Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 03/2017 BIP KPRM 8210. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Zespole Wsparcia Technicznego Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: obsługi technicznej sprzętu informatycznego

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz


Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

praca serwisowa wykonywana w pomieszczeniach biurowych, stałe stanowisko pracy usytuowane jest na czwartym piętrze w budynku, w którym znajduje się winda osobowa, toalety oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, na kondygnacji, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, realizacja czynności technicznych wymaga użycia siły fizycznej, sporadyczne wyjazdy służbowe, częsty kontakt z instytucjami i firmami zewnętrznymi, występuje możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych, wymaga utrzymywania ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań:

 • instalowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz aplikacji eksploatowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Bydgoszczy w zakresie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego
 • wykonywanie przeglądów oraz obsługa serwisowa (w tym gwarancyjna) sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i sieciowych eksploatowanych w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy
 • zakładanie i instalowanie kont użytkowników w pracy domenowej oraz wspomaganie użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów programowo-sprzętowych
 • wspomaganie jednostek organizacyjnych podległych KWP w Bydgoszczy w zakresie obsługi serwisowej (w tym gwarancyjnej) eksploatowanego sprzętu informatycznego
 • dokonywanie odbiorów jakościowo-technicznych nowego sprzętu informatycznego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie o profilu elektronicznym lub teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze serwisu informatycznego lub elektronicznego
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość budowy i obsługi sprzętu, oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, umiejętność diagnozowania ich uszkodzeń
 • umiejętność konfiguracji sieci komputerowych i urządzeń aktywnych
 • komunikatywność, umiejętność argumentowania i współpracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • asertywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

-----

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • kserokopia prawa jazdy
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 8210


Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2250,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2016 r. poz. 1345, ze zm.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 3/2017, BIP KPRM 8210

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy inspektor Zespołu Wsparcia Technicznego Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Nalepa Mirosław

Miejsce zamieszkania: Potulice

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie 03/2017 BIP KPRM 8210.
  Data publikacji : 07.02.2017 00:00
  (pdf 148.91 KB)
  Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Zespole Wsparcia Technicznego Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: obsługi technicznej sprzętu informatycznego
 • Kwestionariusz dla kandydata.
  Data publikacji : 07.02.2017 00:00
  (pdf 502.45 KB)

Metryczka

Data wytworzenia : 06.02.2017
Data publikacji : 07.02.2017
Data modyfikacji : 14.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry