archiwum ogłoszeń 2017 - 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 1/2017 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŚWIECIU z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚWIECIU

§ 1

W celu dokonania doboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego. O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

1. w zakresie wymagań formalnych - spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);

2. w zakresie wymagań pożądanych:

 • co najmniej 8-letni staż służby w Policji,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowanych przez stanowisko objęte postępowaniem;

3. w zakresie wymagań dodatkowych – posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

§ 2

Oferty kandydatów winny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu );
 3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
 4. koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.;
 5. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej – załącznik nr 3 do Ogólnego trybu i zasad…(..);
 6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu /nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska na które aplikuje kandydat – załącznik nr 4 do Ogólnego trybu i zasad…(..);   
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ( oryginały do wglądu );
 9. ewentualne kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie z zakresu organizacji, zarzadzania lub organizacji i zarzadzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi (oryginały do wglądu).

§ 3

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy dochodzeniowo-śledczej podległych funkcjonariuszy;
 2. bezpośrednie nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa i udzielanie pomocy w ich prowadzeniu;
 3. współdziałanie i wykonywanie poleceń organów nadzoru procesowego w przypadkach przewidzianych prawem;
 4. opracowywanie okresowych analiz i harmonogramów pracy uwzględniających zasadnicze problemy i przedsięwzięcia zawodowe wynikające z analizy stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 5. nadzorowanie prawidłowego przebiegu postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległych policjantów;
 6. w przypadku zaistnienia poważnych przestępstw uczestniczenie wraz z grupą operacyjno-dochodzeniową w czynnościach na miejscu zdarzenia w celu prawidłowego zabezpieczenia śladów, dowodów, ewentualne kierowanie działaniami pościgowymi;
 7. stałe kontrolowanie dokumentacji osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wyjaśnienia, szczególnie w zakresie sposobu dokumentowania zasadności osadzenia i terminowości zwolnień oraz zażaleń do Sądu na zatrzymanie;
 8. nadzór nad prawidłowym przebiegiem przyjmowania zawiadomień o przestępstwach od obywateli, nadawanie im właściwego biegu, zlecania czynności w trybie art. 308 kpk i przydziału poszczególnym pracownikom dochodzeń doprowadzenia po określeniu ich kwalifikacji prawnej;
 9. nadzór nad poprawnym i terminowym sposobem sporządzania i przekazywania druków statystycznych KSIP i ERCDŚ do sekretariatu WK i komórki informatyki;
 10. przeprowadzanie okresowych szkoleń z pracownikami pionu dochodzeniowego oraz bieżące omawianie stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach.

§ 4

Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 153, 86-100 Świecie w terminie do dnia 21 sierpnia 2017r., z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Świeciu z dopiskiem – „w sekretariacie nie otwierać".

§ 5

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Ogólnym KPP w Świeciu pod nr telefonu  7525 204 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 21 września 2017 r.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 03.08.2017
Data publikacji : 04.08.2017
Data modyfikacji : 04.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ŚWIECIU MŁ.INSP. ROBERT OLSZEWSKI|
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry