Archiwum ogłoszeń 2020-2021 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 6/2021, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: lakiernik samochodowy Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

Wymagane wykształcenie: zawodowe
1 etat
 
Wymagania niezbędne na stanowisku:
 • Prawo jazdy kat. B
Wymagania pożądane na stanowisku pracy:
 • Staż pracy na stanowisku lakiernika samochodowego co najmniej 2 lata
 • Doświadczenie w lakierowaniu nadwozi i jego elementów różnymi lakierami
 • Zdolności manualne
 • Spostrzegawczość i dokładność
 • Zdolność do  kreatywnego myślenia
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Ustalanie zakresu naprawy lakierniczej
 • Kompleksowa naprawa lakiernicza pojazdów samochodowych na podstawie kart pracy lub kosztorysów z firm ubezpieczeniowych; w tym m.in. przygotowanie pojazdu do naprawy, dobranie koloru lakieru, wygładzanie z chropowatości, malowanie podkładowe, suszenie powłok, polerowanie po utwardzeniu, lakierowanie właściwe, nakładanie natryskowe powłoki lakierniczej na przygotowaną powierzchnię
 • Oklejanie nadwozia foliami z oznakowaniem policyjnym
 • Utrzymanie urządzeń i narzędzi lakierniczych w wysokiej sprawności
 • Rozliczanie się z magazynem części i akcesoriów samochodowych z pobranych części, podzespołów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania naprawy lub obsługi 
 • Odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwej naprawy sprzętu transportowego
 • Udział w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy i premiowania
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie życiorysu i listu motywacyjnego oraz następujących dokumentów:
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kursy, szkolenia)
 • Kopieświadectw pracy
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). 
Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
 
 
 
„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY 
– stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania”
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji  w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).
 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: RODO).
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. 
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji  (m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu,  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Dokumenty kandydaci powinni składać w terminie do 30. 06. 2021 r. na adres :
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz     
z dopiskiem „lakiernik samochodowy SWT WT”

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2021
Data modyfikacji : 25.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Burchardt-Komorowska, Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry