Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 6/2017 BIP KPRM 10356. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor Sekcji ds. Nadzoru i Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: Sekcji ds. Nadzoru i Statystyki Przestępczości

Miejsce wykonywania pracy: 
Bydgoszcz

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu:
1 etat

Warunki pracy:
praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, wymagająca kontaktów telefonicznych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, w budynku znajdują się windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jednakże zachodzi konieczność poruszania się po obiektach, w których brak jest wind i podjazdów, 

Zakres zadań:

 • przyjmowanie w depozyt i wydawanie według obowiązujących przepisów dowodów rzeczowych,
 • weryfikacja pod względem formalno-procesowym przygotowanych do zdeponowania dowodów rzeczowych,
 • prowadzenie księgi dowodów rzeczowych,
 • prowadzenie czynności dotyczących sprawdzania prawidłowości działania magazynów KMP i KPP województw kujawsko-pomorskiego,
 • koordynowanie obiegu poczty dotyczącej magazynu,
 • opracowywanie informacji, analiz i wystąpień do właściwych organów i instytucji w zakresie przedmiotowego zagadnienia,
 • współprowadzenie magazynu substancji psychotropowych i środków odurzających KWP w Bydgoszczy,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie 
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze prowadzenia magazynu, dokumentacji ewidencji
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • umiejętność dokonywania analiz, organizacji pracy własnej, interpretacji przepisów i ich stosowania
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, przewidywania i prognozowania
 • umiejętność redagowania pism, planów, wystąpień
 • umiejętność współpracy, pracy zespołowej

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do: 04.05.2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 10356

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2340,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2016 r. poz. 1345, ze zm.).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 6/2017, BIP KPRM 10356

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: inspektor Sekcji ds. Nadzoru i Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY: Agata Kubiak Bydgoszcz

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 19.04.2017
Data modyfikacji : 06.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry