Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie 15/2016 BIP KPRM 6190. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Zespołu Dyżurnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: systemów informatycznych, telegrafii, telekopii i szyfrów

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

 • praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy, praca wymaga kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich, prowadzenia szkoleń, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jednakże zachodzi konieczność poruszania się po obiektach, w których brak jest wind i podjazdów,

Zakres zadań:

 • obsługa systemu komputerowego w celu zagwarantowania jego prawidłowego funkcjonowania,
 • sprawdzanie jakości gromadzonych i przetwarzanych przez podległe jednostki Policji informacji dotyczących zaistniałych i realizowanych zdarzeń,
 • przyjmowanie, analizowanie, weryfikacja i przesyłanie, przy wykorzystaniu technicznych środków łączności, korespondencji adresowanej do KWP w Bydgoszczy, jednostek podległych i jednostek współdziałających,
 • przyjmowanie, przetwarzanie i przesyłanie korespondencji niejawnej wpływającej i wysyłanej z KWP w Bydgoszczy, przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń,
 • wykonywanie analiz zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii właściwej reakcji na wydarzenia i poprawności wpisywanych informacji,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie,
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 miesięcy w obszarze pracy biurowej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • umiejętność obsługi urządzeń telekomunikacyjnych,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

-

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.,
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne",
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 19.12.2016 r.

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 6190


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2400,00 zł + dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1345). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 15/2016, BIP KPRM 6190

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy inspektor w Zespole Dyżurnych Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Marta Ambroziak

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 05.12.2016
Data publikacji : 09.12.2016
Data modyfikacji : 13.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry