Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 10/2016 BIP KPRM 531. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole Administratorów w Wydziale Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: administrowania systemów i tworzenia aplikacji informatycznych

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:
praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych; istnieje możliwość wyjazdów służbowych, wymagająca ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi oraz w niewielkim zakresie z instytucjami i firmami zewnętrznymi, przewiduje się możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych i w trakcie publicznych prezentacji, przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy, praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, budynek wyposażony w windę, podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, jednakże na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, zachodzi konieczność poruszania się po obiektach, w których brak jest wind i podjazdów;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie aplikacji w technologiach webowych,
 • realizowanie nadzoru autorskiego i administracyjno-technicznego nad stworzonymi aplikacjami,
 • administrowanie aplikacjami użytkowanymi w pionie Sztabu Policji oraz aplikacją SESPOL w zakresie konfiguracji, modyfikacji i aktualizacji,
 • prowadzenie szkoleń i przygotowywanie dokumentacji dla administratorów i użytkowników wdrażanych i administrowanych systemów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań modernizacyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym,
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w charakterze informatyka lub teleinformatyka
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza dotycząca administrowania systemami Linux, Windows Server oraz bazami SQL,
 • znajomość zagadnień dotyczących administrowania stron WWW,
 • znajomość języków programowania w technologiach webowych i bazodanowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów i argumentowania,
 • asertywność, komunikatywność oraz zdolność analitycznego myślenia,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 •  korzystanie z pełni praw publicznych
 •  nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym, specjalność – programowanie.

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 14.07.2016 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie KPRM nr 531

Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2750 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 10/2016, BIP KPRM 531

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista w Zespole Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Mirosław Nejman

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

.....................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie numer: KWP 10/2016, BIP KPRM 531

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista w Zespole Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.06.2016
Data modyfikacji : 17.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry