Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 7/2016 BIP KPRM 32. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy do spraw: realizacji zadań wynikających ze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych

07/2016  BIP KPRM  32

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy
do spraw: realizacji zadań wynikających ze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

 • praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy, praca  wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe wyjazdy służbowe, wymaga częstych kontaktów  telefonicznych, mailowych, bezpośrednich; 
 • nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań:

 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • zamieszczanie ogłoszenia w UOPWE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i w siedzibie urzędu,
 • zwracanie wadium wykonawcom
 • właściwa interpretacja przepisów i aktów prawnych
 • współpraca z pracownikami różnych komórek KWP w celu poprawnego stosowania przepisów związanych z realizacją zamówień publicznych
 • opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • wykonywanie innych zadań zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym, technicznym lub ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 1 rok w obszarze związanym z prowadzeniem postępowań przetargowych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • znajomość przepisów dot. zamówień publicznych i umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • komunikatywność i umiejętności redakcyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • kursy specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność negocjowania oraz analitycznego myślenia,
 • roczne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań przetargowych,

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć do: 13 czerwca 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Powstańców Wielkopolskich 7 
85 – 090 Bydgoszcz 
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 32


Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2500,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505).

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 7/2016, BIP KPRM 32

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.06.2016
Data modyfikacji : 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry