Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 8/2017 BIP KPRM 11722. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Sekcji Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

Miejsce wykonywania pracy: 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Kijowska 5
85-703 Bydgoszcz

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

Warunki pracy:
praca poza siedzibą urzędu, zachodzi konieczność poruszania się po różnych obiektach, wyjazdy służbowe, praca przy użyciu komputera, aparatu fotograficznego, miernika laserowego, bariery architektoniczne: tworzone w trakcie remontów oraz budowy nowych obiektów policyjnych, nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach

Zakres zadań:

 • nadzorowanie i rozliczanie powierzonych zadań remontowych lub inwestycyjnych w branży budowlanej
 • rozpoznawanie najpilniejszych potrzeb i samodzielne przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiar i kosztorysów inwestorskich dla potrzeb małych remontów czy modernizacji niewymagających opracowania dokumentacji budowlanej
 • przygotowywanie zadań do realizacji i uczestniczenie w procedurach o zamówienie publiczne, współtworzenie części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej
 • dokonywanie przeglądów technicznych, sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych kontroli nieruchomości, będących w trwałym zarządzie KWP w Bydgoszczy
 • rozpoznawanie na bieżąco rynku firm wykonawczych, asortymentu materiałów budowlanych, ich dostępności i ceny, śledzenie nowości technicznych oraz zapoznawanie z obowiązującymi przepisami niezbędnymi do realizacji powierzonych zadań
 • dokonywanie aktualizacji karty danego obiektu każdorazowo po zakończeniu prowadzonego zadania remontowego lub inwestycyjnego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
 • członkowstwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego
 • znajomość wykonywania kosztorysów inwestorskich
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY) 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do: 17.06.2017 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 11722

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 4250 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2016 r. poz. 1345, ze zm.).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 8/2017, BIP KPRM 11722

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Sekcji Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

Wyniki naboru:  brak ofert kandydatek/kandydatów

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 07.06.2017
Data modyfikacji : 06.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry