Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 24/2017 BIP KPRM 19103. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor Kancelarii Tajnej Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: obsługi Kancelarii Tajnej

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat


Warunki pracy:

praca w urzędzie, wysiłek fizyczny – przenoszenie ciężarów do 5 kg, praca przy komputerze w pozycji wymuszonej, przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, budynek wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jednakże zachodzi konieczność poruszania się po kondygnacjach nie wyposażonych w wymienione udogodnienia


Zakres zadań:

 • rejestrowanie materiałów i dokumentów niejawnych znajdujących się w jednostce organizacyjnej
 • wprowadzanie dokumentów niejawnych do aplikacji „Kancelaria Tajna”
 • prowadzenie okresowej kontroli ewidencji i obiegu materiałów i dokumentów niejawnych
 • odnotowywanie w urządzeniu ewidencyjnym zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z dokumentu lub materiału niejawnego
 • kompletowanie materiałów i dokumentów niejawnych, sporządzanie spisów akt oraz protokołów brakowania kategorii „BC”
 • powielanie dokumentów niejawnych na pisemne zlecenie kierowników komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
 • przeszkolenie w zakresie obsługi komputera i pakietu Open Office
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość pracy kancelaryjno-biurowej
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  2016 r., poz. 1167 ze zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 22.12.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.


Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 19103


Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
 • Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2370 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 24/2017, BIP KPRM 19103 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: inspektor Kancelarii Tajnej Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: MAŁGORZATA HAJNCE

Miejsce zamieszkania: BYDGOSZCZ

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 07.12.2017
Data publikacji : 08.12.2017
Data modyfikacji : 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry