Archiwum ogłoszeń 2020-2021 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 06/2021, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: lakiernik samochodowy Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

Wymagane wykształcenie: zawodowe

1 etat

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • Prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane na stanowisku pracy:

 • Staż pracy na stanowisku lakiernika samochodowego co najmniej 2 lata
 • Doświadczenie w lakierowaniu nadwozi i jego elementów różnymi lakierami
 • Zdolności manualne
 • Spostrzegawczość i dokładność
 • Zdolność dokreatywnego myślenia

Podstawowe zadania na stanowisku :

 • Ustalanie zakresu naprawy lakierniczej
 • Kompleksowa naprawa lakiernicza pojazdów samochodowych na podstawie kart pracy lub kosztorysów z firm ubezpieczeniowych; w tym m.in. przygotowanie pojazdu do naprawy, dobranie koloru lakieru, wygładzanie z chropowatości, malowanie podkładowe, suszenie powłok, polerowanie po utwardzeniu, lakierowanie właściwe, nakładanie natryskowe powłoki lakierniczej na przygotowaną powierzchnię
 • Oklejanie nadwozia foliami z oznakowaniem policyjnym
 • Utrzymanie urządzeń i narzędzi lakierniczych w wysokiej sprawności
 • Rozliczanie się z magazynem części i akcesoriów samochodowych z pobranych części, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania naprawy lub obsługi
 • Odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwej naprawy sprzętu transportowego
 • Udział w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy i premiowania

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie życiorysu i listu motywacyjnego oraz następujących dokumentów:

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kursy, szkolenia)
 • Kopieświadectw pracy
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY

– stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji  w Bydgoszczy
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).

 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO).

 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji(m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).

 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu,o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dokumenty kandydaci powinni składać w terminie do 30. 04. 2021 r.na adres :

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz    

z dopiskiem „lakiernik samochodowy SWT WT”

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 01.04.2021
Data publikacji : 06.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Burchardt-Komorowska Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry