Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 12/2016. POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: diagnosta samochodowy Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: zawodowe, 1 etat 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  1. diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych przed naprawą,
  2. ocena poprawności wykonywanych napraw i obsług pojazdów samochodowych,
  3. wykonywanie badań technicznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

  1. uprawnienia diagnosty samochodowego niezbędne do wykonywania badań technicznych w podstawowym zakresie,
  2. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane na stanowisku:

  1. średnie wykształcenie,
  2. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,
  3. samodzielność i komunikatywność,
  4. odpowiedzialność,
  5. umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kopią prawa jazdy, oświadczeniem kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


Dokumenty należy składać w terminie do 31.12.2016 r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem „diagnosta samochodowy

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 30.11.2016
Data publikacji : 01.12.2016
Data modyfikacji : 01.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry