Archiwum ogłoszeń 2020-2021 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 14/2021, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: robotnik gospodarczy Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

        Wykształcenie: podstawowe

        1 etat 

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. umiejętność pracy zespołowej
 2. umiejętność organizowania pracy własnej
 3. umiejętność przewidywania i szybkiego działania

Wymagania pożądane na stanowisku:

1. wykształcenie zawodowe

2. prawo jazdy kat. B

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. utrzymywanie w ciągłym porządku i czystości terenów należących do KWP,w szczególności
 2. sprzątanie liści w okresie jesiennym
 3. odśnieżanie przejść i sypanie piaskiem w okresie zimowym (we wczesnych godzinach rannych)
 4. koszenie terenów zielonych podległych KWP
 5. zamiataniem chodników i placów
 6. przenoszenie, wnoszenie sprzętu gospodarczego, kwaterunkowego i innych materiałów
 7. załadunek i rozładunek sprzętu kwaterunkowego (oraz innych materiałów) dostarczanych lub ekspediowanych środkami transportu z i do KWP
 8. udział w pracach związanych z odśnieżaniem obiektów KWP w Bydgoszczy w okresie zimowym (zależnie od potrzeb)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

Kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY

– stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).

 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail:iod.kwp@bg.policja.gov.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO).

 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji(m. in. wizerunku, informacjio niepełnosprawności, adresu e-mail).

 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu,o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do 30.07.2021 r. pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

Z dopiskiem „robotnik gospodarczy – Wydział Inwestycji i Remontów ”

 

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 02.07.2021
Data publikacji : 05.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Burchardt-Komorowska Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry