Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 02/2017 BIP KPRM 8202. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Zespole Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: tworzenia aplikacji i administrowania systemami Linux

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz


Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

praca koncepcyjna i wdrożeniowa wykonywana w pomieszczeniach biurowych na czwartym piętrze, w budynku znajduje się winda osobowa, toalety oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych jednak na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym i częstymi wyjazdami służbowymi, nie są wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami, kontakt z instytucjami i firmami zewnętrznymi, występuje możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych oraz w trakcie publicznych prezentacji, wymaga utrzymywania ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań:

 • tworzenie aplikacji w technologiach webowych
 • realizowanie nadzoru autorskiego i administracyjno-technicznego nad stworzonymi aplikacjami
 • administrowanie serwerami oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami pracującymi pod kontrolą systemu Linux
 • prowadzenie szkoleń i przygotowywanie dokumentacji dla administratorów i użytkowników wdrażanych i administrowanych systemów
 • inicjowanie i prowadzenie działań modernizacyjnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie o profilu teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w charakterze informatyka lub teleinformatyka
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • wiedza dot. administrowania systemami Linux, Windows Server, bazami SQL
 • znajomość języków programowania w technologiach webowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • komunikatywność, umiejętność argumentowania i współpracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • asertywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 8202


Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2800,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2016 r. poz. 1345, ze zm.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 2/2017, BIP KPRM 8202

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Muszalik Zbigniew

Miejsce zamieszkania: Wieniec

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie 02/2017 BIP KPRM 8202.
  Data publikacji : 07.02.2017 00:00
  (pdf 151.34 KB)
  Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista w Zespole Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: tworzenia aplikacji i administrowania systemami Linux
 • Kwestionariusz dla kandydata.
  Data publikacji : 07.02.2017 00:00
  (pdf 502.43 KB)
  Kwestionariusz dla kandydata.

Metryczka

Data wytworzenia : 06.02.2017
Data publikacji : 07.02.2017
Data modyfikacji : 14.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry