Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 25/2017 BIP KPRM 17155. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: administrowania systemami informatycznymi

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz


Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat


Warunki pracy:

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na czwartym piętrze, przed monitorem komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, sporadycznie wyjazdy służbowe, utrzymywanie kontaktów ciągłych z użytkownikami wewnętrznymi oraz częstych z instytucjami i firmami zewnętrznymi, występuje możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych, realizacja czynności technicznych nie wymaga użycia siły fizycznej, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku znajdują się winda osobowa, podjazdy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych, na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań:

 • administrowanie systemami ochrony antywirusowej dla komputerów użytkowanych w jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego,
 • administrowanie systemem SWOP oraz aplikacjami eksploatowanymi w Wydziale Finansów oraz Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy,
 • administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
 • nadzorowanie i administrowanie wewnętrznego portalu kujawsko-pomorskiej Policji,
 • wspomaganie realizacji audytu oprogramowania zainstalowanego na komputerach w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy, prowadzenie rejestru licencji oprogramowania, zarządzanie nośnikami i kopiami oprogramowania,
 • wspomaganie realizacji prac związanych z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie o profilu teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze administrowania systemami informatycznymi
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość zagadnień związanych z ewidencją środków trwałych, gospodarką magazynową i związanych z tym przepisów finansowych
 • znajomość zagadnień dotyczących praw autorskich oraz zasad licencjonowania oprogramowania
 • znajomość zagadnień dot. elektronicznego obiegu dokumentów
 • znajomość szerokiego spektrum oprogramowania komputerowego
 • umiejętność administrowania bazami SQL
 • komunikatywność, umiejętność argumentowania i współpracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • asertywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym
 • doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w zakresie wdrażania nowych technologii i systemów informatycznych

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI  W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 5.11.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 17155


Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2790,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2017 r. poz. 1889).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru (24.11.2017):
Ogłoszenie numer: KWP 25/2017, BIP KPRM 17155
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stanowisko: specjalista Zespołu Administratorów 
Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy 
Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: WOJCIECH LEWICKI
Miejsce zamieszkania: BYDGOSZCZ


Wynik naboru (05.02.2018):

Ogłoszenie numer: KWP 25/2017, BIP KPRM 17155 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: SPECJALISTA ZESPOŁU ADMINISTRATORÓW WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KWP W BYDGOSZCZY

Status ogłoszenia: DECYZJA KANDYDATKI/KANDYDATA O REZYGNACJI Z OBJĘCIA STANOWISKA

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 25.10.2017
Data publikacji : 25.10.2017
Data modyfikacji : 05.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry