Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 9/2016 BIP KPRM 20. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: kadrowych policjantów

9/2016 BIP KPRM 20


Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji w Wydziale Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
do spraw: kadrowych policjantów

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Warunki pracy:

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy, praca wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe wyjazdy służbowe, wymaga częstych kontaktów  telefonicznych, mailowych, bezpośrednich; 
nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda 
i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań:
- sprawdzanie i opiniowanie wniosków i raportów, sporządzanie projektów wniosków, decyzji i innych dokumentów wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
- załatwianie korespondencji związanej z działalnością kadrową
- opiniowanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji w ramach II instancji
- wspomaganie działalności komórek kadrowych jednostek organizacyjnych Policji woj. kuj.-pom.
- przygotowywanie analiz, meldunków oraz zestawień statystycznych dotyczących sytuacji kadrowej i innych spraw kadrowych

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym lub ZZL
- doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 1 rok pracy w kadrach
- dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
- umiejętność stosowania prawa w praktyce
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia:
- życiorys/cv i list motywacyjny
-    kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
-    kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
-    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
-kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI 
W BYDGOSZCZY)


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać 
z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do:10.06.2016 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 20

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2290 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 9/2016, BIP KPRM 20

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia  KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Edyta Różewicka

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 01.06.2016
Data modyfikacji : 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry