Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 4/2017, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na stanowisko: elektromonter Zespołu Administracyjno - Gospodarczego Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy.

Wykształcenie: zawodowe
1 etat 
Wymagania niezbędne na stanowisku: 

 • świadectwo kwalifikowane E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość i staranność w wykonywaniu zadań.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • prawo jazdy kat. B.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej poprzez stałą kontrolę jej sprawności oraz odbiorników energii elektrycznej w obiektach podległych KWP,
 • usuwanie wszelkich uszkodzeń instalacji elektrycznych powstałych w podległych obiektach KWP, 
 • usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii urządzeń elektrycznych w zakresie możliwości i kwalifikacji elektromechanika – konserwatora,
 • wykonywanie uziemień bądź zerowań urządzeń elektrycznych wszędzie, gdzie zabezpieczenia te są wymagane,
 • wykonywanie podłączeń lub demontaż wszelkich urządzeń elektrycznych instalowanych w obiektach KWP, 
 • wymiana instalacji elektrycznych w obiektach KWP – na polecenie przełożonego,
 • konserwacja i obsługa agregatów prądotwórczych, 
 • udział w pracach związanych z odśnieżaniem obiektów KWP w Bydgoszczy w okresie zimowym,
 • składanie przełożonemu okresowych zapotrzebowań na niezbędne materiały i osprzęt elektryczny urządzeń,
 • prowadzenie na bieżąco ewidencji przychodowo – rozchodowej pobranych materiałów,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji , w tym udział w szkoleniach, a także bieżące zaznajamianie się z nowymi względnie zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:
kopią świadectwa szkolnego, kopią świadectwa kwalifikacyjnego E uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, kopiami dokumentów potwierdzających odbywanie ewentualnych kursów lub szkoleń, kopią dowodu osobistego, kopią prawa jazdy, kopiami świadectw pracy, oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dokumenty należy składać w terminie do 25.08.2017 r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem „ elektromonter”

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 09.08.2017
Data modyfikacji : 16.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry