Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 12/2016 BIP KPRM 2806. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: inspektor w Sekcji Księgowości Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy do spraw: ewidencjonowania w księgach rachunkowych zjawisk gospodarczych

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Warunki pracy:

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy, praca  wymaga kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań:

 • prowadzenie ewidencji oraz uzgadnianie rozrachunków z tytułu należności dochodów budżetowych
 • ewidencjonowanie danych dotyczących pogotowia kasowego jednostek KMP i KPP
 • sporządzanie informacji dla właściwej komórki organizacyjnej o wszczęcie windykacji w zakresie należności przeterminowanych
 • sporządzanie informacji o liczbie dłużników w zakresie ewidencjonowanych należności

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w księgowości
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość przepisów dot. rachunkowości i umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 30.08.2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz


z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej
ogłoszenie nr 2806

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2100,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 12/2016, BIP KPRM 2806

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: inspektor, Sekcja Księgowości, Wydział Finansów KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Karolina Kubacka

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 25.08.2016
Data modyfikacji : 18.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry