Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 2/2017, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik ochrony Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: średnie

1 etat

Wymagania niezbędne na stanowisku:

  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej bojowej w postaci pistoletów centralnego zapłonu o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

Wymagania pożądane na stanowisku:

  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • doświadczenie w zakresie fizycznego zabezpieczania obiektów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

  • kopią świadectwa szkolnego, kopią zaświadczenia dot. wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, kopią dowodu osobistego, oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione  umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoba wyłoniona zostanie poddana procedurze związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.  o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


Dokumenty należy składać w terminie do 2.06.2017 r.  pod adresem:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

Z dopiskiem „ pracownik ochrony”

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2017
Data modyfikacji : 16.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry