Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie 20/2016 BIP KPRM 5977. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Sekcji Nieruchomości i Remontów Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy do spraw: realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Kijowska 5

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe związane z kontrolą i nadzorem robót budowlanych w jednostkach policji w województwie kujawsko-pomorskim, praca z wykorzystaniem komputera, aparatu fotograficznego i miernika laserowego; nadzór i kontrola robót bezpośrednio na budowach, na wysokościach i w zagłębieniach; bariery architektoniczne tworzone w trakcie wykonywania remontów obiektów policyjnych oraz budowy nowych obiektów

Zakres zadań:

 • nadzorowanie i rozliczanie powierzonych zadań remontowych lub inwestycyjnych w branży budowlanejdla potrzeb małych remontów czy modernizacji, nie wymagających opracowania dokumentacji budowlanej branży budowlanej, rozpoznawanie najpilniejszych potrzeb i samodzielne przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiar  i kosztorysów inwestorskich
 • przygotowywanie zadań do realizacji i uczestniczenie w procedurach o zamówienie publiczne, współtworzenie części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej
 • dokonywanie przeglądów technicznych, sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych kontroli nieruchomości, będących  w trwałym zarządzie KWP
 • rozpoznawanie na bieżąco rynku firm wykonawczych, asortymentu materiałów budowlanych, ich dostępności i ceny, śledzenie nowości technicznych oraz zapoznawanie z obowiązującymi przepisami
 • dokonywanie, każdorazowo po zakończeniu prowadzonego zadania remontowego lub inwestycyjnego, aktualizacji karty danego obiektu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • obsługa pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego
 • znajomość wykonywania kosztorysów inwestorskich
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • dobra organizacja pracy
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe: -

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość  języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 12.12.2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 5977


Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 3900,00 zł + dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1345). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 20/2016, BIP KPRM 5977

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Sekcji Nieruchomości i Remontów Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór anulowany

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 01.12.2016
Data publikacji : 02.12.2016
Data modyfikacji : 22.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry