Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 4/2016 BIP KPRM 178736. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: administrowania systemów i tworzenia aplikacji informatycznych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie aplikacji w technologiach webowych,
 • realizowanie nadzoru autorskiego i administracyjno-technicznego nad stworzonymi aplikacjami,
 • administrowanie aplikacjami użytkowanymi w pionie Sztabu Policji oraz aplikacją SESPOL w zakresie konfiguracji, modyfikacji i aktualizacji,
 • prowadzenie szkoleń i przygotowywanie dokumentacji dla administratorów i użytkowników wdrażanych i administrowanych systemów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań modernizacyjnych.

Wymiar etatu 1 etat 
Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
 

Warunki pracy:

 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych; istnieje możliwość wyjazdów służbowych; wymagająca ciągłych kontaktów 
  • z użytkownikami wewnętrznymi oraz w niewielkim zakresie z instytucjami i firmami zewnętrznymi; przewiduje się możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych i w trakcie publicznych prezentacji; przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy; niezwiązana z wysiłkiem fizycznym;
 • organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego; budynek wyposażony w windę, podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, jednakże na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych; zachodzi konieczność poruszania się po obiektach, w których brak jest wind i podjazdów;
 • inne: - 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • niezbędne:
  • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym,
  • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 3 miesiące pracy w charakterze informatyka lub teleinformatyka
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
   • wiedza dotycząca administrowania systemami Linux, Windows Server oraz bazami SQL,
   • znajomość zagadnień dotyczących administrowania stron WWW,
   • znajomość języków programowania w technologiach webowych i bazodanowych,
   • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
   • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów i argumentowania,
   • asertywność, komunikatywność oraz zdolność analitycznego myślenia.​
  • dodatkowe:
   • wykształcenie : wyższe o profilu informatycznym, specjalność – programowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy składać w terminie do 8.04.2016 r. pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 178736

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2750 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 4/2016, BIP KPRM 178736

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 10.03.2016
Data modyfikacji : 10.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry