Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 7/2017 BIP KPRM 11413. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: administrowania systemami informatycznymi

7/2017 BIP KPRM 11413

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz


Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz


Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

 • praca koncepcyjna i wdrożeniowa wykonywana w pomieszczeniach biurowych na czwartym piętrze, w budynku znajduje się winda osobowa, toalety oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych jednak na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym i częstymi wyjazdami służbowymi, nie są wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami, kontakt z instytucjami i firmami zewnętrznymi, występuje możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych oraz w trakcie publicznych prezentacji, wymaga utrzymywania ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań:

 • administrowanie systemami ochrony antywirusowej dla komputerów użytkowanych w jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego
 • administrowanie systemem SWOP oraz aplikacjami eksploatowanymi w Wydziale Finansów oraz Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
 • administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów
 • nadzorowanie i administrowanie wewnętrznego portalu kujawsko-pomorskiej Policji
 • wspomaganie realizacji audytu oprogramowania zainstalowanego na komputerach w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy
 • wspomaganie realizacji prac związanych z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze administrowania systemami informatycznymi
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość zagadnień związanych z ewidencją środków trwałych, gospodarką magazynową i związanych z tym przepisów finansowych
 • znajomość zagadnień dotyczących praw autorskich oraz zasad licencjonowania oprogramowania
 • znajomość zagadnień dot. elektronicznego obiegu dokumentów
 • znajomość szerokiego spectrum oprogramowania komputerowego
 • umiejętność administrowania bazami SQL
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność, umiejętność argumentowania i współpracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • asertywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze wdrażania nowych technologii i systemów informatycznych

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 09.06.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 11413


Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2800,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2016 r. poz. 1345, ze zm.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 7/2017, BIP KPRM 11413

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 29.05.2017
Data publikacji : 30.05.2017
Data modyfikacji : 06.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry