Archiwum ogłoszeń 2020-2021 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 12/2021, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy technik Zespołu Archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy

Wymagane wykształcenie: średnie

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • 2 lata stażu pracy
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub zgoda na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • komunikatywność
 • znajomość obsługi komputera
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe na stanowisku:

 • umiejętność pracy w zespole

Zadania na stanowisku :

 1. prowadzenie, obsługa i konserwacja zasobu archiwalnego KWP w Bydgoszczy, przygotowywanie opinii, zaświadczeń i projektów odpowiedzi do instytucji
 2. przyjmowanie z jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KWP spływających bieżąco akt, po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego, składu, spisów zawartości i innych wymaganych dokumentów
 3. udostępnianie materiałów archiwalnych upoważnionym osobom i instytucjom
 4. bieżące uzupełnianie, wymiana zniszczonych dokumentów
 5. przygotowywanie materiałów do brakowania, sporządzanie protokołów brakowania i innych wymaganych dokumentów
 6. udzielanie instruktażu w zakresie poprawności opracowywania materiałów i spisów przekazywanych do archiwum, w tym nadawanie kategorii archiwalnych
 7. przygotowywanie dokumentacji wytworzonej w Zespole Archiwum do archiwizacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

 • kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie i posiadane kwalifikacje, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopią poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne".

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek                     

i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Przewidywane wynagrodzenie wynosi około 2900,- zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

 

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY

– stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji  w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).
 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO).
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji(m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu,o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dokumenty kandydaci powinni składać w terminie do 31.05.2021 r. na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich  7

85-090 Bydgoszcz    

z dopiskiem „starszy technik”

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie nr 12/2021, POZ.
  Data publikacji : 06.05.2021 10:00
  (docx 18.69 KB)
  Data modyfikacji : 25.05.2021 14:49
  Ogłoszenie nr 12/2021, POZ - plik dostępny cyfrowo.

Metryczka

Data wytworzenia : 05.05.2021
Data publikacji : 06.05.2021
Data modyfikacji : 25.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Burchardt-Komorowska Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry