Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 8/2016 BIP KPRM 180869. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: administrowania systemów i tworzenia aplikacji informatycznych

 miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie aplikacji w technologiach webowych,
 • realizowanie nadzoru autorskiego i administracyjno-technicznego nad stworzonymi aplikacjami,
 • administrowanie aplikacjami użytkowanymi w pionie Sztabu Policji oraz aplikacją SESPOL w zakresie konfiguracji, modyfikacji i aktualizacji,
 • prowadzenie szkoleń i przygotowywanie dokumentacji dla administratorów i użytkowników wdrażanych i administrowanych systemów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań modernizacyjnych.

Wymiar etatu 1 etat 
Miejsce wykonywania pracy:


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz


Warunki pracy:

•    warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych; istnieje możliwość wyjazdów służbowych; wymagająca ciągłych kontaktów 
z użytkownikami wewnętrznymi oraz w niewielkim zakresie z instytucjami i firmami zewnętrznymi; przewiduje się możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych i w trakcie publicznych prezentacji; przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy; niezwiązana z wysiłkiem fizycznym;

•    organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego; budynek wyposażony w windę, podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, jednakże na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych; zachodzi konieczność poruszania się po obiektach, w których brak jest wind i podjazdów;

•    inne: - 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

•    niezbędne:

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym,

doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 3 miesiące pracy w charakterze informatyka lub teleinformatyka

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza dotycząca administrowania systemami Linux, Windows Server oraz bazami SQL,
 • znajomość zagadnień dotyczących administrowania stron WWW,
 • znajomość języków programowania w technologiach webowych i bazodanowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów i argumentowania,
 • asertywność, komunikatywność oraz zdolność analitycznego myślenia.

•    dodatkowe:

wykształcenie : wyższe o profilu informatycznym, specjalność – programowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Dokumenty należy składać w terminie do 31.05.2016 r. pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 180869

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2750 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 8/2016, BIP KPRM 180869

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: brak ofert kandydatek/kandydatów

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.06.2016
Data modyfikacji : 18.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry