Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie 19/2016 BIP KPRM 7670. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista Sekcji ds. Budżetu Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: obsługi finansowej jednostki

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz


Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz


Wymiar etatu: 1 etat

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Warunki pracy:

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy, nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jednak zachodzi konieczność poruszania się po innych obiektach, które nie posiadają wind


Zakres zadań:

 • sprawdzanie poprawności naliczania świadczeń i należności funkcjonariuszy
 • prowadzenie obsługi finansowej funduszu operacyjnego w zakresie planowania, sprawozdawczości, realizacji przychodów i wydatków
 • weryfikowanie poprawności sporządzanych przelewów
 • dokonywanie rozliczeń ekspertyz kryminalistycznych, naliczanie należności biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach uzyskanych przez biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych
 • realizacja zobowiązań jednostki, po merytorycznym opracowaniu przez wydziały zaopatrujące
 • sporządzanie na podstawie zatwierdzonych dokumentów, zapotrzebowania na środki finansowe podejmowane do kasy
 • wystawia deklaracje depozytowe

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym, matematycznym, statystycznym
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z obsługą finansową podmiotu gospodarczego lub jednostki sfery finansów publicznych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność przekazywania informacji
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe: -

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
  • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"
  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 06.02.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 7670


Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2100,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2016 r. poz. 1345, ze zm.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 19/2016, BIP KPRM 7670

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista w Sekcji ds. Budżetu Wydziału Finansów

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Joanna Kolberg

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie 19/2016 BIP KPRM 7670.
  Data publikacji : 20.01.2017 10:00
  (pdf 659.81 KB)
  Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista Sekcji ds. Budżetu Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: obsługi finansowej jednostki
 • Kwestionariusz dla kandydata.
  Data publikacji : 20.01.2017 10:00
  (pdf 659.81 KB)
  Ogłoszenie 19/2016 BIP KPRM 7670.

Metryczka

Data wytworzenia : 20.01.2017
Data publikacji : 23.01.2017
Data modyfikacji : 14.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry