Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 1/2016, BIP KPRM 178766. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy referent Sekcji Ogólnej Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy do spraw: promocji i multimediów

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów graficznych i multimedialnych w celu realizacji działań promocyjnych,
 • opracowywanie tekstów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w celu zapewnienia właściwej formy przekazywanych treści,
 • przygotowywanie zapytań ofertowych oraz konkursów na wybór wykonawców w celu wyłonienia właściwego wykonawcy zleceń związanych z promocją urzędu,
 • współadministrowanie portalami społecznościowymi: „SZTUKI WYBORU” Facebook, YouTube, Twitter w celu realizacji działań promocyjnych i multimedialnych,
 • uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez wydział związanych z organizacją imprez okolicznościowych w tym techniczna obsługa uroczystości oraz montaż utrwalonych materiałów multimedialnych.

 

wymiar etatu 1 etat

miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

 

Warunki pracy

 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • możliwość pracy poza siedzibą urzędu, sporadycznie wysiłek fizyczny,
 • organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, brak windy w części budynku, gdzie usytuowane jest miejsce pracy,
 • inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 m-cy pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • znajomość obsługi programów graficznych,
 • umiejętność tworzenia projektów multimedialnych,

wymagania dodatkowe:

 • przeszkolenie w zakresie tworzenia multimediów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • złożenie pracy zrealizowanej przez kandydata wg następujących założeń:
 • maksymalnie 1 minuta materiału filmowego typu "showreel" przedstawiająca umiejętności kandydata z zakresu obsługi kamery i oprogramowania - spis użytego oprogramowania, spis kamer, na których materiał został zarejestrowany, wskazanie własnego autorstwa przy użytych pracach zbiorowych
 • Infografika - "Dlaczego chcę promować dobry wizerunek Policji?" - format A4, infografika zawiera: źródła materiałów graficznych, użyte oprogramowanie.
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do 21.03.2016 r. pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 178766

 

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2000,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2014 r. poz. 1111, ze zm.).

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 1/2016, BIP KPRM 178766

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy referent Sekcji Ogólnej Wydziału Komunikacji Społecznej

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: anulowano nabór

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 11.03.2016
Data modyfikacji : 11.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry