Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 6/2016 BIP KPRM 79. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista Zespołu ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy

6/2016 BIP KPRM 79

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista Zespołu ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia
KWP w Bydgoszczy
do spraw: doboru do służby w Policji

Miejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Poniatowskiego 3
85-090 Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

 • praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy, wiąże się z wystąpieniami publicznymi oraz reprezentacją urzędu, możliwe wyjazdy służbowe, wymaga częstych kontaktów  telefonicznych, mailowych, bezpośrednich;
 • nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, w budynku stanowiącym miejsce pracy nie ma podjazdów, a wewnątrz budynku nie ma wind. 


Zakres zadań:

 • realizacja czynności w ramach prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji,
 • wykonywanie i opracowywanie zleconej korespondencji związanej z doborem do służby w Policji oraz rezerwą kadrową
 • udział w rozmowach kwalifikacyjnych, kompletowanie dokumentów
 • współpraca z komórkami kadrowymi oraz z innymi instytucjami w zakresie doboru do Policji
 • przygotowanie analiz, sprawozdań i opracowań statystycznych w zakresie doboru do służby w Policji
 • prowadzenie działalności informacyjnej na temat zasad i procedur doboru do służby w Policji
 • monitorowanie stanu etatowego i osobowego jednostek organizacyjnych Policji woj. kujawsko-pomorskiego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym lub ZZL
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 1 rok w obszarze związanym z obsługą kadrową
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • znajomość pakietu MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć do: 13 czerwca 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Powstańców Wielkopolskich 7 
85 – 090 Bydgoszcz 
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 79

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2200,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505).

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 6/2016, BIP KPRM 79

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Zespołu ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Karolina Bończyk-Split

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.06.2016
Data modyfikacji : 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry