Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 10/2017 BIP KPRM 12952. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor Zespołu Wspomagającego Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: szkoleń z zakresu obsługi kancelaryjnej

10/2017 BIP KPRM 12952

Miejsce wykonywania pracy: 
Bydgoszcz

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Warunki pracy:
stanowisko pracy usytuowane jest w budynku w którym znajduje się winda osobowa, toalety oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, na kondygnacji, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, wymaga utrzymywania ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy 

Zakres zadań:

 • wykonywanie zadań związanych z obsługą systemu e-Dok na potrzeby samodzielnych sekcji, zespołów i stanowisk zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy kancelaryjnej 
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem instruktaży i szkoleń dla pracowników sekretariatów KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy z zakresu obsługi elektronicznego systemu ewidencji dokumentów e-Dok
 • prowadzenie okresowych weryfikacji pod kątem posiadania liczb otwartych w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej dla pracowników i policjantów zatrudnionych w samodzielnych zespołach i na samodzielnych stanowiskach podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy
 • organizowanie i przewodniczenie komisjom zdawczo-odbiorczym uczestniczącym w przekazywaniu jednostek policji woj. kujawsko-pomorskiego i komórek organizacyjnych KWP w Bydgoszczy
 • uczestnictwo w kontrolach prowadzonych w zakresie realizacji zasad obiegu dokumentów jawnych w KWP w Bydgoszczy i jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego
 • prowadzenie ewidencji materiałowo-sprzętowej samodzielnych stanowisk, zespołów/sekcji oraz archiwizowanie spraw ostatecznie załatwionych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie 
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w obszarze pracy biurowej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętności: komunikowania się, redakcyjne, współpracy, organizacyjne i interpretacji przepisów
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność szybkiego działania

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • kserokopia prawa jazdy
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do: 18.07.2017 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 12952

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2340,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2016 r. poz. 1345, ze zm.).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 10/2017, BIP KPRM 12952

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: inspektor Zespołu Wspomagającego Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Katarzyna Kaczmarek

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 11.07.2017
Data publikacji : 11.07.2017
Data modyfikacji : 14.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry