Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 23/2017 BIP KPRM 18104. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy asystent laboratoryjny Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: wykonywania ekspertyz kryminalistycznych z zakresu klasycznych badań dokumentów

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz


Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy  o służbie cywilnej.


Warunki pracy:

praca przy komputerze i mikroskopie, używanie środków chemicznych, wyjazdy poza siedzibę urzędu do udziału w oględzinach miejsc zdarzeń i zwłok w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych, udział w rozprawach sądowych i innych czynnościach procesowych, uczestniczenie w szkoleniach, sympozjach i innych formach kształcenia, prowadzenie szkoleń z zakresu klasycznych badań dokumentów, prowadzenie pojazdu służbowego, w budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jednak zachodzi konieczność poruszania się po innych obiektach, które nie posiadają wind i toalet, brak pojazdu przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej


Zakres zadań:

 • przeprowadzanie badań z zakresu klasycznych badań dokumentów
 • dokonywanie analizy porównawczej rękopisów
 • autoryzowanie opinii kryminalistycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
 • ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu
 • ocenianie zakresu badań i materiałów do badań
 • prowadzenie szkoleń z zakresu badań dokumentów
 • branie udziału w rozprawach sądowych i innych czynnościach procesowych
 • branie udziału w oględzinach miejsc zdarzeń i zwłok

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: ---
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość komunikacji
 • umiejętność argumentowania
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia w obszarze związanym z kryminalistyką
 • prawo jazdy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • obsługa komputera, obsługa cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe -kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 1.12.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 18104


Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2710 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2016 r. poz. 1345, ze zm.).
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 23/2017, BIP KPRM 18104

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: STARSZY ASYSTENT LABORATORYJNY SEKCJI MECHANOSKOPII I BADAŃ DOKUMENTÓW LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KWP W BYDGOSZCZY

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: AGNIESZKA KIRSCHSTEIN

Miejsce zamieszkania: BYDGOSZCZ

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 15.11.2017
Data publikacji : 21.11.2017
Data modyfikacji : 02.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry