Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 13/2016 BIP KPRM 3420. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor w Sekcji Wsparcia Technicznego, Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: rozliczeń napraw pojazdów służbowych

Miejsce wykonywania pracy: 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Iławska 1
85-720 Bydgoszcz

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

praca polegająca na wykonywaniu czynności administracyjno-biurowych związanych  głównie z pracą przy komputerze, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze w pokoju biurowym warsztatu samochodowego, korzystanie z komputera, drukarki, faxu, budynek warsztatowy nie posiada windy i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań:

 • sporządzanie not księgowych oraz obciążeniowych za naprawy pojazdów w stacji obsługi
 • kontrola i archiwizacja dokumentacji magazynowej
 • sporządzanie kosztorysów napraw powypadkowych
 • nadzór nad konserwacją, naprawą i dokumentacją dozorową urządzeń podległych jednostek Policji
 • rozliczanie materiałów pędnych i smarów zużytych na potrzeby stacji obsługi
 • prowadzenie ewidencji kart pracy oraz przepracowanych godzin
 • prowadzenie ewidencji sprzętu znajdującego się w narzędziowni stacji obsługi

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 1 rok w branży motoryzacyjnej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i rozwiązywania problemów
 • obsługa programów komputerowych: magazynowych, biurowych (MS Office), poczty
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie o profilu technicznym
 • uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2016 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 3420

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2240 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 13/2016, BIP KPRM 3420

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: inspektor, Sekcja Wsparcia Technicznego, Wydział Transportu

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Sebastian Harczyński

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 16.09.2016
Data modyfikacji : 27.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry