Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 14/2016 BIP KPRM 5578. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy referent Sekcji Pozwoleń na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: pozwoleń na broń

Miejsce wykonywania pracy: 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:
praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy, praca  wymaga kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniu pracy są schody – brak podjazdu.

Zakres zadań:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach broni
 • uczestnictwo w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej depozytu broni
 • systematyczne prowadzenie i aktualizacja bazy danych w celu prowadzenia postępowań i sprawowania właściwego nadzoru nad realizacją praw i obowiązków stron związanych z posiadaniem broni
 • przyjmowanie interesantów 
 • ewidencjonowanie obiegu dokumentów jawnych
 • przekazywanie do archiwum odpowiednio przygotowanych akt spraw ostatecznie załatwionych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: -
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • komunikatywność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i rozwiązywania problemów, osiągania założonych celów, ustalania hierarchii wykonywanych zadań i ich terminowej realizacji, organizowania pracy własnej
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność obsługi Microsoft Office, Open Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego 
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 3 miesięczne w pracy biurowej
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego, ustawy o broni i amunicji i przepisów wykonawczych oraz orzecznictwa

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do: 8.12.2016 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 5578

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2050,- zł + dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1345).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 14/2016, BIP KPRM 5578

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy referent Sekcji Pozwoleń na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Barbara Ropejko

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 28.11.2016
Data modyfikacji : 08.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry