Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 5/2016 BIP KPRM 180777. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy do spraw: funkcjonowania sieci teleinformatycznych oraz realizacji zamówień na sprzęt, materiały i usługi teleinformatyczne

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru konserwacyjno-technicznego sieci teleinformatycznej garnizonu kujawsko-pomorskiego,
 • opracowywanie założeń do projektów instalacji sieci strukturalnej,
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień publicznych na dostawę sprzętu, materiałów i usług z zakresu łączności i informatyki,
 • inicjowanie i prowadzenie działań modernizacyjnych,
 • uczestnictwo w konferencjach, prezentacjach poświęconych zagadnieniom technicznym związanym z nowościami w dziedzinie teleinformatyki, 

wymiar etatu 1 etat
miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 
Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Warunki pracy

•    warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, sporadycznie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Praca  wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe wyjazdy służbowe. Wymaga częstych kontaktów  telefonicznych, mailowych, bezpośrednich.

•    organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oraz z wykorzystaniem urządzeń pomiarowo-kontrolnych. W budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda osobowa oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

•    inne: 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

•    niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym
doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 m-cy praca w obszarze teleinformatycznym – administracja sieci teleinformatycznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • konfiguracja urządzeń sieciowych,
 • rozwiązywanie problemów technicznych,
 • wiedza z zakresu topologii sieci,
 • komunikatywność, asertywność i umiejętność argumentowania,
 • umiejętność współpracy, pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • 6 m-cy praktyki lub pracy w zakresie przeprowadzania projektów teleinformatycznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY) 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów,


Dokumenty należy składać w terminie do 20.05.2016 r. pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 180777

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2800,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 5/2016, BIP KPRM 180777

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Damian Maciejewski

Miejsce zamieszkania: Janikowo

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 10.05.2016
Data modyfikacji : 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry