Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 3/2016 BIP KPRM 180318. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista Sekcji Nieruchomości i Remontów Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy. do spraw: realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. 2014 poz.1111 ze zm.).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i rozliczanie powierzonych zadań remontowych lub inwestycyjnych w branży budowlanej,
 • dla potrzeb małych remontów czy modernizacji, nie wymagających opracowania dokumentacji budowlanej branży budowlanej, rozpoznawanie najpilniejszych potrzeb i samodzielne przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiar i kosztorysów inwestorskich,
 • przygotowywanie zadań do realizacji i uczestniczenie w procedurach o zamówienie publiczne, współtworzenie części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
 • dokonywanie przeglądów technicznych, sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych kontroli nieruchomości, będących w trwałym zarządzie KWP,
 • rozpoznawanie na bieżąco rynku firm wykonawczych, asortymentu materiałów budowlanych, ich dostępności i ceny, śledzenie nowości technicznych oraz zapoznawanie z obowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie, każdorazowo po zakończeniu prowadzonego zadania remontowego lub inwestycyjnego, aktualizacji karty danego obiektu.

wymiar etatu 1 etat

 

miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Kijowska 5

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Warunki pracy

 

 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe związane z kontrolą i nadzorem robót budowlanych w jednostkach policji w województwie kujawsko-pomorskim,

 

 • organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

praca z wykorzystaniem komputera, aparatu fotograficznego i miernika laserowego; nadzór i kontrola robót bezpośrednio na budowach, na wysokościach i w zagłębieniach; bariery architektoniczne tworzone w trakcie wykonywania remontów obiektów policyjnych oraz budowy nowych obiektów.

inne: 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

 • niezbędne:

 

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym,

doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • obsługa pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • znajomość wykonywania kosztorysów inwestorskich,
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
 • dobra organizacja pracy,

dodatkowe:

wykształcenie: -

pozostałe wymagania dodatkowe: -

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 •  kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

Dokumenty należy składać w terminie do 6.05.2016 r. pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 180318

 

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 3900 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2014 Nr 1111, ze zm.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynik naboru:
Ogłoszenie numer: KWP 3/2016, BIP KPRM 180318
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stanowisko: starszy specjalista, Sekcja Nieruchomości i Remontów, 
Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy 
Status ogłoszenia: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 22.04.2016
Data publikacji : 26.04.2016
Data modyfikacji : 21.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry