Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 5/2017, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: mechanik samochodowy w Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: zasadnicze
1 etat  
 
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 1. wykonywanie obsług technicznych i napraw mechanicznych sprzętu transportowego Policji,
 2. rozliczanie w magazynie pobranych materiałów eksploatacyjnych i części do pojazdów,
 3. ponoszenie odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwej naprawy sprzętu transportowego
 4. udział w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego,
 5. przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy, procedur i instrukcji.
 
Wymagania niezbędne na stanowisku:
 1. 1. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 2. 2. prawo jazdy kat. B.
 
Wymagania pożądane na stanowisku:
 1. 1. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,
 2. 2. odpowiedzialność, 
 3. 3. umiejętność pracy w zespole, 
 4. 4. zdolność do kreatywnego myślenia.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:
 
kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopią dowodu osobistego, kopią prawa jazdy, kopią dokumentów potwierdzających odbycie kursów i szkoleń, oświadczeniem kandydata o  nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty należy składać w terminie do 22.12.2017 r.  pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem „mechanik samochodowy”
 
 
Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry